Algemeen: 22 mei 2014 Consultatie deltaprogramma

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben schriftelijk hun voorlopige reactie op het Deltaprogramma kenbaar gemaakt en deze ter kennisname voor advies aan Provinciale Staten gestuurd.

Op hoofdlijnen kunnen GS zich vinden in de voorstellen vanuit het Deltaprogramma. Ten aanzien van het thema waterveiligheid is gevraagd om duidelijkheid over de nieuwe veiligheidsnormen die voor de verschillende waterkeringen moeten gaan gelden. Het Deltaprogramma zal op basis van alle reacties uit het land het eindadvies opstellen en aan de regering aanbieden.

Eind 2014 besluiten het kabinet en de Tweede Kamer over de uitkomst van het Deltaprogramma.

Er wordt gewerkt aan vijf Deltabeslissingen en meerdere gebiedsgerichte voorkeursstrategieën waarin de Deltabeslissingen worden uitgewerkt. De belangrijkste Deltabeslissingen en voorkeurstrategieën voor Noord-Holland zijn: waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie, IJsselmeergebied, kust, Waddengebied en Rivieren.

In de brieven aan de Deltacommissaris en aan Provinciale Staten is per onderwerp het standpunt van Noord-Holland beschreven. De brieven zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

GALJOEN
Galjoen is een bedrijf gespecialiseerd in de markt van beroeps- en promotie-kleding met de nadruk op kwaliteit, veiligheid en draagcomfort. Productontwikkeling: Brandwerend Reddings / Overlevings Pak, Waadpak brandweer.
www.galjoen.nl

Informatiezuilen
Numaco: Installatie en levering van gevel- en informatiezuilen op maat, diz dealer
www.numaco.nl