Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 18 september 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Kennisgeving ontwerp-luchthavenbesluit Texel tot 30 oktober 2013

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 18 september 2013 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage ligt het ontwerp-luchthavenbesluit Texel, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Texel en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie.

Op 1 november 2009 is via de Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens (RBML) het bevoegd gezag over de regionale luchtvaart van Rijk naar provincies gegaan. Dit betekent dat de provincie de "vergunningen" (Besluiten, Regelingen en ontheffingen genoemd) voor de regionale luchtvaart moet maken. I.c. gaat het om een zogenaamd luchthavenbesluit voor de luchthaven Texel. De RBML schrijft voor dat binnen 5 jaar na inwerkingtreding van de wet (voor 1 november 2014) een luchthavenbesluit voor genoemde luchthaven wordt vastgesteld.

Op 10 september 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het ontwerp-luchthavenbesluit (ontwerp-LHB) Texel vastgesteld. Conform de Provinciale Beleidsnota Regionale Luchthavens is bij het opstellen van het ontwerp-LHB Texel uitgegaan van de huidige situatie zoals die in het verleden door het Rijk is vergund. Aan het gebruik, het aantal toegestane vliegbewegingen en de inrichting van luchthaven Texel verandert het luchthavenbesluit niets.

De mer-beoordeling

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een milieueffectbeoordeling uitgevoerd in het kader van het Luchthavenbesluit Texel. De beoordeling is gedaan omdat de beoogde activiteit (het gebruik van een luchthaven) staat vermeld in categorie D6.1 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (mer). Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit, is besloten dat er geen belangrijk nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) rechtvaardigen.

Terinzagelegging

Het ontwerp-luchthavenbesluit, de mer-beoordelingsnotitie en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie liggen van 18 september 2013 tot 30 oktober 2013 ter inzage op:

Het provinciekantoor van Noord-Holland
Houtplein 33
2012 DE Haarlem
(uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak met de heer S. Ruijs, via tel.: 023 - 514 3143).

En verder in het gemeentehuis van Texel.

Daarnaast zijn het ontwerp-luchthavenbesluit Texel, de mer-beoordelingsnotitie Milieueffecten luchthaven Texel en bijbehorende stukken digitaal te raadplegen.

Inspraak

Gedurende de termijn van tervisielegging kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp-luchthavenbesluit, de mer-beoordelingsnotitie en het besluit op de mer-beoordelingsnotitie. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/MIL ter attentie van S. Ruijs, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het project of de procedure kunt u van maandag tot en met donderdag bellen met de heer S. Ruijs, via het algemene telefoonnummer: 023- 514 3143 van de provincie Noord-Holland.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl