Algemeen: 12 juni 2013 GS Noord-Holland kritisch over onderbouwing Noordvleugelprovincie

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) zijn kritisch over de 'business-case' voor de fusie van de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken door een extern bureau heeft laten opstellen.

Het onderzoek overtuigt niet, zegt het college vandaag in een brief aan de minister. "De rapportage is te mager om als argument voor fusie te kunnen dienen".

Het concept van de business case is de drie provincies slechts om ambtelijk commentaar voorgelegd. Maar omdat de minister inmiddels heeft laten weten dat hij de definitieve versie tegelijk met het wetsontwerp voor de fusie op 17 juni a.s. wil publiceren, geven GS nu ook een bestuurlijke reactie, "zodat u deze mee kunt nemen in het herindelingsontwerp dat u binnenkort ter inzage legt". Het college verwacht dat de minister bij het wetsontwerp met een betere onderbouwing komt.

GS herinneren de minister aan zijn toezegging aan de Tweede Kamer om de drie provincies te betrekken bij de inventarisatie van de rijkstaken die naar de fusieprovincie kunnen overgaan. "Wij verwachten dat u hier werk van maakt, vooral ook binnen het kabinet". Want over de doelmatigheid en doeltreffendheid van een nieuw landsdeel kun je volgens het college pas iets zinnigs zeggen als je weet welke taken en verantwoordelijkheden het krijgt. Het alleen maar verminderen van het aantal provincies door wat grenzen uit te gummen lost niets op en draagt niet bij aan de vermindering van de bestuurlijke drukte, "die vooral wordt veroorzaakt door de lappendeken aan allerhande samenwerkingsverbanden".

GS zijn dan ook tegen een vervoerregio in de Noordvleugel, die het openbaar vervoer in de stadsregio Amsterdam voor zijn rekening zou gaan nemen en daar ook rechtstreeks rijksgeld voor zou krijgen.

Verkeer en vervoer is een provinciale kerntaak, betoogt het college, en de vorming van een vervoerregio zou bovendien de schaalvoordelen van een fusieprovincie voor een groot deel tenietdoen, zoals ook blijkt uit de business case.

De besparingen die het rapport voorspiegelt hebben trouwens lang niet altijd een aantoonbare relatie met een fusie, stellen GS vast. Zo is de mogelijke besparing van 81 miljoen op programmatische uitgaven het gevolg van het inperken van de beleidsvrijheid van de provincies in het algemeen, niet van een eventuele fusie. Verder waarschuwt het college dat centralisatie niet automatisch tot kostenbesparing leidt. Grotere organisaties kunnen zelfs duurder zijn. "Ten aanzien van de organisatie van het ambtelijk apparaat na fusie lijken de onderzoekers zich rijk te rekenen", concluderen GS.

Het college spreekt er tenslotte zijn teleurstelling over uit dat de onderzoekers de huidige provinciegrenzen tot uitgangspunt hebben genomen en bijvoorbeeld niet hebben gekeken naar de grens tussen Noord- en Zuid-Holland met het oog op het Groene Hart.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl