Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 27 september 2013 Kwaliteitscommissie adviseert Waddenfonds: meer programmatisch werken

Waddenfonds Evaluatie Pioniersprogramma Sinds oktober 2012 is het Waddenfonds volop in beweging. Met het Pioniersprogramma zijn na een periode van stilstand tot nu toe veel uiteenlopende projecten gehonoreerd. In korte tijd is €60 miljoen subsidie verleend. Hiermee is een totale investering van €169 miljoen in het Waddengebied gemoeid. Ook wordt volop gewerkt aan een nieuw Uitvoeringsprogramma en een subsidieprogramma. Deze komen in de loop van 2014 gereed. In de voorbereiding op deze nieuwe fase is door het Waddenfonds de Onafhankelijke Kwaliteitscommissie om advies gevraagd. Deze vraag is hoe het Waddenfonds nog meer kwaliteit kan leveren.

Het advies van de commissie is vervat in de "Evaluatie Pioniersprogramma en het advies voor de aanpak van het Uitvoeringsplan 2014-2017 en subsidieprogramma's".

De belangrijkste aanbevelingen van de commissie zijn: meer programmatisch en gebiedsgerichter werken, meer sturen op coalitievorming en integrale projecten.

Daarnaast is meer additionaliteit van belang. Dit om uit te sluiten dat Waddenfondsmiddelen in de plaats treden van bekostiging van regulier beleid.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: "De Kwaliteitscommissie heeft in korte tijd een bruikbaar advies opgeleverd. Bij ons aantreden was duidelijk dat we snelle slagen moesten maken. Dit om het Waddenfonds weer in beweging te krijgen, zodat er ook snel subsidies werden verleend. Dat is gelukt. Ik ben blij dat de kwaliteitscommissie onze werkwijze rond het Pioniersprogramma onder de loep heeft genomen. Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was, zijn hier bruikbare aanbevelingen uitgekomen. Deze nemen we ter harte en werken we verder uit. Zo kunnen we ons nieuwe Uitvoeringsprogramma een verdere kwaliteisimpuls geven. De commissie heeft dus haar meerwaarde zeker bewezen."

De onafhankelijke Kwaliteitscommissie houdt toezicht op de kwaliteit van de programma's van het Waddenfonds. Zij is in het leven geroepen naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer. De commissie is van groot belang bij de vaststelling van het meerjarige Uitvoeringsplan en de subsidieverordening.

Daarnaast adviseert zij bij de vaststelling en evaluatie van het jaarprogramma.

De commissie beoordeelt geen individuele aanvragen.

De evaluatie van de kwaliteitscommissie (pdf) Waddenfonds verleent eerste subsidie voor thema Landbouw

Datum: 5 september 2013 Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Het project Spaarwater is het eerste landbouw project wat subsidie ontvangt van het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur vandaag besloten. Het project draait om rendabel en duurzaam agrarisch watergebruik in een verziltende omgeving. Het DB heeft aan zes projecten in totaal 2,6 miljoen Euro subsidie verleend. In totaal wordt met deze zes projecten 6,5 miljoen Euro in het Waddengebied geïnvesteerd.

Acacia Water werkt bij project Spaarwater nauw samen met LTO Noord en met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB). Door de klimaatverandering neemt de kans op verzilting van landbouwgewassen in het waddengebied toe. Spaarwater beproeft in Fryslân, Groningen en Noord-Holland op drie akkerbouwbedrijven nieuwe methoden om hier mee om te gaan. De bedrijven staan in Pietersbierum (Fr), Borgsweer (Gr) en Breezand (N-H). Het gaat om optimalisering van drainage, infiltratie van zoet water in de bodem, druppelirrigatie en druppelbemesting. De proeven vinden voornamelijk plaats in bestaande teelten zoals pootaardappelen en bloembollen. Het doel is om efficiënter met de aanwezige voorraad zoet grondwater om te gaan, die voorraad te vergroten en verzilting tegen te gaan. Dit moet in de eerste plaats de oogst ten goede komen. Daarnaast geven druppelsystemen gerichter en zuiniger water en meststoffen dan de gebruikelijke methoden. De proeven gaan door tot en met 2016.

Er wordt op de proeflocaties intensief kennis uitgewisseld met groepen telers en met de waterbeheerders uit de omgeving.

Voorzitter van het DB Tineke Schokker: "Een zeer actueel project met mondiaal grote mogelijkheden. Door de klimaatverandering en hogere zeewaterstanden zal de verzilting toenemen. Goed om te onderzoeken hoe de landbouw met dit gegeven ook in de toekomst een rol van betekenis kan blijven spelen in de Waddenregio."

Het Waddenfonds kent aan het project Spaarwater een subsidie toe van € 587.937.

De totale kosten van dit project bedragen € 1.469.842.

Meer informatie, ook over andere toegekende projecten, vindt u in de Bijlage (pdf, 284 Kb) Bekendmaking sluiting indieningsmogelijkheid Waddenfonds

Datum: 9 juli 2013 Bron: Gemeenschappelijke Regeling waddenfonds Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt, met toepassing van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat op grond van artikel 1.12, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds, is besloten de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen die vallen onder de navolgende thema's respectievelijk budget te sluiten: - thema: Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie; - thema: Duurzame ontwikkeling havens en energietransitie en - Budget Lokale Innovaties.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

Toelichting: het beschikbare budget voor deze thema's respectievelijk het Budget Lokale Innovaties is met de reeds ingediende aanvragen overvraagd. Tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld blijft de mogelijkheid tot indiening gesloten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het Dagelijks Bestuur bekend maken dat nieuwe aanvragen kunnen worden ingediend.

Begroting, jaarrekening en jaarverslag beschikbaar

Datum: 5 juli 2013 Bron: gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds De begroting van 2014, de jaarrekening en het jaarverslag over 2012 zijn vanaf nu te downloaden: Begroting Waddenfonds 2014 (pdf, 390 Kb) Jaarrekening Waddenfonds 2012 (pdf, 711 Kb) Jaarverslag Waddenfonds 2012 (pdf, 462 Kb) Waddenfonds steeds meer integraal

Datum: 3 juli 2013 Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Werelderfgoed, Havens, Natuur, Energie en Lokale Innovaties. Dat zijn de programma's waarbinnen op 1 juli 2013 projectsubsidies zijn toegekend door het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. Het betreft 16 projecten.

In totaal is 25,6 miljoen Euro subsidie verleend. Met deze projecten wordt 78,5 miljoen Euro geïnvesteerd in het Waddengebied.

Het grootste project is Súd Ie. Súd Ie is een waterverbinding tussen Dokkum en het Lauwersmeer. Het project is een goed voorbeeld hoe het Waddenfonds wil werken. Het betreft een integraal investeringsprogramma waarbij de aanvraag is gedaan door een coalitie van partijen. Geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de ecologische kwaliteit van Súd Ie. Ook worden in het gebied landschaps- en natuurwaarden versterkt. Zo brengt het project het kenmerkende, oorspronkelijke Waddenkarakter, dat wat Súd Ie aantrekkelijk maakte terug in het landschap.

Verder is samenwerking gezocht met de Groningse kant van het Lauwersmeergebied.

Lange termijn perspectief is een snoer van Waddenpoorten en Waddenparels rondom het Lauwersmeergebied. Hiervoor wordt nu ook gewerkt aan de ontsluiting van Waddenpoort Lauwersoog vanaf het Lauwersmeer. Ook aan dit project draagt het Waddenfonds volop bij.

Voorzitter van het DB Tineke Schokker: "Ik ben trots op alle aanvragers bij het Waddenfonds. Het is goed dat partijen elkaar opzoeken en vinden. Eén en één wordt dan drie. Zo halen we het maximale rendement uit ons Waddenfondsgeld."

Door de nu verleende subsidies én de aanvragen die nog in behandeling zijn worden een aantal subsidieplafonds bereikt. Het DB heeft daarom besloten, behalve Landbouw en Visserij en Natuur en Water, alle andere programma's voor dit moment te sluiten. Voor 2014 is er in principe weer nieuw budget beschikbaar. Het DB zal eind 2013 bekend maken hoe dit nieuwe budget zal worden ingezet.

Met het behandelen van de aanvragen tijdens deze DB vergadering is het allergrootste deel van de liggende aanvragen weggewerkt. Er was een stuwmeer ontstaan door het grote aantal aanvragen bij het openstellen van het Waddenfondsloket in oktober 2012.

Bijlage met toegekende projecten (pdf, 170 Kb) Nieuwe themaregisseurs voor het Waddenfonds

De komende periode gaan drie nieuwe themaregisseurs aan het werk voor het Waddenfonds. Zij vervangen de huidige regisseurs van wie de detachering ten einde loopt.

De nieuwe regisseurs zijn :

- Geert Boesjes. Hij is themaregisseur voor Werelderfgoed/ Toerisme/ Recreatie/ Landschap en Cultuurhistorie. Hij vervangt Annemarie Schipper en treedt per 1 juli 2013 in dienst.

- Rob Burkunk. Hij is themaregisseur voor Natuur en Water/ Landbouw/ Budget Lokale Innovatie. Hij vervangt Anita Meijer en treedt per 15 juni 2013 in dienst.

- Johan van der Wal. Hij is themaregisseur voor Energietransitie/ Visserij/ Duurzame ontwikkeling havens. Hij vervangt Anna van Dijk en treedt per augustus 2013 in dienst.

In de loop van de maanden juli 2013 en augustus 2013 zullen ze alle drie ongeveer een maand met de zomervakantie zijn. Vanaf heden tot na zomervakantie kunt u voor informatie het Waddenfonds benaderen via het secretariaat, telefoonnummer 058-2339020. U wordt dan in contact gebracht met de regisseur of een waarnemend inhoudelijk deskundige.

Telefoonnummer en email-adres van de nieuwe regisseurs worden zo snel mogelijk bij in dienst treden bekend gemaakt.

Jaarverslag Waddenfonds 2012

Datum: 19 juni 2013 We zijn er trots op u het eerste jaarverslag (pdf, 460 Kb) van het gedecentraliseerde Waddenfonds aan te kunnen bieden. Op woensdag 14 september 2011 werd in Harlingen het bestuursakkoord Decentralisatie Waddenfonds getekend door minister Schultz van Haegen en de gedeputeerden Geldhof, Van der Ploeg en Schokker van Noord-Holland, Groningen en Fryslân.

Daarna is hard gewekt aan de oprichting van een Gemeenschappelijke Regeling en een Pionier programma. Dat programma is in oktober 2012 opengesteld zodat nog in 2012 de eerste subsidies konden worden verstrekt. Daarmee is een stevige prestatie geleverd. Bedoeling van het Pionier programma is leren en ervaring opdoen. Deze kennis en ervaring wordt gebruikt in het nieuwe uitvoeringsprogramma voor de periode na 2014. Het Pionier programma is inmiddels goed bekend en er zijn volop aanvragen uit de verschillende geledingen van de samenleving in het Waddengebied. Dit jaarverslag heeft betrekking op de eerste maanden dat het programma was open gesteld en is dus beknopt. Volgend jaar zullen we uitgebreider rapporteren.

Mevrouw T.Schokker-Strampel, voorzitter van het Bestuur van het Waddenfonds A.F. van de Klundert, directeur van het Waddenfonds Het jaarverslag Waddenfonds 2012 (pdf, 460 Kb) Derde Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

Op 23 mei 2013 verscheen de derde nieuwsbrief van het Waddenfonds. Onderwerpen zijn onder meer de nieuwe waddenfonds-website, nieuwe subsidiemogelijkheden voor landbouw en visserij en een wijziging in het Algemeen- en Dagelijks Bestuur.

De nieuwsbrief met nieuwsbrief-archief is te raadplegen op deze pagina Waddenfonds subsidieert nieuwe projecten

Opnieuw zijn subsidies toegekend door het Waddenfonds. Dat heeft het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds besloten. Het betreft drie projecten. Vijf projecten zijn aangehouden voor nader overleg. In totaal wordt een bedrag van 1,6 miljoen Euro uitgekeerd. Het totale investeringsbedrag is 5,1 miljoen Euro.

Het project duurzame mobiliteit op de Wadden is een van de projecten. De aanvrager gaat met dit project experimenteren met drie verschillende elektrische deelautosystemen. Op Texel gaat het om drie elektrische auto's. Particulieren kunnen deze via het platform MyWheels huren. Op Terschelling gaat het om zeven elektrische auto's. Deze zijn te huur voor toeristen. Op die manier laten zij mogelijk hun auto vaker dan nu aan de wal staan. Een derde experiment vindt plaats in Lauwersoog. Hier kunnen inwoners van Schiermonnikoog een elektrische auto gebruiken als zij op het vasteland een auto nodig hebben. Het project past bij het duurzame imago dat de Waddeneilanden nastreven. Daarnaast is het verduurzamen van vervoer een speerpunt van het programma Duurzame Waddeneilanden 'Op weg naar een energieke toekomst in 2020'. Dit is een programma van de gezamenlijke Waddeneilanden. Deze samenwerking sluit goed aan bij het gewenste vormen van coalities zoals beoogd door het Waddenfonds. Het project geeft een duurzame en kwalitatieve impuls aan de ecologie en economie van het Waddengebied. Zo past het naadloos binnen de doelen van het Waddenfonds.

Voorzitter van het Dagelijks Bestuur Tineke Schokker: "We zijn keihard aan het werk. We zoeken de weg naar programmatisch werken en het vormen van coalities van partijen. Dat is gelukt met het project duurzame mobiliteit. Met de pioniersprogramma's doen we veel ervaring op. Die ervaring gaan we straks gebruiken als input voor het nieuwe uitvoeringsprogramma van het Waddenfonds."

De andere projecten die zijn toegekend zijn Terschellinger logeer- en vakantiehuis voor zorgtoerisme en Loodsen door het Landschap op Texel.

Bijlage met informatie over de toegekende projecten (pdf, 136 Kb) Waddenfonds van start met Landbouw en Visserij

Datum: 27 april 2013 Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Het Pioniersprogramma 2012-2013 van het Waddenfonds is uitgebreid met Landbouw en Visserij. Hiervoor zijn het Pioniersprogramma en de Subsidieverordening aangepast. Vanaf 27 april 2013 kunnen subsidieaanvragen in behandeling worden genomen.

Meer informatie op pagina subsidie aanvragen Bestuur Waddenfonds weer compleet

Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Datum: 25 april 2013 Henk Staghouwer is het nieuwe lid van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds.

Staghouwer is woensdag 24 maart 2013 beëdigd als gedeputeerde Natuur, Landschap, Wadden en Visserij van de provincie Groningen. Hierdoor is hij automatisch lid geworden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds. Staghouwer is de opvolger van Wiebe van der Ploeg.

Waddenfonds verleent nieuwe subsidies

Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Datum: 12 april 2013 Het Waddenfonds verleent aan acht projecten subsidie. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten vallen binnen de programmalijnen Locale Innovaties, Natuur en Water, Werelderfgoed en Energie. In totaal is voor 10,6 miljoen Euro aan subsidie verleend. De totale investering in het Waddengebied is 18,5 miljoen Euro.

Het DB vergaderde in gewijzigde samenstelling. Dit door het terugtreden van gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen. Zijn positie wordt waargenomen door gedeputeerde Yvonne van Mastrigt.

Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: "Al weer de derde ronde van toegekende subsidies. Deze keer een keur van projecten. Hierbij de eerste subsidies van het programma Locale innovaties. Ook met dit programma zijn wij als Waddenfonds steeds meer herkenbaar. Verder wordt in het gebied duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders.

Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden in principe binnen 13 weken afgehandeld."

Meer informatie over de toegekende projecten in deze bijlage (pdf, 95 Kb) Bekendmaking sluiting indieningsmogelijkheid thema 3 Waddenfonds

Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds Datum: 27 maart 2013 Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds maakt bekend dat met toepassing van artikel 1.12, eerste lid, van de Subsidieverordening Waddenfonds, is besloten de mogelijkheid tot het indienen van aanvragen die vallen onder thema 3, Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens, te sluiten. Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

Toelichting: het beschikbare budget van € 19.000.000,- voor thema 3 is met de reeds ingediende aanvragen ruim overvraagd. Tot het moment waarop de ingediende aanvragen zijn behandeld blijft de mogelijkheid tot indiening gesloten. Zodra daar aanleiding toe is, zal het Dagelijks Bestuur bekend maken dat nieuwe aanvragen ingediend kunnen worden.

Tweede Nieuwsbrief Waddenfonds verschenen

Op 25 januari 2013 verscheen de tweede nieuwsbrief van het Waddenfonds.

Onderwerpen zijn de vastgestelde subsidieplafonds en de aankondiging van een nieuwe Waddenfonds-website.

Waddenfonds Nieuwsbrief nr. 2, 25 januari 2013 (pdf, 54 Kb) Subsidieplafonds

Bron: Waddenfonds Datum: 3 januari 2013 Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds heeft in zijn vergadering van 20 december 2012 besloten voor het jaar 2013 de volgende subsidieplafonds in te stellen:

- Natuur en water € 23.000.000 - Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie € 14.893.000 - Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens € 19.000.000 - Landbouw en visserij € 10.000.000 - Budget lokale innovaties € 1.000.000 Voor wat betreft het Waddenfonds Pionierprogramma 2012-2013 zal een aanpassing worden aangebracht in Hoofdstuk 5 (Energietransitie en duurzame ontwikkeling havens) voor de Actielijn 1.1 Proeftuinen voor grootschalige toepassing van duurzame energietechnologieën. Met de aanpassing beoogt het DB een grotere diversiteit in de ingediende projecten te bewerkstelligen. Met het oog hierop wordt deze actielijn met ingang van heden tot nader order gesloten voor indiening van projecten.

Waddenfonds stoomt door

Bron: Waddenfonds Datum: 20 december 2012 Opnieuw is aan drie projecten subsidie toegekend door het Waddenfonds (WF). Dat heeft het Dagelijks Bestuur vandaag besloten. De projecten zijn Verkwelderingsplan 'Naar buiten Holwerd', Duurzaam waterbodembeheer in zeehavens voor een rijk Waddengebied en 2B6 Demonstratieturbine in de Eemshaven. Aan de drie projecten is in totaal 5,2 miljoen Euro subsidie toegekend.

Het subsidietraject is met de vernieuwde werkwijze van het WF doorlopen. Hierbij wordt bij de aanvragen aan de 'voorkant' van het proces al zoveel mogelijk duidelijkheid en samenhang gecreëerd. Ook moeten projecten klaar zijn om te starten met de uitvoering. Daarvoor zijn eerder drie programmaregisseurs benoemd. Zij weten wat er in het Waddengebied speelt. Zij geven informatie aan aanvragers over het Waddenfonds en de subsidieregelingen. Daarnaast leggen zij verbindingen. Dit omdat een integrale benadering de voorkeur heeft. Het gaat daarbij om verbindingen tussen projecten, aanvragers en tussen de drie betrokken provincies Noord-Holland, Groningen en Friesland.

Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: "Al weer de tweede ronde van toegekende subsidies. De organisaties weten ons steeds beter te vinden. Ook wordt in het gebied steeds duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden binnen 13 weken afgehandeld" (Bron: Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl