Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 26 januari 2010 Reactie KvK op conceptbeleidsnota Landschap en Cultuurhistorie provincie Noord-Holland

25 januari - De Kamer van Koophandel Noordwest-Holland* heeft een inhoudelijke reactie over de conceptbeleidsnota Landschap en Cultuurhistorie aan de provincie Noord-Holland gestuurd. Naast een aantal inhoudelijke opmerkingen beoordeelt de Kamer de conceptbeleidsnota als publieksonvriendelijk en onbekend bij vele partijen in de regio. Daarom beveelt de Kamer aan de conceptbeleidsnota nogmaals en breeduit onder de aandacht te brengen en de zienswijzeprocedure** te verlengen. Draagvlak bij burgers en maatschappelijke organisaties is essentieel voor de vaststelling van de nota Landschap en Cultuurhistorie.

De provincie Noord-Holland vindt dat de ontwikkelingsgeschiedenis, de bebouwingskarakteristiek en de inpassing in de omgeving uitgangspunt moeten zijn voor nieuwe ruimtelijke plannen. In de Beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie staan de eisen voor de ruimtelijke kwaliteit. De nota is een uitwerking van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie (PRVS). Aan de hand van de nota kunnen ruimtelijke plannen beoordeeld worden, maar het stuk biedt gemeenten ook een handreiking en inspiratie om landschap en cultuurhistorie als uitgangspunt te gebruiken bij planvorming.

De Kamer van Koophandel attendeert erop dat in de Nota diverse malen wordt verwezen naar de Adviescommissie Ruimtelijke Ordening (ARO), die conform de Structuurvisie NH2040 en de Provinciaal Ruimtelijke Verordening ingesteld zou moeten worden. De Kamer, als ook vele andere partijen uit Noord-Holland, hebben in hun zienswijzen bezwaar gemaakt tegen de oprichting van een ARO. De Kamer dringt er dan ook op aan af te zien van deze adviescommissie en bovendien te wachten met de vaststelling van bovenstaande nota totdat de structuurvisie is vastgesteld.

Daarmee wordt voorkomen dat er naar een ARO wordt verwezen terwijl daar geen sprake meer van is in de structuurvisie.

De beschermende werking van de beleidsnota Landschap en Cultuurhistorie beslaat het hele grondgebied van de provincie Noord-Holland. Daarbij zijn andere beschermende regelgeving, bijvoorbeeld van ecologie en natuurbescherming, ook van kracht.

Het verdient aanbeveling om de beschermende werking van deze regelgeving met elkaar in overeenstemming te brengen en zo ruimte te laten ontstaan voor ontwikkelingen die geen schade aanbrengen.

Daarnaast heeft de Kamer o.a. nog de volgende opmerkingen:

* alsmede Bouwend Nederland, LTO-Noord, MKB Noordwest-Holland, NVB, VNO-NCW West, Noordwest8

** Gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen kunnen tot 23 januari inhoudelijk reageren op het concept. In maart 2010 stellen Provinciale Staten de definitieve beleidsnota vast.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl