Algemeen: 29 juli 2014 Ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk ter inzage (Den Helder) tm 5 september 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend, dat vanaf 28 juli 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk.

Het ontwerpprojectplan

De Koegraszeedijk is een primaire kering, die ligt op terrein van Defensie, aan de oostkant (Waddenzeekant) van Den Helder en is niet openbaar toegankelijk. Het dijktraject is 1,9 km lang en daarvan is ca. 870 meter in de 2e én de 3e toetsronde afgekeurd op de faalmechanismen piping en binnenwaartse stabiliteit.

Als voorkeursoplossing is gekozen voor een constructieve oplossing (damwand of diepwand) voor het traject langs het Noordhollandsch kanaal. Voor het traject langs het baggerdepot is voor een versterking in grond gekozen. In overeenstemming met de Waterwet heeft het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (DB HHNK) een ontwerp-projectplan vastgesteld.

De aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling

Om mogelijke milieueffecten in beeld te brengen heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk opgesteld. Uit de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling blijkt dat, gelet op de kenmerken en de plaats van de activiteit alsmede de kenmerken van de mogelijke effecten, zich ten aanzien van het project geen nadelige gevolgen voor het milieu zullen voordoen die noodzaken tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER). Dit betekent dat het DB HHNK voor dit project derhalve geen MER zal opstellen.

Procedure

Voor de versterking van de Koegraszeedijk heeft DB HHNK op 17 juni 2014 het in artikel 5.4 van de Waterwet het voorgeschreven ontwerpprojectplan vastgesteld. DB HHNK heeft verder ter uitvoering van hoofdstuk 7 van de Wet Milieubeheer de vereiste aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk opgesteld.

Het hoogheemraadschap heeft aan de provincie een verzoek gericht om het ontwerpprojectplan conform artikel 5.8 van de Waterwet gecoördineerd ter visie te leggen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven uitvoering aan dit verzoek.

U kunt tegen dit ontwerpbesluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling een zienswijze indienen. Zie voor de procedure verder hieronder. Gedeputeerde Staten sturen ingediende zienswijzen door naar het bovengenoemde bestuursorgaan. Deze verwerkt de zienswijzen en nemen het definitieve besluit over het projectplan. Na vaststelling van het definitieve projectplan door het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt deze door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland getoetst conform artikel 5.7 Waterwet.

Na goedkeuring door Gedeputeerde Staten wordt dit besluit, samen met alle uitvoeringsbesluiten, op een nader te bepalen tijdstip voor zes weken ter inzage gelegd. Hierbij is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Het van toepassing zijn van de Chw betekent ondermeer dat men na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer kan aanvoeren. Overheden, niet zijnde de rijksoverheid, kunnen geen beroep instellen tegen de besluiten, indien deze besluiten niet zijn gericht tot die overheid.

*Waar en wanneer kunt u het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk inzien?* Het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk kunt u van 28 juli 2014 tot en met 5 september 2014 tijdens kantooruren inzien op de volgende adressen:

Hoe kunt u reageren

Een ieder kan tot en met 5 september 2014 zienswijzen indienen op het ontwerpprojectplan Dijkversterking Koegraszeedijk en de Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkversterking Koegraszeedijk.

Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Directie Beleid/sector Water
t.a.v. mevrouw C. Kolster
o.v.v. Dijkversterking Koegraszeedijk, zaaknummer 319288
Postbus 3007
2001 DA Haarlem

U kunt uw zienswijzen ook per email versturen aan onder vermelding van "Zienswijze Dijkversterking Koegraszeedijk, zaaknummer 319288".

Inlichtingen

Voor inlichtingen en mondelinge informatie over het ontwerp besluit kunt u contact opnemen voor: Het ontwerp projectplan en aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling: hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, mevrouw M. Hoeve, telefoon 072-5828282 en de heer P. Oosterling, telefoon 072 - 582 7718 Voor inlichtingen en mondelinge informatie over de coördinatieregeling ingevolge artikel 5.8 Waterwet, kunt u vanaf 13 augustus 2014 contact opnemen met Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, mevrouw C. Kolster (023)-514 46 56, .

Meer informatie www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl