Algemeen: 26 juni 2014 Provincie Noord-Holland wil subsidie Landschap Noord-Holland anders inzetten

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De provincie Noord-Holland wil vanaf 2015 de structurele subsidie aan Landschap Noord-Holland (LNH) geleidelijk afbouwen. De middelen die hierdoor vrijkomen, gaat de provincie besteden aan natuurbeheer. Voor een aantal werkzaamheden blijft LNH nog wel geld ontvangen van de provincie.

De provincie kijkt de laatste jaren kritisch naar boekjaarsubsidies (structurele subsidies). Ook de Algemene Rekenkamer heeft zich recent kritisch uitgelaten over deze ‘automatische subsidieverstrekking’ door overheden. De provincie heeft al diverse boekjaarsubsidies op een aantal beleidsterreinen afgeschaft. Ook in de groene sector is de provincie daarmee begonnen. De provincie wil als subsidieverstrekker alle natuurbeherende organisaties op dezelfde manier behandelen. Bovendien stopt de provincie met de subsidiëring van werkzaamheden van LNH die geen relatie hebben met provinciale natuurdoelstellingen en waar andere natuurbeherende organisaties ook geen provinciale subsidie voor krijgen. Het betreft onder andere het houden van toezicht in natuurgebieden en het financieren van personele inzet van LNH bij diverse natuurprojecten.

Geld voor natuurbeheer

LNH blijft – net als andere natuurbeheerders – van de provincie wel geld ontvangen voor de uitvoering van het natuurbeheer via het Stelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). De middelen die vrijvallen als gevolg van de jaarlijkse korting op de boekjaarsubsidie worden toegevoegd aan het SNL-budget. Het totale beschikbare budget voor natuurbeheer neemt hierdoor toe. Dit is nodig, omdat er in Noord-Holland steeds meer natuurgebieden worden aangelegd en de beheerlasten dus ook stijgen. Ook continueert de provincie haar bijdrage voor een aantal specifieke projecten van LNH, zoals natuuronderzoek en de stimuleringsregelingen voor soortenbescherming en landschapselementen die LNH op verzoek van de provincie uitvoert.

Geleidelijke afbouw

LNH is en blijft voor de provincie een belangrijke partner op het gebied van natuurbeheer. De provincie realiseert zich dat de afbouw van de boekjaarsubsidie gevolgen heeft voor de organisatie. Daarom heeft de provincie LNH al in het voorjaar van 2013 in kennis gesteld van het voornemen om de financiële relatie tussen LNH en de provincie gefaseerd te moderniseren. De provincie wil door de gefaseerde afbouw de organisatie in de gelegenheid stellen om zich voor te bereiden op de toekomstige financiële situatie. De afbouw begint in 2015. Per 2018 zal de provincie de boekjaarsubsidie beëindigen en resteert, naast de vergoedingen vanuit SNL voor natuurbeheer, voor dat jaar een bijdrage van circa 760.000 euro voor natuuronderzoek en de stimuleringsregelingen voor landschapselementen en soortenbescherming.

De huidige boekjaarsubsidie van LNH bedraagt 1,9 miljoen. Hiervan wordt ongeveer 1,15 miljoen euro afgebouwd. Dit is circa 10 procent van de totale baten van de organisatie. Landschap Noord-Holland blijft nog werkzaamheden voor de provincie verrichten voor de resterende 0,75 miljoen euro.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl