Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 16 Juni 2003 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besluit over toelating bestuursleden

Het voorlopig Algemeen Bestuur heeft woensdagmiddag 11 juni 2003 besloten 33 van de 40 gekozen leden toe te laten tot het bestuur. Zeven gekozenen in de categorie ingezetenen in kiesdistrict B zijn niet toegelaten. Het gevolg van dit besluit is dat er herstemming plaatsvindt in deze categorie in dit kiesdistrict. De reden voor de niet-toelating is dat in dit district ca. 3200 stembiljetten in de categorie ingezetenen door een technische fout niet verstuurd zijn. Het besluit is genomen omdat het niet versturen van de stembiljetten invloed kan hebben gehad op de uitslag.

De kosten van de herstemming worden geschat op ca. € 200.000,--. De installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur wordt uitgesteld totdat het nieuw verkozen college voltallig is.

Onregelmatigheden

Bij de verkiezingen hebben stemgerechtigden en ander belanghebbenden het hoogheemraadschap geattendeerd op onregelmatigheden. Daar waar mogelijk zijn verschillende omissies nog binnen de daarvoor gestelde termijn hersteld. In één geval is dat niet mogelijk geweest door de omvang van de gesignaleerde gebreken en/of het tijdstip waarop ze aan het licht kwamen. Hiervan is sprake bij de categorie ingezetenen in kiesdistrict B.

Onderzoek naar oorzaak

In Schoorl en Groet, vallende onder kiesdistrict B, zijn naar later is gebleken naar 3200 stemgerechtigden in de categorie ingezetenen geen stembiljetten verzonden. Doordat uit dit gebied aanvankelijk niet meer klachten dan gemiddeld kwamen, bleek dit pas in een zeer laat stadium uit een bezwaarschrift van een belanghebbende. Herstel van deze omissie voor de sluitingsdatum van de verkiezingen was daardoor niet meer mogelijk. De precieze oorzaak wordt nog nader onderzocht. Vast staat wel dat de betreffende stemgerechtigden wel in het kiesregister zijn opgenomen.

Herverkiezingen

Het is niet uitgesloten dat wanneer de betrokken kiesgerechtigden daadwerkelijk gestemd hadden, dit de uitkomst van de verkiezingen zou hebben beïnvloed. In dit specifieke geval ligt ongeldigverklaring van de verkiezing en herstemming voor de categorie ingezetenen inkiesdistrict B dan ook in de rede.

Herverkiezingen gaan plaatsvinden in de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Harenkarspel, Heemskerk, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Uitgeest en Velsen (deels). Het gaat om circa 300.000 stembiljetten.

Volledigheidshalve valt nog op te merken dat de onregelmatigheid bij de verkiezingen in Schoorl/Groet niet kan worden rechtgezet door de 3200 betrokken kiesgerechtigden alsnog een stembiljet te sturen. Formeel is dit niet meer mogelijk na vaststelling van de verkiezingsuitslag met betrekking tot het gehele district door het hoofdstembureau. Bovendien zou het zeer lokale karakter van verkiezingen tot een afwijkende, niet representatieve uitkomst kunnen leiden, bijvoorbeeld doordat wordt ingespeeld op het feit, dat nauwkeurig bekend is hoeveel stemmen een kandidaat nodig heeft om alsnog te worden verkozen.

Beroep

Op grond van het reglement staat tegen een besluit van het Algemeen Bestuur omtrent het (niet) toelaten van bestuursleden binnen vier dagen na bekendmaking in de daarvoor gebruikelijke media beroep open op de Raad van State. Een eventuele herstemming kan pas plaatsvinden wanneer de beroepstermijn ongebruikt is verstreken of wanneer op het beroep is beslist. Op het beroep is de zogenoemde versnelde procedure uit de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Het valt echter niet precies aan te geven hoeveel tijd met de behandeling van een beroep is gemoeid.

Financiële consequenties

Op basis van voorlopige berekeningen wordt uitgegaan van een bedrag van circa € 200.000,--.

Installatie bestuur

Het houden van een herstemming betekent dat het nieuwe Algemeen Bestuur voorlopig niet volledig is. Daardoor zal ook de vorming van een nieuw Dagelijks Bestuur niet plaatsvinden. De installatie van het nieuwe Algemeen Bestuur – en daarmee de vorming van een nieuw Dagelijks Bestuur – wordt uitgesteld totdat het nieuw verkozen Algemeen Bestuur voltallig is. Tot dan blijft het huidige voorlopig Algemeen Bestuur de lopende zaken behartigen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl