Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 07 januari 2015 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: Publicatie ontwerp-Watervisie 2021

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij de ontwerp-Watervisie 2021 inclusief bijlagen hebben vastgesteld en ter inzage leggen.

  1. Ontwerp-Watervisie 2021 (december 2014)
  2. Redeneerlijnen Adviesnota Schoon Water Rijn-west 2016-2021 (juli 2014)
  3. Factsheets KRW-oppervlaktewater provincie Noord-Holland (oktober 2014)

In deze Watervisie geeft de provincie aan wat ze tot 2021 op watergebied centraal wil stellen. Samen met waterbeheerders en gemeenten gebruikt de provincie deze visie om maatregelen te nemen om inwoners te beschermen tegen overstromingen en wateroverlast, de kwaliteit van het water te verbeteren en te zorgen voor duurzaam evenwicht tussen de beschikbaarheid en het gebruik van zoet water.

Kaderrichtlijn water (KRW)

De KRW is een Europese richtlijn voor schoon water met opgaven voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. De KRW-plannen van deze overheden hangen nauw samen en liggen daarom in dezelfde periode ter inzage. Een overzicht van alle plannen voor schoon water in uw regio vindt u op www.rijnwest.nl/inspraak

Bovengenoemde ontwerp-Watervisie ligt van dinsdag 6 januari 2015 tot en met dinsdag 17 februari 2015 ter visie. In deze periode kunnen belanghebbenden en ingezetenen schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent de ontwerp-Watervisie 2021 naar voren brengen.

Waar kunt u de ontwerp-Watervisie 2021 en de daarbij behorende bijlagen inzien

De ontwerp-Watervisie 2021 ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. U kunt de ontwerp-Watervisie 2021 ook downloaden via www.noord-holland.nl

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling indienen. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk.

Geef daarbij aan op welk onderdeel van de ontwerp-Watervisie uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van de ontwerp-Watervisie 2021. Provinciale Staten stellen uiteindelijk de Watervisie 2021 vast.

Schriftelijk:

U kunt uw reactie onder vermelding van 'zienswijze Watervisie 2021' sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Directie Beleid/sector Water,
t.a.v. dhr. R. Sabée,
Postbus 3007,
2001 DA Haarlem.

U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: onder vermelding van 'zienswijze ontwerp-Watervisie 2021'.

Mondeling

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met dhr. R. Sabée via mevr. E. Melchers tel: 023 514 5229.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij dhr. R. Sabée van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 3593 of per e-mail

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl