Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 09 februari 2016 Terinzagelegging projectplan en besluiten Versterking Waddenzeedijk Texel tm 21 maart 2016

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Terinzagelegging projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel, secties 1 tot en met 8 en sectie 10, bijbehorend milieueffectrapport (MER) en bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 5.7 Waterwet bij het besluit van 2 februari 2016 goedkeuring hebben verleend aan het projectplan versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10 van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en dat zij de volgende documenten ter inzage leggen:

 1. Goedkeuringsbesluit projectplan versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10 van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
 2. Projectplan versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10, inclusief Wijzigingsblad 15.69079 betreffende locatie gemaal De Schans, zoals dit op 16 december 2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;
 3. Toetsingsadvies MER Dijkversterking Waddenzeedijk Texel van de Commissie voor de milieueffectrapportage, d.d. 15 juli 2015/rapportnummer 2313-75, met achterliggend milieueffectrapport;
 4. Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen secties 1 tot en met 8 en sectie 10, inclusief Wijzigingsblad 15.69347 betreffende locatie gemaal De Schans;
 5. Vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998;
 6. Ontheffing Flora- en faunawet;
 7. Omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteiten afwijken van bestemmingsplan, bouwen en monumenten;
 8. Omgevingsvergunning 1e fase voor afwijken van bestemmingsplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
 9. Onttrekkingsbesluit openbare weg in het kader Wegenwet en Wegenverkeerswet;
 10. Peilbesluit;
 11. Ontheffing Provinciale Milieuverordening

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken conform artikel 5.12 Waterwet bekend dat voor belanghebbenden vanaf 9 februari 2016 gedurende zes weken de bovengenoemde op de versterking van de Waddenzeedijk Texel betrekking hebbende besluiten, planproducten, uitvoeringsbesluiten en achtergrondinformatie ter inzage liggen.

Procedure

Gedeputeerde Staten leggen de bovengenoemde besluiten, planproducten, uitvoeringsbesluiten en achtergrondinformatie gecoördineerd ter visie.

Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken een beroepsschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet betekent dat belanghebbenden na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen indienen.

Waar kunt u de stukken inzien?

Alle hierboven genoemde documenten kunt u van 9 februari 2016 tot en met 21 maart 2016 inzien tijdens kantooruren op de volgende adressen:

Hoe stelt u beroep in?

Beroep kan tot en met 21 maart 2016 worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA in Den Haag.

Het beroepsschrift bevat uw naam en adres en geeft aan tegen welk besluit u beroep instelt. Het beroep is gemotiveerd, ondertekend en voorzien van een datum. Uitsluitend belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend kunnen een beroepsschrift indienen. Het recht van beroep komt ook die belanghebbende toe die redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend.

Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien u beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlopige voorziening vragen als uw belang zich verzet tegen een spoedige uitvoering van het projectplan. Dit verzoek dient u te richten aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij het verzoek voegt u een kopie van het beroepschrift. Voor het indienen van een beroepschrift en/of verzoekschrift om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen en mondelinge informatie over het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en over de beroepsprocedure kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Holland, de heer P. Boon via telefoonnummer 023 514 46 83.

Downloads zijn de te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl