Algemeen : 07 september 2010 Stilstand is achteruitgang: Aftrap strategische visie Hollands Kroon, Thema-avonden op 6, 7 en 13 september 2010

Donderdag 2 september 2010 vond de eerste van vier thema-avonden over de nieuwe gemeente plaats in het gemeentehuis van Anna Paulowna. Vijftien vertegenwoordigers van zowel maatschappelijke organisaties, ondernemers als bewoners kwamen bijeen om te praten over het thema `gemeente en gemeenschap'. Met de blik op de toekomst gericht kwamen onderwerpen als dienstverlening, loketten, groei van de kernen, bevolkingskrimp en jongeren aan bod.

Eigenlijk was iedereen het er wel over eens dat er `iets moet gebeuren' om de dienstverlening van de gemeente op peil te houden. Een aantal mensen merkte op dat het aanvragen van een paspoort en rijbewijs prima geregeld is. Het meer specialistische werk, bijvoorbeeld ingewikkelde vergunningen, verloopt niet altijd naar verwachting. Ook duurt het afhandelen van vragen soms te lang door een te krappe bezetting.

Een of vier loketten?

De verwachting is dat het samenbrengen van vier gemeenten daarbij kan helpen. Van sommige diensten wordt verwacht dat de kwaliteit zal toenemen als kennis en capaciteit gebundeld worden in één gemeentelijk loket. Omdat reistijd dan een bezwaar kan zijn, is een belangrijke voorwaarde dat meer diensten via het digitale loket afgenomen kunnen worden. Iedereen was het erover eens dat laagdrempelige dienstverlening voor bijvoorbeeld burgerzaken en Wmo-voorzieningen moet blijven bestaan. Dus bij voorkeur op de plekken waar ze nu ook gehuisvest zijn. De zorg werd uitgesproken dat schaalvergroting zorgt voor meer afstand tot de inwoners. Een fusie kan volgens de deelnemers aan de discussie een oplossing zijn, mits er voldoende oog blijft voor persoonlijk contact met de inwoners.

Hoe gaan we om met bevolkingskrimp, persoonlijk contact en het dorpse karakter?

Aan de hand van stellingen werden ook andere onderwerpen besproken. Denken we dat dorpsraden belangrijk zijn voor de communicatie? Doen we voldoende voor jongeren? Is er voldoende aandacht voor cultuur? Moeten we groeien als gemeente? Hoe houden we jongeren vast? Gaan we regionaal samenwerken aan een aanpak voor de verwachte bevolkingskrimp? Geen van de aanwezigen vond dat het dorpse karakter koste wat kost behouden moet worden. Stilstand is achteruitgang merkten enkele aanwezigen op. Daarom is het noodzakelijk ruimte te bieden aan ontwikkeling, maar wel gebonden aan voorwaarden. De discussie over al deze onderwerpen leidde tot waardevolle informatie die gebruikt wordt voor de strategische visie van de nieuwe gemeente. De planning is dat deze visie dit jaar klaar is om vastgesteld te worden door de verschillende gemeenteraden.

Strategische visie

De strategische visie bevat richtinggevende uitspraken voor de komende acht tot tien jaar. Voor de ontwikkeling wordt gebruik gemaakt van bestaande visies maar ook van nieuwe inzichten.

Maandag 6, dinsdag 7 en maandag 13 september 2010 zijn er thema-avonden in Wieringen, Niedorp en Wieringermeer. De thema's zijn `wonen en welzijn', `ruimtelijke kwaliteit' en `economie, werkgelegenheid, recreatie & toerisme'. Alle inbreng tijdens de avonden wordt verwerkt in een discussiestuk. Dit stuk wordt bediscussieerd met raadsleden. Een concept versie wordt voorgelegd aan de deelnemers van de thema-avonden en bewoners. Daarna wordt alle informatie samengevoegd tot een strategische visie die wordt vastgesteld in de vier gemeenteraden en voor definitieve vaststelling aan de nieuwe gemeenteraad van Hollands Kroon aangeboden.

Meer informatie over de nieuw te vormen gemeente vindt u op de website hollandskroon.nl.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl