Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 31 Augustus 2005 Presentatie ontwerp-programmabegroting 2006 in een schatkist

Grootschalige investeringen in Bereikbaarheid en Zorg Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland tonen zich in hun ontwerp-Programmabegroting 2006 meer dan ooit een investerende en uitvoerende provincie. GS hebben op verzoek van Provinciale Staten (PS) programma's uitgewerkt voor grootschalige investeringen in bereikbaarheid en zorg. Dit moet leiden tot een economisch en sociaal sterke Noord-Hollandse samenleving. De begroting werd gepresenteert in een eeuwenoude schatkist. Deze schatkist werd vroeger door gemeenten gebruikt om hun waardepapieren naar de provincie Noord-Holland te voeren.

Het collegeprogramma luidt 'Bruggen slaan', zowel tussen economie en milieu als tussen natuur en infrastructuur. Het collegeprogramma is leidraad voor de ontwerp-Programmabegroting 2006. Gedeputeerde Ton Hooijmaijers van Financiën stelt verheugd vast : « We liggen met de uitvoering van het collegeprogramma behoorlijk op koers. Driekwart van het collegeprogramma is inmiddels uitgevoerd of nadert afronding'. Opvallende elementen uit de ontwerp-Programmabegroting 2006 zijn:

De investerende provincie Noord-Holland

GS willen een zeer krachtige investeringsimpuls geven op een aantal gebieden, met name mobiliteit, economie in Noord-Holland Noord en zorg. Bovenop de reguliere middelen willen GS de komende jaren € 500 miljoen extra investeren om grote knelpunten voortvarend op te pakken en toekomstgerichte oplossingen uit te werken. Deze extra investering is als volgt verdeeld over een aantal programma's:

Opcenten

GS volgen het eerder gedane voorstel van PS door de € 500 miljoen voor de Extra Investeringsimpuls te dekken door: € 145 miljoen vrije UNA-middelen en € 355 miljoen opcentenverhoging. Hiervoor worden de opcenten per 1 april 2007 met 10,7 verhoogd. Voor de automobilist in Noord-Holland betekent dit, uiteraard afhankelijk van de gewichtsklasse van de auto, en lasten verhoging van tussen € 10 en € 60 per jaar.

Een verhoging van het tarief met 10,7 opcenten betekent dat de provincie in totaal 63,4 opcenten gaat heffen. De opcentenverhoging levert jaarlijks € 24,6 miljoen op. Hieruit kunnen de kapitaallasten van projecten binnen de programma's Weg- en OV-instrastructuur (behoudens N201+) worden gedekt. Over de gehele looptijd bedragen de totale inkomsten aan opcenten ten behoeve van de Extra investeringsimpuls € 615 miljoen. Ondanks deze verhogingen zal Noord-Holland nog altijd het laagste tarief van alle provincies hebben.

Omlegging A9

GS willen vaart maken met de Omlegging van de A9 bij Badhoevedorp. Als eerste van de bij dit project betrokken partijen, hebben GS ingestemd met een overeenkomst die moet leiden tot daadwerkelijke aanleg van het nieuwe tracé in 2015. GS stellen PS voor een bedrag van € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor dit project.

Beprijzing (kilometerheffing)

Net als dit jaar, willen GS in 2006 extra geld uittrekken voor het onderwerp kilometerheffing. Binnenkort komt de Nota Mobiliteit in de Tweede Kamer. Vooruitlopend op de Rijksmaatregelen zijn GS nu reeds aan het onderzoeken hoe die heffing in de provincie in de toekomst zo goed mogelijk kan worden aangepakt. Bij de voorbereiding is nauw contact met andere partners in de sector Verkeer en Vervoer.

Extra Investeringsimpuls Zorg-infrastructuur

Voor de Extra Investeringsimpuls Zorg-infrastructuur, waartoe werd besloten bij de Programmabegroting 2005, worden bij de Programmabegroting 2006 verdere stappen gezet. Al eerder werden concrete besluiten genomen over extra middelen voor jeugdzorg, mantelzorg en wijksteunpunten. In het kader van de Programmabegroting 2006 worden nu uitvoeringsplannen gepresenteerd voor vijf nieuwe voorbeeldprojecten WWZ (wonen, welzijn en zorg), kleinschalig wonen voor mensen met dementie, het project WonenPlus, verbouwing en aanpassing van circa 30 dorpshuizen in N-H, dak- en thuislozen/ zwerfjongeren, sportinfrastructuur en het behoud en beheer van archeologische vindplaatsen.

Wachtlijsten Jeugdzorg

De bestrijding van de wachtlijsten in de jeugdzorg blijft in 2006 een belangrijk speerpunt van GS. Jeugdigen mogen niet te lang wachten op de jeugdzorg die ze nodig hebben. Het Aanvalsplan wachtlijsten jeugdzorg zorgt daarom voor meer plaatsen bij instellingen voor jeugdzorg zodat meer jongeren tijdig zorg krijgen. De wachtlijsten voor jeugdzorg moeten in 2006 dalen en bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling moeten ze helemaal weg zijn.

Provinciaal Waterplan 2006-2010

GS willen de komende vier jaar €3 miljoen investeren in waterkwaliteit, veiligheid en bestrijding van wateroverlast. Hiervan is €750.000 opgenomen in de Programmagroting 2006. De provincie zal deze gelden inzetten om gemeenten en waterschappen te stimuleren de beleidsdoelen van het Provinciaal Waterplan 2006-2010 te realiseren.

Nationaal Landschap Laag-Holland

GS willen volgend jaar € 1.170.000 investeren in behoud en ontwikkeling van het bijzondere cultuurlandschap in het gebied tussen Amsterdam, Hoorn, Alkmaar en Zaanstad.

Economie en Landbouw

GS zijn van mening dat een sterk en sociaal Noord-Holland begint met een gezonde economie. Om de internationale concurrentiepositie van Noord-Holland in de toekomst zeker te stellen, moet de innovatiekracht van Noord-Hollandse bedrijven worden versterkt. Op initiatief van PS wordt daarom in 2006 een kennisalliantie opgericht. Binnen deze alliantie worden alle initiatieven op het gebied van innovatie zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. GS hebben hiervoor in 2006 € 800.000,- gereserveerd. De belangrijkste economisch opgave voor Noord-Holland Noord is het terugdringen van het forensenverkeer door meer werkgelegenheid in de regio te bevorderen. Om dat te realiseren zetten GS zwaar in op de realisatie van het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord in 2006. Deze bundelt alle bestaande initiatieven ter versterking van de regionale economie. Om het Ontwikkelingsbedrijf een vliegende start te geven stellen GS eenmalig € 375.000,- beschikbaar. Voor een gezonde economie zijn goed opgeleide werknemers nodig. Om jongeren zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt en om schooluitval tegen te gaan, wordt komend jaar € 510.000,- extra vrijgemaakt.

Schiphol en de Noordvleugel

De gezamenlijke (30) overheden in de Noordvleugel van de Randstad hebben gekozen voor een verdergaande samenwerking om de internationale concurrentiepositie van de regio te versterken. Zonder samenwerking staat die positie op de tocht, terwijl dit gebied de economische motor van Nederland is. De provincie speelt een belangrijke rol in deze samenwerking en dragen de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van een groot aantal afgesproken regionale 31 acties. GS geven hoge prioriteit aan deze acties (vaak in samenwerking met gemeenten). Het gaat activiteiten op het gebied van infrastructuur, woningbouw, economische ontwikkeling, die een lange uitvoeringstijd kennen.

Het Rijk neemt in 2006 over een aantal projecten uit de Nota Ruimte een definitief besluit. Het gaat onder meer om Uitweg, de IJmeerverbinding en de schaalsprong Almere. GS willen de besluitvorming van het Rijk ten gunste van het provinciale beleid beïnvloeden via bijvoorbeeld de Noordvleugelconferentie.

GS blijven zich in 2006 inzetten op het behoud van de mainport Schiphol om de internationale concurrentiepositie van de regio te handhaven en te versterken. GS zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de mainport en de evaluatie van de Wet luchtvaart die in 2006 wordt afgerond. Met haar regionale partners voeren GS een actieve lobby om te zorgen dat Schiphol binnen de geldende milieu- en veiligheidsgrenzen kan groeien.

Ontwikkelingsplanologie

De provincie wil in 2006 een nog intensievere rol spelen bij het ontwikkelen en realiseren van ruimtelijke projecten via ontwikkelingsplanologie en strategisch grondbeleid. De traditionele aanpak toetsingsplanologie wijkt daarmee voor een innovatieve aanpak. De provincie wil meer sturen in een vroeg stadium van de planontwikkeling. Daarbij wordt meer nadruk gelegd op het realiseren van bovenlokale en regionale projecten die in de streekplannen zijn vastgelegd (bijvoorbeeld het Wieringerrandmeer, de streekpkanuitwerking voor onder meer woningbouw in de Bloemendalerpolder\KNSF en het project Wonen in het Groen Heiloo-Limmen. Dit moet in 2006 onder meer leiden tot een meer anticiperend grondbeleid en intensieve samenwerking met gemeenten en private partijen. Beoogd wordt om in 2006 een (ruil)grondbank te vestigen in Laag Holland voor het behoud van de daar aanwezige cultuurhistorische waarden. In opdracht van het ministerie VROM wordt momenteel een gebiedsuitwerking Haarlemmermeer/Bollenstreek uitgevoerd. Dit leidt in 2006 tot een partiële streekplanherziening.

Veiligheid

Rampenbestrijding blijft de aandacht vragen. Om deze te verbeteren is 1 juli vorig jaar de Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding (Wkr) in werking getreden. Het is nog te vroeg om te kunnen beoordelen of deze tot een kwaliteitsverbetering heeft geleid. Veel gemeenten moeten nog hun rampenplannen, rampenbestrijdingsplannen en beheersplannen naar de provincie sturen. Voor zover de plannen van de gemeenten tijdig ter toetsing bij de provincie zijn ingediend, betreffen het veelal plannen die nog niet in de organisatie zijn geïmplementeerd of beoefend. Positief is dat binnen de regio's vaak dezelfde modelrampenplannen en draaiboeken worden gebruikt. Daardoor bestaat binnen de regio's duidelijkheid over de te volgen lijn. Bijvoorbeeld de afstemming van het oefen- en opleidingsprogramma, de uitbesteding van bepaalde gemeentelijke processen (centrale registratie en afhandeling van schade en centrale registratie- en inlichtingenbureau) en diverse afspraken over bestuurlijke samenwerking.

Ontwikkelingssamenwerking

De provincie besteedt jaarlijks € 453.800,- aan ontwikkelings-samenwerking. In 2006 zal € 70.000 worden besteed aan het Waterproject in VES, Peru dat is ingediend door de gemeente Amstelveen. Van Dorcas Hulp te Andijk is het verzoek ontvangen om financieel bij te dragen aan het project voor de bouw van huizen in Nazareth, Ethiopië. Het gaat daarbij om de bouw van 60 huizen, dertig in 2006 en dertig in 2007 voor een totaalbedrag € 68.014,-. Voor Zimbabwe wordt een project voorbereid, waarbij voor 2006 op een bedrag van € 100.000,- moet worden gerekend.

Wat betreft de gevolgen van de tsunami levert de provincie Noord-Holland een bijdrage van € 501.000,- aan het herstel van de watervoorziening op Atjeh. In juni is de eerste betaling van ruim € 275.000,- aan de Stichting H2O-partners voor Sumatra overgemaakt. Daarmee zijn de aanschaf en verzending naar Medan (Sumatra) betaald van twintig stuks van de aggregaten voor de waterzuivering. Met PWN wordt overlegd wanneer en voor welke onderdelen van het programma het resterende bedrag van onze toezegging wordt overgemaakt.

Voor 2006 wordt bovendien rekening gehouden met de mogelijkheid dat de gemeente Velsen een projectvoorstel zal indienen voor hun partnergemeente Galle op Sri Lanka.

GS nemen statenvoordracht nr. 62, alsmede paragraaf 3.10 in de Programmabegroting (over de Kwaliteitsimpuls landelijk gebied), terug omdat zij bij nader inzien een meer uitgebreide onderbouwing willen leveren aan PS bij de Kaderbrief van volgend jaar. Omdat sommige genoemde zaken als Laag Holland echter in 2006 moeten kunnen doorgaan, hebben GS vooralsnog € 6 miljoen uit de saldireserve gereserveerd voor deze posten. Een nadere onderbouwing daarvan wordt zo spoedig mogelijk geleverd.

Verdere procedure

Provinciale Staten behandelen plenair de ontwerp-Programmabegroting 2006 op 14 november 2005. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl