Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 26 November 2007 Begroting Hoogheemraadschap 2008 vastgesteld

Het college van hoofdingelanden (CHI) heeft de begroting 2008 vastgesteld. Deze bestaat uit twee delen:†het Jaarplan 2008 en de Financiële begroting 2008. Het Jaarplan beschrijft het werkpakket voor 2008 en geeft een totaaloverzicht van de activiteiten van het hoogheemraadschap en de kosten die daarbij horen. Het†fungeert als opdracht van het bestuur aan de ambtelijke organisatie.

In de begroting wordt speciale aandacht geschonken aan negen thema's, die in belangrijke mate het investeringsvolume van het hoogheemraadschap bepalen. De kosten zijn geïntegreerd in de beleidsvelden uit de BBP-structuur. Volgend jaar zal de begroting, conform de eisen van de Waterschapswet, programmatisch worden opgezet.

1. Op orde brengen primaire en regionale waterkeringen

Het hoogheemraadschap wil bereiken dat de primaire en regionale waterkeringen in 2015 op orde zijn. De versterking van de†Zuiderdijk is in 2008 in uitvoering.†De uitwerkingsfase voor de langetermijnoplossingen in het project Kustvisie 2050 gaat volgend jaar van start. Dit betreft een robuuste, zeewaartse verbreding van strand en duinen tussen Petten en Den Helder met circa 200 meter, in combinatie met een versterking van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering.†Ook wordt in 2008 de versterking van de Wieringermeerdijk, de Buitenhaven Den Oever, de Waddendijk Texel en de Markermeerdijk Edam-Amsterdam in voorbereiding genomen. Voor de regionale keringen wordt de eerste toetsronde uitgevoerd. Deze moet begin 2009 aan de provincie worden opgeleverd.

2. Bestrijding wateroverlast

Doelstelling is alle poldersystemen in 2015 te laten voldoen aan de afgesproken (werk)normen. In de komende vijf jaar wil het hoogheemraadschap ca. 70% van alle geplande maatregelen gerealiseerd hebben, waaronder het automatiseren van stuwen, het vergroten van de gemaalcapaciteit, het realiseren van waterberging en het compartimenteren van polders. Dat zou betekenen dat 50% van de polders in 2012 op orde is. In het najaar wordt het Programma Wateropgave door het Programmabureau geëvalueerd.

3. Implementatie Kaderrichtlijn Water (KRW)

De KRW is een Europese Wet die de verbetering van de waterkwaliteit dwingend stimuleert. Deze moet minimaal op hetzelfde niveau blijven. Uiterlijk in 2027 dienen een goed ecologische potentieel en een goede chemische toestand te zijn gehaald.†Voor deze doelstelling volstaan veel lopende programma's op het gebied van bijvoorbeeld beheer en onderhoud,†baggeren, aanleg natuurvriendelijke oevers, vismigratie en monotoring. De KRW-doelen worden verankerd in het Waterbeheersplan 4 (2009-2015).

4. Actualiseren peilbesluiten

Alle peilgebieden moeten in 2009 een actueel peilbesluit hebben. Op dit moment heeft†driekwart van de peilgebieden een actueel peilbesluit.

5. Wegwerken baggerachterstand

In 2008 wordt†binnen diverse projecten extra†veel gebaggerd†(Wormer- en Jisperveld, stedelijk water Alkmaar, Guisveld, Eilandspolder-Oost). Bij de overdracht van (nieuw) stedelijk water wordt afgesproken†wie†wanneer eventuele baggerachterstanden wegwerkt.†In 2008 gaat†HHNK na of vastgelopen RO-procedures voor baggerdepots via een provinciale aanwijzing vlotgetrokken kunnen worden. Ook wordt een baggerprogramma voor de boezemwateren opgesteld. Het baggerwerk Waardkanaal wordt in de winter 2007/2008 gestart. Tevens wordt een aanzet gemaakt voor het actualiseren van het baggerprogramma voor het landelijke gebied. Het Baggerhandboek wordt in 2008 afgerond en geïmplementeerd. Het beheer van het toenemend aantal baggerdepots wordt verder geprofessionaliseerd.

6. Op orde brengen rwzi's en de toekomst van de SDI

De effluentlozingen van alle rwzi's op het oppervlaktewater voldoen voor 2015 aan de eisen die zijn gesteld in de AMvB Stedelijk Afvalwater. Ook wordt voldaan aan de afnameverplichting zoals afgesproken met gemeenten. In 2008 worden de rwzi's Wervershoof en Beverwijk aangepast en in 2010 worden Texel en Katwoude opgeleverd. In een later stadium, omstreeks 2013 zijn Oosthuizen, Beemster en Den Helder gereed. Naast deze rwzi's zullen ook diverse persleidingen en rioolgemalen worden vergroot of vernieuwd. De komende vijf jaar neemt† HHNK†in het kader van het Overnamepuntenbeleid†150†rioolgemalen van gemeenten over.†In 2008 wordt een onderzoek afgerond naar de toekomst van de slibdrooginstallatie en de afzet van het granulaat in combinatie met andere afvalstromen van het hoogheemraadschap.†

7. Uitvoering verkeersveiligheidsplan

Doelstelling is het verbeteren van de verkeersveiligheid op de wegen die het hoogheemraadschap beheert, zodat het aantal verkeersslachtoffers op deze wegen afneemt. In 2008 ligt de nadruk op de (her)inrichting van een vijftal erftoegangswegen conform de laatste inzichten van Duurzaam Veilig. Daarnaast worden verkeersonveilige routes en locaties aangepakt, onder andere†door†de aanleg van een viertal fietspaden.

8. Centrale huisvesting

Het CHI behandelt op 19 december een voorstel†om het nieuwe hoofdkantoor te vestigen in Heerhugowaard.†Vooralsnog is de planning dat dit kantoor in 2010 zal worden opgeleverd.

9. De Waterkwekerij

Het project De Waterkwekerij bestaat uit het aanleggen van een half ondergrondse Membraanbioreactor (MBR) nabij het terrein en in plaats van de huidige†rwzi Alkmaar. Daarmee wordt het mogelijk een woonwijk op en nabij deze locatie te realiseren. In een bijzondere stedenbouwkundige opzet worden allerlei duurzaamheidsaspecten meegenomen. Het betreft een samenwerkingsproject van de gemeente Alkmaar, het hoogheemraadschap en de provincie, dat mogelijk wordt gesubsidieerd door het Rijk. Bij onvoldoende financiële dekking is de kans relatief groot dat het project niet doorgaat.

Documenten

Op www.hhnk.nl zijn het Jaarplan 2008 en de Financiële begroting 2008 te downloaden. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl