Algemeen: 03 februari 2015 Raden Kop van Noord-Holland willen samenwerking versterken - Verklaring regionale bestuurlijke samenwerking in de Noordkop

Gemeente Hollands Kroon logoBron: Gemeente Hollands Kroon - Op 28 januari 2015 hebben de vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland tijdens een regionale raadsbijeenkomst zich positief uitgesproken om op onderdelen effectief te gaan samenwerken. In de Kop van Noord-Holland is sprake van belangrijke demografische veranderingen. De veranderingen bestaan uit ontgroening, vergrijzing, daling van de beroepsbevolking en een veranderende samenstelling van de huishoudens. Deze demografische veranderingen brengen opgaven met zich mee ten aanzien van de woningmarkt, voorzieningen en economie.

Dit wordt versterkt door een veelal zwakkere economische structuur, een problematische arbeidsmarkt en de geografische ligging. Deze ontwikkelingen spelen op elkaar in en versterken elkaar.

Tijdens de bijeenkomst deden leden van de stuurgroep De Kop Werkt een pitch om thema's te belichten, die vragen om een regionale aanpak en samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Deze thema's zijn:

De provincie heeft aangegeven hiervoor geld beschikbaar te hebben als deze thema's met een regionale en sociaal-economische benadering worden aangepakt, inclusief gemeentelijke co-financiering. Er komt een voorstel voor een gezamenlijk investeringsfonds om de bovenstaande thema's uit te voeren. In de afzonderlijke raden zal tijdens de kadernota dit fonds en de inbreng per gemeente besproken worden en in de begroting van 2016 vastgelegd. In het te vormen fonds wordt het kapitaal van de gemeenten en provincie gecombineerd, zodat een stevige financiële basis ontstaat.

Deze aanpak is een regionale verantwoordelijkheid van gemeenten, maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven. Het is van belang dat ingezet wordt op de verdere ontwikkeling van de drieslag demografie-economie-ruimte. De gezamenlijke aanpak zorgt voor een vitale, duurzame regio. Om die reden werken de gemeenten in de Kop, onder de naam 'De Kop Werkt!', samen aan een regionaal ruimtelijk economisch programma met de focus op vier thema's.

De vier gemeenteraden in de Kop van Noord-Holland slaan de handen ineen, gunnen elkaar successen en ontwikkelingen om gezamenlijk uitvoering te geven aan de vier bovengenoemde thema's voor een vitaal en duurzaam woon-, leef- en werkklimaat in de regio Kop van Noord-Holland.

Om een goede samenwerking in de regio mogelijk te maken hadden de raden van de vier gemeenten in de Noordkop al in 2013 besloten de regionale raadswerkgroep 'Slim Samenwerken bij de Kop' in te stellen. Die werkgroep kreeg als opdracht de slimste manier te bedenken waarop gemeenteraden een stevige positie krijgen in huidige en toekomstige samenwerkingen.

De overwegende conclusie is dat er 'gewoon' een start moet worden gemaakt met een vorm van niet vrijblijvende samenwerking met niet te veel onderwerpen, een lichte structuur en met de regie bij de raad(sleden). Er komt binnenkort een voorstel naar de raden voor een zogenaamd groeimodel, waarbij 2015 wordt benut als overgangsjaar voor de voorbereidingen voor de invoering van een formele structuur van niet- vrijblijvende samenwerking: de Noordkopraad.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl