Algemeen: 20 mei 2015 Den Helder: Kadernota 2016-2019 gepresenteerd

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Woensdag 13 mei 2015 biedt het college van B&W de kadernota 2016-2019 aan de gemeenteraad aan. In de Kadernota worden de bestuurlijke ambities vertaald en financieel onderbouwd in concrete plannen voor de komende jaren. Hoewel de maatschappelijke effecten ervan pas concreet worden ingevuld bij het vaststellen van de meerjarenbegroting, in november 2015, is de trend duidelijk: er zal structureel moeten worden bezuinigd teneinde de financiële huishouding op orde te houden en de gewenste investeringen in de stad mogelijk te maken.

In totaal stelt het college in deze Kadernota voor om structureel € 1 miljoen en incidenteel € 7 miljoen in de stad te investeren. Door de sterk verminderende inkomsten uit het Gemeentefonds in de komende jaren, zal het noodzakelijk zijn structurele bezuinigingen door te voeren oplopend tot € 2,6 miljoen in 2019, mede om de ambities waar te maken, de begroting sluitend te maken en het weerstandsvermogen in stand te laten. Voor het Sociaal Domein geldt dat de door het rijk overgehevelde middelen het uitgangspunt als financieel kader vormen, en dus buiten de bezuinigingen vallen.

Geurt Visser, wethouder Financiën: 'Voor de toekomst van Den Helder is het belangrijk dat we blijven investeren in de stad en in de inwoners. Daarom gaan we bijvoorbeeld door met de renovatie en inrichting van het stadshart, maken we gratis parkeren mogelijk, maken we geld vrij voor economische stimulering, voor verkeerseducatie, voor 'Slim samenwerken in de Kop' en voor het ambitiedocument Stadshart, en zorgen we dat de cultuurmakelaar en de maatschappelijke stage behouden blijven. Ook stellen we een adequate bijdrage voor de organisatie van Sail Den Helder 2017 voor, een belangrijk evenement voor onze stoere zeestad.'

Raad stelt kaders vast

Het college benadrukt dat het aan de gemeenteraad is om over de voorstellen in de Kadernota te beslissen. Wethouder Visser: 'als college willen we de raad ook echt in staat stellen om keuzes te maken, mede in het verlengde van de gesprekken met de raad over de Strategische Visie. We hebben in de Kadernota dan ook een paar varianten qua financiële beleidslijn geschetst, waaruit de raad nader kan kiezen.' Na de vaststelling van de Kadernota in juni 2015 gaat het college, samen met de ambtelijke organisatie, aan de slag om de plannen en de bezuinigingen nader in te vullen in de concept-begroting. Visser: 'In het najaar wordt dan de concrete uitwerking per beleidsterrein zichtbaar alsmede de precieze financiële consequenties van de bezuinigingen, zodat de raad duidelijke keuzes kan maken met concreet inzicht in de effecten.'

De Kadernota 2016-2019 is te vinden op www.denhelder.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl