Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 25 Oktober 2007 Centrum Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland van start

Vanaf maart 2007 is het Centrum Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland van start gegaan.

Waarom een Centrum Jeugdbeleid?

De maatschappij waarin wij leven wordt steeds complexer. Dit geldt niet alleen voor volwassenen maar zeer zeker ook voor de jeugd. Een maatschappij met een 24-uurs economie, werkende ouders, snelle communicatielijnen als internet en mobiele telefonie. Ook verhardt de maatschappij. Door het openstellen van de grenzen ontmoeten we steeds meer mensen van andere landen met een andere culturele achtergrond. We zien een afname van sociale controle, toename van crimineel gedrag en veranderende normen en waarden. Dit alles heeft invloed op mensen en dus ook op onze jeugd.

We zien een toename van organisaties die zich met de jeugd bezighouden op het gebied van onderwijs, hulpverlening, (gezondheids)zorg, preventie, veiligheid, politie/ justitie, welzijn etc. Gemeenten hebben daarin de regierol: een coordinerende en faciliterende rol. De uitvoering van de coordinerende en faciliterende taken hebben een aantal gemeenten opgedragen aan het Centrum Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland. Om het geheel te kunnen beheersen is er een Platform Integraal Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland, waarin onder regie van gemeenten alle organisaties zijn vertegenwoordigd. Bovendien voert het Centrum een aantal projecten uit.

Wat is het doel van het Centrum Jeugdbeleid?

Het Kerndoel van het Centrum Jeugdbeleid, zo hebben gemeenten gesteld, is kinderen en jongeren zo probleemloos mogelijk tot zelfstandige volwassenen te laten opgroeien. Om dit te bereiken worden door het Centrum Jeugdbeleid projecten uitgevoerd op het gebied van het Jeugdbeleid.

Met welke projecten houdt het Centrum Jeugdbeleid zich bezig?

Platform Integraal Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland.

De vele organisaties, die zich bezighouden met de Jeugd, hebben allemaal hun eigen taak. Ondanks die taakafbakening houden verschillende organisaties zich regelmatig met dezelfde problematiek bezig. Om nu te voorkomen dat organisaties langs elkaar heen werken is er een Platform ingesteld om dit geheel te coordineren. De coordinatie en het secretariaat van het Platform en de daaronder hangende werkgroepen wordt verzorgd door het Centrum Jeugdbeleid.

Op deze wijze wordt de samenwerking bevorderd tussen de vele organisaties maar worden de organisaties ook veel meer toegankelijk voor de gebruikers.

Jeugdzorg Advies Team (JAT).

Als basisscholen problemen signaleren bij kinderen die zij zelf niet of niet alleen kunnen oplossen, kunnen de scholen terecht bij het JAT. Het team bestaat uit een aantal medewerkers van het Centrum Jeugdbeleid die de vraag om hulp coordineren en zorgen dat de juiste organisatie de hulp gaat verlenen die gevraagd wordt c.q. nodig is. Het gaat dan vaak over flinke problemen bij kinderen in hun ontwikkeling of om opvoedings- en gezinsproblematiek bij ouders of verzorgers. Dit alles met het doel om grotere problemen bij kinderen op latere leeftijd te voorkomen.

Voorschools Advies Team (VAT).

Bepaalde problematiek kan zich ook al voordoen op zeer jonge leeftijd (0-4 jaar). Wij hebben het dan over kinderen die zijn ondergebracht in kindercentra en peuterspeelzalen. Ook die instellingen kunnen te maken krijgen met zaken die zij niet alleen kunnen oplossen. Daarvoor kan men terecht bij het VAT. Ook dit team bestaat uit een aantal medewerkers van het Centrum Jeugdbeleid.

Jeugdgezondheidszorg.

Op dit terrein verzorgt het Centrum Jeugdbeleid de coordinatie voor de deelnemende gemeenten van de uitvoering door de instellingen (de thuiszorg en de GGD). En dan met betrekking tot de jeugdigen van 0 tot 19 jaar.

Centrum Jeugd en Gezin.

Op dit moment is er nog geen Centrum voor Jeugd en Gezin. Het doel is om een Centrum te creeren waar de samenwerking tussen onderwijs en andere jeugd(zorg) instellingen in de regio verder vorm gaat krijgen. Ouders, verzorgers maar ook bijvoorbeeld onderwijsgevenden kunnen daar dan met hun vragen terecht op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Het Centrum Jeugdbeleid heeft met een aantal deelnemers uit het Platform Integraal Jeugdbeleid een projectplan ontwikkeld voor het Centrum Jeugd en Gezin.

Als het Centrum daadwerkelijk is ingesteld, zullen het JAT en het VAT daarin worden opgenomen, zo is in het plan opgenomen.

Als gemeenten dat willen kan het projectplan uitgevoerd worden door het Centrum Jeugdbeleid.

Bestuursondersteuning.

Jeugdbeleid is complex en wordt steeds complexer. Er zijn verschillende wetten van invloed zoals de Wet op de Jeugdzorg, de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Er zijn provinciale beleidsplannen van toepassing.

Ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Zoals ontwikkelingen naar de Centra Jeugd en Gezin, naar het Elektronisch Kind Dossier en de daaraan gekoppelde Verwijsindex waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn.

Er zijn tal van uitvoerende instellingen. Er is enorm veel en steeds meer geld mee gemoeid. Er zijn steeds weer projectsubsidies aan te vragen, maar andere overheden als provincie en rijk stellen daarbij regionale samenwerking als voorwaarde.

In dit krachtenveld dienen gemeenten hun regietaak te vervullen. Het Centrum Jeugdbeleid als intergemeentelijk buro, ondersteunt gemeentebestuurders en gemeentelijk ambtenaren daarbij. Het CJB coordineert en faciliteert de intergemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke overleggen en verzorgt het secretariaat. Het CJB ontwikkelt voor en op verzoek van gemeenten beleidsnotities en beleidsvoorstellen of -adviezen. Het verzorgt subsidie-aanvragen, projectadministraties, -evaluaties. Waar nodig en gewenst vertegenwoordigt het CJB de gemeenten extern.

Met het Centrum Jeugdbeleid Kop van NH geven gemeenten vorm aan dat deel van hun regietaak dat het lokale belang overstijgt.

Door dit “eigen” intergemeentelijk buro zijn gemeenten verzekerd van een objectieve advisering en uitvoering, onafhankelijk van eventuele individuele instellingsbelangen. Hierdoor komt het beleidsuitgangspunt van gemeenten “HET KIND IN HET MIDDEN” , beter en/ of gemakkelijker tot haar recht.

Hoe kan men het Centrum Jeugdbeleid bereiken?

Indien men gebruik wil maken van de diensten van het Centrum Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland kan contact worden opgenomen.

Telefonisch 0224-574100 (gemeente Zijpe).

Of schriftelijk:

Centrum Jeugdbeleid Kop van Noord-Holland
p/a gemeente Zijpe
Postbus 5
1750 AA Schagerbrug
(Bron: Gemeente Zijpe)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl