Algemeen: 01 februari 2013 Akkoord gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland (Wieringen - Wieringermeer)

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, het college van B&W van de gemeente Hollands Kroon en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben ingestemd met de gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland. De visie wordt nog voorgelegd aan Provinciale Staten en de gemeenteraad.

In de Polder Waard Nieuwland is geen grootschalige transformatie gepland, maar er wordt ingezet op de versterking van bestaande kwaliteiten. De ruimtelijke structuur en de karakteristieke openheid van de polder blijven behouden.

Landbouw is de belangrijkste drager voor economie en landschap. Andere functies zoals recreatie en toerisme sluiten daar op aan. De visie maakt uitvoering mogelijk van het fictieve plan van Stivas voor kavelruil dat in september 2012 werd gepresenteerd.

De polder is geen logische plek voor grootschalige woningbouw, het vervangen van bestaande woningen en gebouwen is wel kansrijk.

De polder gaat ruimte bieden aan de waterbergingsopgave van de polder zelf en aan die van Wieringen. Dit betekent onder meer dat bestaande sloten worden verbreed en dat er een water-natuurzone komt aan de zuidrand. Er wordt in de polder gestreefd naar vergroting van de capaciteit en het verbeteren van de doorstroming.

In het plan is ook aandacht voor de infrastructuur. Op korte termijn is gelet op de kavelruil een directe aanpak niet noodzakelijk, maar er zijn wel twee concrete acties gepland: de aanleg van passeerhavens langs de Polderweg en de realisatie van een fietspad langs de Wierdijk. Dit fietspad verbetert ook de recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Langs een deel van de zuidrand en een deel van de noordrand is in de gebiedsvisie natuur ingetekend. De ontwikkeling van natuur aan de zuidrand (rietlanden, plus 1,5 hectare bos) en noordrand (unieke vegetaties) past binnen de hoofdopgave om de Polder Waard Nieuwland een (ecologische en recreatieve) impuls te geven.

Laatste kans voor de Wierschuur

Voor de Wierschuur wordt een apart traject opgestart. Het object, in eigendom van de provincie, is een beeldbepalend element in de polder en één van de laatste wierschuren in Nederland die bij een Wierdijk staat. Voor behoud is renovatie noodzakelijk. Met een 'laatste kans' voor de Wierschuur wil de provincie initiatiefnemers aanspreken, die met een sluitende business case willen én kunnen investeren in de Wierschuur op de huidige locatie. De provincie voert overleg met andere partijen om dit proces vorm te geven. De provincie is bereid om een financiële bijdrage te leveren aan de renovatie van het object, mits in de business case de exploitatie voor langere termijn kan worden gegarandeerd. Mocht dit traject niet tot resultaten leiden, dan volgt de sloop van de Wierschuur.

Past in ambities voor de hele Kop

Het gebiedsplan is tot stand gekomen door samenwerking van provincie, gemeente en hoogheemraadschap. Bewoners en andere belanghebbenden hebben ook inbreng gegeven. De Polder Waard Nieuwland is een onderdeel van het programma Kop op de Kaart. Kop op de kaart is onderdeel van de publieke uitvoeringsagenda die is opgesteld voor de hele Kop van Noord-Holland.

Gezamenlijk persbericht Provincie Noord-Holland, Gemeente Hollands Kroon, HHNK.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl