Algemeen: 22 december 2015 Terinzagelegging ontwerp omgevingsvergunning gemaal De Schans (Texel)

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken overeenkomstig paragraaf 5.2 van de Waterwet bekend dat het volgende ontwerpbesluit ter inzage ligt: Ontwerp omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteiten afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van de verplaatsing gemaal de Schans.

Coördinatie voorliggende omgevingsvergunning met uitvoeringsbesluiten Versterking Waddenzeedijk Texel

De voorliggende ontwerp omgevingsvergunning is een vergunning behorend bij het op 18 november 2015 vastgestelde projectplan versterking Waddenzeedijk sectie 1 tot en met 8 en 10. Het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, afgekort tot AB van HHNK, heeft ten behoeve van de versterking van de Waddenzeedijk secties 1 tot en met 8 en sectie 10, het projectplan gewijzigd vastgesteld. Eén van deze wijzigingen betreft het alsnog verplaatsen van gemaal de Schans naar de locatie 150 meter ten zuidwesten van de huidige locatie.

Het geldend bestemmingsplan staat de bouw op nieuwe locatie niet toe. Om de verplaatsing planologisch mogelijk te maken heeft het hoogheemraadschap bij Burgemeester en wethouders van Texel de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd. In het bestaande milieueffectrapport is een beschrijving gegeven van de milieueffecten van de alternatieve oplossingen om de veiligheid van de Waddenzeedijk voor de betreffende secties te verbeteren. De voor de andere versterkingsmaatregelen benodigde vergunningen en ontheffingen had het hoogheemraadschap al eerder aangevraagd. De betreffende ontwerpvergunningen en ontwerpontheffingen hebben vervolgens dit voorjaar samen met het ontwerpprojectplan ter inzage gelegen. De bevoegde gezagen zullen deze vergunningen en ontheffingen binnenkort definitief verlenen.

Deze aangevraagde omgevingsvergunning ziet toe op de uitvoering van de ambtshalve wijziging van het projectplan - alsnog wordt het gemaal De Schans verplaatst - en maakt onderdeel uit van de gecoördineerde procedure ingevolge artikel 5.8 en verder van de Waterwet.

Waar en wanneer kunt u de ontwerp omgevingsvergunning inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 december 2015 tot en met 18 januari 2015 2016 tijdens kantooruren op de volgende adressen:

Hoe kunt u reageren?

Procedure

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland sturen ingediende zienswijzen door naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Texel. Deze verwerken de zienswijzen en nemen een definitief besluit over de aanvraag op de vergunning.

De definitieve vergunning wordt samen met het goedgekeurde projectplan en alle uitvoeringsbesluiten, op een nader te bepalen tijdstip voor zes weken ter inzage gelegd. Hierbij is beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het van toepassing zijn van de Crisisen herstelwet betekent dat belanghebbenden na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen indienen.

Meer informatie (downloads) op www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl