Algemeen: 24 oktober 2013 Voortgang Gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland

door Carla Muller - Dinsdagavond 15 oktober 2013 vond in Den Oever een informatieavond plaats over de voortgang van de Gebiedsvisie Polder Waard Nieuwland. Ingegaan is op de herbestemming van de Wierschuur, het opknappen van de Wierdijk, de waterberging en de mogelijkheden voor kavelruil.

De informatiebijeenkomst was alweer de vierde in een reeks. Na een welkom van wethouder Lia Franken zijn inwoners van het gebied, betrokken boeren en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de stand van zaken.

Wierdijk en Wierschuur

Gedeputeerde Talsma gaf aan dat, door het ontbreken van kwel, de natuur aan de zuidrand van de polder wordt uitgebreid. Ook is er een aanvraag gedaan bij het Waddenfonds voor het opknappen van de Wierdijk en het aanleggen van een fietspad naast deze dijk. Het Waddenfonds heeft echter voor 2013 de subsidieplafonds bereikt, maar Talsma beloofde binnen de provinciale organisatie te kijken of hier een deel van de ontbrekende middelen kunnen worden gevonden. ** Talsma liet verder weten dat het winnende plan voor de herbestemming van de Wierschuur inmiddels bekend is. Dat plan stelt een recreatieve bestemming voor, waarbij de houten constructie van de Wierschuur bewaard blijft. De Provincie Noord-Holland is in gesprek met de eigenaars en hoopt hier natuurlijk uit te komen.

Waterberging

Een vertegenwoordiger van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ging in op de waterberging. Er wordt gewerkt volgens drie sporen. Het eerste spoor omvat een gebiedsproces om te komen tot een nieuw watersysteem met waterberging. Het tweede spoor start in het voorjaar van 2014 en omvat de voorbereiding van de uitvoering voorbereid. Gestart wordt in de zuidwesthoek, waar het nieuwe watersysteem al helder is. Het derde spoor omvat een actualisatie van het waterplan op Wieringen zelf.

De aanwezigen werden opgeroepen zich in te schrijven voor een workshop watersysteem die het Hoogheemraadschap in december 2013 (Polder Waard Nieuwland) & januari 2013 (Wieringen) organiseert om knelpunten op te sporen en oplossingen te verkennen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij .

Kavelruil

Door kavelruilstichting Stivas is kort uitgelegd dat het kavelruilproces lopende is. Tot nu toe is met veertig eigenaren gesproken. Een flink aantal hiervan doet mee in twee pilots die inmiddels gestart zijn.

Planologische procedures

De gemeente Hollands Kroon gaf uitleg over de planologische procedures die moeten worden gevolgd om de gebiedsvisie daadwerkelijk uit te kunnen voeren. De gemeente gaat dit uitzoeken zodra de Provincie Noord-Holland en het Hoogheemraadschap voldoende gevorderd zijn met de verschillende projecten in de polder. Voor het watersysteem in de zuidwesthoek betekent dit dat er in het voorjaar van 2014 met de gemeentelijke procedures wordt gestart. (bron: De Kop Werkt)

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl