Algemeen: 19 juni 2015 Schagen: € 25,- meer belasting voor behoud van voorzieningen

Gemeente Schagen logoBron: Gemeente Schagen - Sinds het ontstaan van de economische crisis hebben alle gemeenten in Nederland fors moeten bezuinigen. De gemeenten moesten afboeken op grondposities en kregen bovendien veel minder geld vanuit het Rijk. De fusiegemeente Schagen zag zich geconfronteerd met een fors financieel probleem.

De nieuwe gemeente Schagen heeft zich tot doel gesteld om zuiver te begroten.

Kortweg betekent dit dat tegenvallers nu meteen verwerkt worden en niet meer naar de toekomst worden geschoven. Zo werden grondposities die te hoog in de boeken stonden teruggebracht naar normale waarde en wordt bijvoorbeeld wegenonderhoud niet meer over lange termijn afgeschreven. Toekomstige generaties hoeven daar niet meer aan mee te betalen, want de gemeente lost dit nu op. Dit is eerlijker en toekomstbestendiger, maar vraagt nu wel offers.

De bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren zijn omvangrijk. Tot en met 2018 moet er € 8,5 miljoen worden bezuinigd waaronder €400.000,- op de accommodaties. Dat zijn de gebouwen en velden voor het verenigingsleven zoals voor sport, dorpshuizen, zwembaden enz. Daarbovenop bleek dat de oude gemeenten voor grootschalige renovaties of vervanging van deze voorzieningen nooit geld reserveerden. Dat werd meestal incidenteel uit meevallers gefinancierd, zoals opbrengsten uit grote bouwprojecten. Op die meevallers is helaas in deze tijd niet automatisch meer te rekenen.

Nu er toch één beleid voor de hele gemeente wordt gemaakt voor het beheer en onderhoud van alle accommodaties, wordt meteen dit financieringsprobleem structureel opgelost. Voor het behoud van het voorzieningenniveau en dus de leefbaarheid in onze kernen en wijken zijn vergaande maatregelen nodig.

Niet overlaten aan de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders wil het probleem niet meer verschuiven naar de toekomst. Nu de financiële pijn nemen en zorgen voor de leefbaarheid in alle kernen is hun devies. Het sluiten van accommodaties is geen optie, dat zou een neerwaartse spiraal voor de leefbaarheid betekenen. Want als er geen voorzieningen zijn, blijven mensen dan graag in hun dorp of stad wonen?

Burgemeester en wethouders zullen de gemeenteraad melden dat de gemeente het probleem alleen goed kan oplossen als de gemeente, de inwoners én de verenigingen bijdragen aan investeringen. Het college ziet het zo: de gemeente maakt een reserve van € 1 miljoen euro en vult die jaarlijks aan met € 344.000,--. Dat geld komt beschikbaar voor grote renovaties en vervangingsinvesteringen. Wel wordt voor die investeringen verwacht dat de verenigingen ook zelf een deel bijdragen. Ook wordt van de verenigingen gevraagd om voortaan zelf het dagelijks onderhoud te doen, zoals het maaien van de velden, afval prikken en kleine reparaties. Later wordt ook groter onderhoud aan de verenigingen overgedragen, waaronder het uitvlakken van speelschade aan velden, onkruidbestrijding en bezanden. In ruil daarvoor betalen de verenigingen trouwens dan geen huur meer voor de velden.

Omdat het college de leefbaarheid hoog in het vaandel heeft en geen verenigingen wil sluiten, moeten de kosten anders opgevangen worden. De gemeente ziet geen andere mogelijkheid meer dan het verhogen van de OZB. Het college stelt een verhoging van 9% voor. Dat is fors, voor een gemiddeld huishouden is dat bijna € 25,- per jaar. Met al deze maatregelen is het probleem geheel opgelost en worden de lasten niet meer vooruit geschoven. Dit is de kern van het accommodatiebeleid zoals dat nu aan de gemeenteraad wordt voorgesteld. Overigens blijft de OZB in Schagen ruim onder het landelijk gemiddelde.

Inspraak

Het voorgestelde Accommodatiebeleid is tot stand gekomen met inbreng van verenigingen en besturen. Daarvoor zijn de afgelopen maanden gesprekken gevoerd.

Belanghebbenden kunnen tot 6 september 2015 een zienswijze op het Accommodatiebeleid indienen. Deze zienswijze kunnen zij tijdens een inspraakavond, die wordt georganiseerd in september, toelichten. Het college neemt de zienswijzen mee in de definitieve besluitvorming. De raad besluit in december 2015 over het Accommodatiebeleid.

Het concept-raadsvoorstel en bijbehorende stukken vindt u op www.schagen.nl/accommodaties

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl