Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen : 01 juni 2010 Jaar 2009 positief afgesloten voor gemeente Den Helder

Het jaar 2009 is financieel positief afgesloten voor de gemeente. Uit de programmarekening, die het college afgelopen week aan de gemeenteraad heeft gepresenteerd, blijkt dat er in 2009 een positief resultaat is van € 6 miljoen. € 4,1 miljoen hiervan heeft reeds een bestemming en wordt in de komende jaren alsnog uitgegeven. Een bedrag van € 1,9 miljoen wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Accountantsverklaring: Den Helder steeds beter op orde

Het college is verheugd dat ook dit jaar weer een goedkeurende accountantsverklaring is verkregen voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Dit al voor het vijfde jaar op rij het geval. De accountant geeft daarnaast aan dat de gemeente duidelijk steeds beter in control is over de gemeentekas. Het college van Burgemeester en Wethouders toont zich daarmee zeer in zijn nopjes: “We hebben van de accountant begrepen dat er geen technische fouten zijn gemaakt in de jaarrekening. We wijken 0% af, terwijl een afwijking van 1% acceptabel is. Daar zijn wij heel tevreden over en wij vinden dat een compliment waard voor de ambtelijke organisatie, maar ook voor het vorige college. Op die basis willen we verder bouwen aan de planning en controlcyclus.”

Kredietcrisis (nog) niet voelbaar

Uit de cijfers blijkt dat de gemeente Den Helder in 2009 (nog) geen last had van de kredietcrisis. In tegenstelling tot andere, vergelijkbare gemeenten, nam het aantal uitkeringsgerechtigden in Den Helder zelfs af. Hier heeft de gemeente extra in geinvesteerd. Per saldo levert dit een voordeel op de begroting op van € 1,8 miljoen. Een andere ‘meevaller’ is de verkoop van NUON-aandelen. De opbrengst daarvan is gestort in de reserve Strategische visie. Hiermee worden de kosten voor de uitvoering van de Strategische Visie gedekt. Daarnaast is met de NUON-gelden dekking aanwezig voor de 1e fase van het uitvoeringsplan Stedelijke Vernieuwing.

Afwijkingen van begroting

Op een aantal onderdelen laat de jaarrekening afwijkingen zien ten opzichte van de begroting. Zo zijn in 2009 kosten gemaakt voor de Luchthavenweg die niet begroot waren voor dat jaar, maar waarvoor een voorziening was geregeld in 2008. Het Convenant Wijkaanpak Plus laat een onderschrijding zien van € 400.000. Oorzaak hiervan is dat het project net was opgestart in 2009, partijen moesten nog wennen aan de werkwijze. Afwijkingen zijn er ook in het programma Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening. Zo is er een onderschrijding van € 1 miljoen op de WMO. Hoewel het aantal verstrekkingen ongeveer gelijk is gebleven, zijn deze aanzienlijk voordeliger geworden na een nieuwe aanbestedingsronde. De onderschrijding voor het project Participatie arme kinderen (€ 400.000) is te verklaren doordat de eenmalige rijksbijdrage die is ontvangen in 2009, wordt uitgegeven in de jaren 2008 t/m 2011.

Bestemmingsreserves onderwijshuisvesting en ruimtelijke ordening

In de Programmarekening worden alle activiteiten verantwoord die voor het jaar 2009 zijn ingepland. In twee programmareserves heeft een wijziging plaatsgevonden. Zo is er in 2009 € 800.000 minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting. Dit bedrag is toegevoegd aan de bestemming onderwijshuisvesting, die onder meer is bedoeld voor de bouw van de brede school aan de Pasteurstraat. Ook in het programma Ruimtelijke ordening hebben wat mutaties plaatsgevonden, hier is het geld eveneens toegevoegd aan de bestemmingsreserves. (Bron: Gemeente Den Helder)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl