Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 18 September 2008 Begroting LNV in het teken van technische vernieuwing, onderwijs en wetenschap

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) geeft volgend jaar voorrang aan kennis en innovatie. Minister Gerda Verburg wil dat de agrarische sector zijn economische concurrentiekracht versterkt en ook duurzamer wordt. Innovatie en onderwijs zijn daarvoor de twee belangrijke pijlers. Een belangrijk deel van de begroting gaat over het landschap, dat steeds meer in de belangstelling van het brede publiek komt. Ook op het gebied van voedsel is het komende jaar cruciaal.

Innovatie agrarische sector

Minister Verburg wil met 18,1 miljoen euro innovatie stimuleren in het agrarische bedrijfsleven. Ze doet dat met†subsidieregelingen en met de ontwikkeling van expertise, kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Voorbeelden van innovatieve ontwikkelingen zijn de verduurzaming van de glastuinbouw en de diervriendelijke stalsystemen.

Daarnaast komt er een zogeheten 'impulsprogramma verduurzaming agroketens', dat voortkomt uit de in januari gepubliceerde 'Toekomstvisie op de Veehouderij'. De gedachte daarachter is dat de agrosector meer rekening kan houden met maatschappelijke trends en daar beter op kan inspelen, om zo een beter evenwicht te krijgen tussen economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Voor het impulsprogramma is tot 2011 9 miljoen euro beschikbaar. Voor 2009 gaat het om 5 miljoen euro.

Verder wordt 3,6 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor ideeën op het gebied van het anders verwerken van groene grondstoffen. Een mooi voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van ANWB-paddenstoelen uit melkzuur.

Groen onderwijs

Innovatie is gebaat bij goed onderwijs. LNV investeert in 2009 4,9 miljoen euro in het groen onderwijs, om meer leerlingen aan te trekken. Ook moeten meer mbo-leerlingen doorstromen naar het hbo, zodat het aantal mensen met een groen hbo-diploma toeneemt. Tot slot wil het ministerie meer promotie-onderzoek stimuleren in het universitair onderwijs.Een deel van het geld wordt ook ingezet voor maatschappelijke stages op het gebied van natuur- en landschapsbeheer, voedselkwaliteit, diergezondheid en zorg- en educatieboerderijen. In 2009 moeten 1500 leerlingen daar een maatschappelijke stage gaan lopen.

Landschap

Het landschap kan op een steeds grotere belangstelling van Nederlanders rekenen. Hoe ons land er uit ziet, gaat ze aan het hart. De ministeries van LNV en VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) willen samen met burgers en bedrijven werken aan een landschap dat tot de verbeelding spreekt, waarin mensen zich thuis voelen, nu en straks. Het is de bedoeling dat Nederlanders in 2020 het Nederlandse landschap waarderen met een 8, nu is dat een 7,3. Om dat te bereiken brengen LNV en VROM nog dit najaar de Agenda Landschap uit. Komend jaar staat in het teken van de uitvoering van de Agenda Landschap. Er komt een campagne om het grote publiek meer te betrekken bij het beschermen en onderhouden van het landschap. Er is de komende 5 jaar 3 miljoen euro per jaar voor beschikbaar.

Voeding

In 2009 trekt LNV 27 miljoen euro uit voor het behoud van een hoog niveau van voedselveiligheid en het bewuster maken van de consument. Nog dit jaar komt het ministerie met een visie op de relatie tussen consument en voeding, waarin de bewustwording van de consument wordt benadrukt. Consumptie van voedsel kan invloed hebben op onder meer gezondheid, overbevissing, dierenleed en klimaatverandering. Consumenten kunnen bij de aankoop van hun voedsel hiermee rekening houden, ze kunnen dat beter doen als ze zich er meer van bewust zijn. Het ministerie van LNV laat deze kabinetsperiode een peiling uitvoeren naar het gedrag van consumenten. Waar letten ze op als ze boodschappen doen? Het is bekend dat veel consumenten letten op houdbaarheid van de producten en op de prijs. Maar houden ze ook rekening met dierenwelzijn of het milieu? De peiling zal resulteren in een jaarlijkse 'staat van de voedselkwaliteit'. Het ministerie kan hiermee onder andere gericht voorlichting geven.

LNV-begroting van A tot Z

Naast de speerpunten die genoemd zijn in het persbericht, geeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)†ook geld uit aan diverse projecten, maatregelen en beleidsterreinen die de landbouw, de visserij, de natuur, het landschap en de voedselketen op duurzame wijze moeten bevorderen.

Biologische landbouw: 4,2 miljoen

In 2009 moeten de consumenten 10% meer biologische producten kopen dan nu het geval is. Consumenten kopen nu gemiddeld voor 571 miljoen euro aan biologische producten. LNV wil deze aankoop met 10% doen stijgen naar 628 miljoen euro. In 2006 en 2007 is het ook gelukt om 10% meer biologische producten te verkopen. Het areaal voor biologische landbouw moet toenemen met 5%. Daarvoor trekt LNV in 2009 4,2 miljoen euro uit.

Dierenwelzijn: 13,5 miljoen

In 2009 komt er meer aandacht voor handhaving en onderzoek op dierenwelzijn. Ook worden technische vernieuwingen en investeringen in duurzame en diervriendelijke stallen gestimuleerd. Het streven is dat in 2011 5 % van de stallen duurzaam en diervriendelijk is. Verder staan in de begroting van het ministerie van VROM fiscale maatregelen voor milieu-investeringen. LNV trekt in 2009 13,5 miljoen euro uit voor dierenwelzijn.

Duurzame gewasbescherming: 3,6 miljoen

LNV werkt samen met onder meer het ministerie van VROM, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (VEWIN) en de Unie van Waterschappen aan een duurzamere manier van gewasbescherming. De tussenevaluatie van de nota Duurzame Gewasbescherming uit 2006 laat positieve resultaten zien. LNV stimuleert in 2009 de toepassing van en kennis over geïntegreerde gewasbescherming onder meer door demonstratieprojecten, bijscholingsbijeenkomsten en informatie over voorbeeldpraktijken. Zo zijn de telers beter op de hoogte van de nieuwste technieken en inzichten. Ook door innovatie kan het gebruik van chemische middelen verder worden beperkt. In 2009 wordt voor dit beleid 3,6 miljoen euro uitgetrokken.

Duurzame visserij: 17,6 miljoen

LNV werkt samen met de sector aan duurzame visserij. Om een betere balans te krijgen tussen visstand en vangstcapaciteit biedt het ministerie van LNV de sector financiële steun voor proefprojecten en kennisdeling met andere EU-lidstaten. De komende jaren ligt het accent van het beleid op de uitvoering van het Operationeel Programma bij het Europees Visserij Fonds. In totaal is in 2009 voor de verduurzaming van de visserij 17,6 miljoen euro gereserveerd.

Glastuinbouw: 75,6 miljoen

Er is geld gereserveerd voor drie belangrijke glastuinbouwgebieden: in de zuidelijke Randstad, bij Venlo en bij Aalsmeer. Daarnaast wordt geld uitgetrokken voor energiemaatregelen.

Invasieve Exoten: 1 miljoen

Invasieve exoten zijn niet-Nederlandse planten en dieren die inheemse soorten kunnen verdringen en zo een bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de biodiversiteit. Er komt een netwerk van experts dat zich richt op het signaleren van nieuwe exotische plant- en diersoorten en het maken van risicoanalyses. Verder geven de experts adviezen over mogelijke wijzen van preventie, bestrijding of beheersing van exoten, en geeft het voorlichting aan het publiek en bedrijven. Ook coördineert het netwerk bestrijdingsmaatregelen en evalueert het effect van eerder genomen maatregelen. Voor het netwerk is 1 miljoen euro beschikbaar.

Jonge agrariërs: 5,6 miljoen

LNV gaat de komende jaren door met de financiële ondersteuning van ondernemende agrariërs. De steun is bedoeld voor jonge agrariërs, die na bedrijfsovername willen investeren in onder meer kwaliteitsverbetering, innovatie, dierenwelzijn of omschakeling van productie. Hiervoor is in 2009 5,6 miljoen euro beschikbaar.

Leefgebieden: 2,7 miljoen

Het aantal ernstig en bedreigde soorten neemt sterk toe. Omdat het met individuele beschermingsprogramma's niet mogelijk is om het verdwijnen van soorten te voorkomen, is de zogeheten 'leefgebiedenbenadering' ingezet. Daarbij wordt het belang van soorten vroegtijdig meegenomen in diverse planologische ontwikkelingen en worden er maatregelen genomen die voordelen opleveren voor groepen van soorten. LNV wil de leefgebiedenbenadering doorzetten en investeert in 2009 1,5 miljoen euro meer in het behoud en herstel van bedreigde dier- en plantensoorten. In totaal is er volgend jaar 2,7 miljoen euro voor beschikbaar.

Luchtwassers: 7,9 miljoen

Varkensstallen produceren fijn stof en ammoniak. Met luchtwassers wordt de uitstoot daarvan verminderd wat ten goede komt aan de kwaliteit van het milieu. Het "Programma luchtwassers" is erop gericht om via onderzoek nieuwe milieutechnologie beter te maken. Daarom wordt een investeringsregeling in het leven geroepen, waar komend jaar 7, 9 miljoen euro voor beschikbaar is.

Multifunctionele of verbrede landbouw: 3 miljoen

Multifunctionele landbouw staat voor agrarische bedrijven die naast hun veehouderij, akker- of tuinbouwbedrijf één of meer andere activiteiten uitoefenen. De zorgboerderij is hier misschien wel het bekendste voorbeeld van, maar het gaat ook om agrarisch natuur- en landschapsbeheer en de productie en verkoop van streekproducten. Hiervoor heeft LNV onder andere de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Deze onderzoekt de vraag vanuit de markt, biedt ruimte aan ondernemers die bijdragen aan een veelzijdig platteland en zorgt ervoor dat de kennis over multifunctionele landbouw toeneemt en beter toegankelijk is. LNV steekt in 2009 3 miljoen euro in de versterking van de multifunctionele landbouw.

Naleving Natuurwetgeving: 2,8 miljoen

Helaas komt het voor dat de natuurwetgeving wordt overtreden. Daarnaast is het belangrijk om overtredingen te voorkomen, omdat het vaak veel tijd kost en soms bijna onmogelijk is om de aangerichte schade aan de natuur te herstellen. De betrokken handhavers, zoals de politie, de AID en toezichthouders van de provincies, moeten minder op basis van incidenten opereren, maar aan de hand van signalen en analyses prioriteiten in de handhaving stellen. Zo gaat de aandacht vooral uit naar schadelijke bouwactiviteiten in beschermde natuurgebieden en voor schade die wordt aangericht door recreatie in natuurgebied. Voor de naleving van de natuurwetgeving stelt LNV aan de Algemene Inspectiedienst (AID) 1,9 miljoen euro extra beschikbaar.

Natura 2000: 7 miljoen

Natuurgebieden die worden aangewezen als Natura 2000-gebieden, worden beschouwd als uniek natuurgebied, die door Europese regels worden beschermd. In 2009 heeft LNV de voorlopige aanwijzing van alle 162 Natura2000-gebieden rond. En worden in de gebieden beheerplannen gemaakt. LNV is verantwoordelijk voor het opstellen van ruim 40 beheerplannen. LNV financiert bovendien een deel van de kosten die de provincies maken om hun beheerplannen te maken. In totaal is voor de uitvoering van Natura-2000 37 miljoen beschikbaar, wat in 2009 neerkomt op 7 miljoen euro.

Recreatie: 1 miljoen

Het aantal recreatiegebieden rond steden neemt toe en daarmee ook het beheer van deze gebieden door natuurbeherende organisaties. Voor dit beheer is in 2009 1 miljoen euro ter beschikking.

Uitvoering rapporten Hoekstra en Vanthemsche over VWA: 14 miljoen

Met de rapporten van Hoekstra en Vanthemsche is in 2008 veel aandacht geweest voor de bedrijfsvoering van de Voedsel en Warenautoriteit (VWA). Naar aanleiding van beide rapporten zijn maatregelen voorgenomen zoals de inzet van vliegende brigades, het vergroten van de capaciteit en kwaliteit dierenartsen en het invoeren ven preventieregels. In 2009 krijgt de VWA 12,5 miljoen extra om de maatregelen te kunnen uitvoeren. De AID krijgt 1,5 miljoen voor de vliegende brigades.

Veenweidegebieden: 8 miljoen

In de Randstadprovincies liggen de veenweidegebieden, die gezien worden als internationaal unieke cultuurlandschappen. In deze gebieden daalt de bodem, daarom zijn er projecten om de bodemdaling tegen te gaan, waardoor de culturele en natuurwaarden van de veenweiden behouden blijven. Tussen 2008 en 2011 is er 35 miljoen euro voor beschikbaar. In 2009 gaat het om 8 miljoen euro. (Bron: Min. LNV)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl