Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 18 september 2009 Rapport Rekenkamercommissie Den Helder hekelt effectiviteit contractfinanciering

Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) is een bruikbare en zakelijke werkwijze om tussen de gemeente Den Helder en maatschappelijke organisaties tot afspraken te komen over gemeentelijke subsidies. De manier van uitvoering is echter niet effectief. Die conclusie trekt de Rekenkamercommissie Den Helder naar aanleiding van een onderzoek naar deze methode, dat zij begin dit jaar heeft laten uitvoeren.

De gemeente Den Helder past sinds 2005 beleidsgestuurde contractfinanciering toe om (subsidie)beleid te realiseren. In contracten worden met maatschappelijke organisaties afspraken vastgelegd over de prestaties die zij moeten leveren. De gemeente bepaalt daarbij wat zij verwacht en wat er moet gebeuren, de instellingen geven aan hoe zij dat het beste kunnen realiseren. In 2008 ging het om 15 organisaties met een totaalsubsidiebedrag van € 8,8 miljoen.

Omdat deze werkwijze inmiddels een paar jaar wordt toegepast besloot de Rekenkamercommissie te onderzoeken of deze succesvol is. Met andere woorden: vinden de gemeente en de subsidieontvangers deze werkwijze efficient en effectief?

Gemeente versus organisaties

De partijen blijken hierover verschillend te denken. De gemeente vindt dat BCF haar beter in staat stelt opdrachten en gewenste prestaties duidelijk te formuleren en te beoordelen. Daardoor vindt zij het gemakkelijker om organisaties aan te sturen. De afspraken die in het contract zijn vastgelegd, worden ook nagekomen. En dat leidt dan weer tot doeltreffender beleid.

Gesubsidieerde organisaties vinden dat de gemeente te veel vooraf in de opdracht vastlegt en dat er nauwelijks ruimte is voor onderhandeling en tussentijds overleg. Zij vinden ook dat de gemeente zware eisen stelt aan de verantwoording. In hun ogen is het BCF-subsidiebeleid niet effectief. Het beoogde doel wordt niet bereikt, omdat de gemeente te veel de nadruk legt op het meetbaar maken van prestaties en omdat er te weinig aandacht is voor inhoud, kwaliteit en signalen uit het veld.

Goed maar niet doelmatig

De Rekenkamercommissie kan zich goed vinden in de voordelen die de gemeente ziet. Maar omdat de gemeente onvoldoende met de organisaties afstemt over de informatie die zij moeten overleggen voor de vereiste verantwoording, worden die laatsten onnodig zwaar belast. Omdat de gemeente te weinig tijd en aandacht heeft voor signalen van de organisaties, verstrekt zij subsidies vooral op basis van wat voorheen gebruikelijk was.

De commissie vindt dat BCF juist meerwaarde krijgt als tussentijds en na afloop wordt bekeken of de geleverde prestaties hebben geleid tot het behalen van beleidsdoelen. Aan gemeentelijke bijsturing schort het nogal eens, aldus de commissie. Het regelmatig afstemmen van signalen uit het veld is van belang.

De Rekenkamercommissie is verheugd te vernemen dat, zoals het college stelt, de ambtelijk-bestuurlijke afstemmingsprocedures ervoor zorgdragen dat open en transparant een afweging wordt gemaakt of kwesties naar het politieke niveau moeten worden getild. Daardoor wordt de volledige informatieverschaffing aan het gemeentebestuur - college en gemeenteraad - geborgd.

De BCF-methode is dus in principe goed, maar door de manier waarop de gemeente BCF uitvoert leidt het niet tot een doelmatiger subsidiebeleid. Dat komt vooral omdat er geen samenhangend beleidskader op het gebied van zorg en welzijn is. Daarnaast hebben het college en de gemeenteraad geen duidelijke en eenduidige visie op BCF.

Wat te doen?

Aan al deze punten moet de gemeente werken om BCF tot een echt succes te maken, zo vindt de Rekenkamercommissie. Het college heeft in een reactie laten weten dat de gemeente inmiddels ontwikkelingen in gang heeft gezet die aansluiten bij de genoemde aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. Nog dit jaar komt er een middellangetermijnvisie op welzijn.

De Rekenkamercommissie controleert of het college van burgemeester en wethouders de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld, heeft bereikt en of zij daarbij efficient zijn omgegaan met de gemeentelijke financien. De commissie is onafhankelijk en bestaat uit drie raadsleden en vier externe leden.

Het onderzoek naar de effectiviteit van BCF is in mei van dit jaar uitgevoerd door Regioplan Beleidsonderzoek uit Amsterdam en is te vinden op www.denhelder.nl (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl