Algemeen: 07 januari 2016 Noord-Holland: Wijzigingen Structuurvisie en Provinciale Ruimtelijke Verordening 2016-2017

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - De meest recente wijzigingen in de Structuurvisie en PRV zijn op 28 september 2015 door Provinciale Staten vastgesteld. Gedeputeerde Staten hebben besloten de verschillende wijzigingen in meerdere ronden aan Provinciale Staten voor te leggen. Dat heeft te maken met het verschil in voorbereidingstijd van de inhoudelijke voorstellen en de urgentie om een aantal zaken zo spoedig mogelijk te regelen.

De Structuurvisie en de PRV zijn immers geen statische documenten. Vanwege nieuw rijks- of provinciaal beleid moeten regelmatig herzieningen plaatsvinden om het ruimtelijk beleid van de provincie Noord-Holland duidelijk en uitvoerbaar te houden. In 2016 en 2017 vinden nieuwe wijzigingen plaats. Deze hebben onder andere te maken met voornemens uit het coalitieakkoord Ruimte voor Groei, het integreren van de Ladder voor Duurzame Verstedelijking en ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Hoofdlijnen ruimtelijk beleid

De provincie heeft in de Structuurvisie Noord-Holland 2040 de hoofdlijnen van haar ruimtelijk beleid vastgelegd vanuit de drie hoofdbelangen: ruimtelijke kwaliteit, klimaatbestendigheid en duurzaam ruimtegebruik. In de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) is de juridische borging van deze belangen opgenomen. De PRV geeft regels zodat ruimtelijke plannen van bijvoorbeeld gemeenten deze belangen in acht nemen.

Verschillende onderwerpen, verschillende ronden

Het streven is om de Structuurvisie één keer te wijzigen; in het voorjaar van 2017.

De PRV wordt in juni, oktober 2016 en maart 2016 2017 gefaseerd gewijzigd:

1 zeer urgente zaken (beoogde vaststelling PS op 27 juni 2016) 2 onderwerpen rond verstedelijking, zoals de Ladder (PS 3 oktober 2016) 3 onderwerpen gericht op het landelijk gebied, zoals landbouw, landschap en cultuurhistorie en beschermingsregimes (PS maart 2016 2017)

Voorbereiden van Structuurvisie en PRV op Omgevingswet

Bij de wijzigingen van de Structuurvisie en de PRV zal zo veel als mogelijk geanticipeerd worden op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening die de provincie vanaf 2018 moet vaststellen.

Indicatieve planning PRV

Kijk in de download 'Tabel indicatieve planning PRV' voor de onderwerpen die nu in beeld zijn voor de drie wijzigingsronden van de PRV. (de tabel is te vinden op www.noord-holland.nl)

Het is overigens nadrukkelijk mogelijk dat het overzicht nog wijzigt: er kunnen onderwerpen bijkomen of afvallen of in een andere ronde (of bij de Omgevingsvisie- en Verordening) worden meegenomen. Ook de planning is indicatief en kan nog wijzigen.

Resultaat

De wijzigingen moeten leiden tot een actuele Structuurvisie en PRV, die duidelijk aangeven wat het provinciale ruimtelijke beleid is en welke kaders de provincie ten behoeve van haar belangen stelt. Zodat gemeenten en initiatiefnemers van ontwikkelingen weten hoe zij hun plannen binnen die belangen kunnen realiseren.

Communicatie en raadpleging rondom Structuurvisie en PRV

De provincie vindt communicatie over het traject van groot belang. Naast de wettelijk verplichte terinzagelegging van de wijzigingsvoorstellen, waarop iedereen kan reageren, zullen andere overheden en organisaties op verschillende wijzen betrokken worden bij het formuleren van de voorstellen. Met gemeenten gebeurt dat onder andere in de zogenaamde Goede Diensten Overleggen, in regionale (ambtelijke) overleggen en bestuurlijke overleggen.

Voor de Ladder voor Duurzame Verstedelijking vinden daarnaast afzonderlijke regionale bestuurlijke conferenties met gemeenten plaats. Ook voor de actualisatie van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie worden regionale bijeenkomsten voor gemeenten en maatschappelijke organisaties georganiseerd.

Maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties worden verder waar mogelijk betrokken bij de voorbereiding van afzonderlijke beleidsvoorstellen. De waterschappen worden betrokken via het reguliere overleg met de provincie. Ook zullen regelmatig berichten op de website worden gepubliceerd en nieuwsbrieven worden verzonden.

De "Plan van aanpak voor wijziging Structuurvisie en PRV 2016-2017" is ook te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl