Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Algemeen: 16 juni 2016 Jaarrekening 2015: gemeente Den Helder heeft stevige financiële positie

Gemeente Den Helder logoBron: Gemeente Den Helder - Uit de jaarrekening van 2015 blijkt dat de gemeente voldoende reserves bezit, weinig schulden heeft en de inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn. Kortom; stabiele financiën heeft.

2015 stond met name in het teken van positieversterking van het Sociaal Domein.

De extra gelden die hiervoor zijn gereserveerd, worden in de jaarrekening toegelicht. Maar ondanks deze reserve blijft het van belang te sturen op het beheersen van risico's. Wethouder Financiën, Bob Haitsma: "Het college blijft werken aan een gezonde financiële positie van onze gemeente, en dat is hard nodig, want de inkomsten staan nog steeds onder druk en onze vermogenspositie is weliswaar gezond, maar vergt zorgvuldige beoordeling."

Op donderdag 9 juni 2016 heeft het college de jaarrekening over 2015 aan de raad verstrekt. Met de jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over de financiële situatie van het voorbije jaar. Op basis van deze jaarrekening verstrekt de accountant zijn verklaring, een beoordeling of de financiële huishouding op orde is.

Sociaal Domein

Den Helder investeert jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro in hulp, zorg en inkomensondersteuning voor haar inwoners. Vanuit het rijk loopt dat budget de komende jaren terug. Afgelopen jaar heeft Den Helder 8 miljoen minder uitgegeven dan wij van het rijk hebben gekregen. Dat geld reserveren wij om de komende jaren de bezuinigingen op te kunnen vangen, we maken een buffer. Tegelijk investeren we de komende jaren miljoenen extra, met steeds de centrale vraag; waar worden onze inwoners sterker en gelukkiger van? Op die manier kunnen we het geld ook echt investeren op de plekken waar onze inwoners zorg het hardste nodig hebben.

Voorwaarden

De ratio van het financiële weerstandsvermogen van de gemeente in 2015 (1,41) valt net boven de door de raad bepaalde marge van 1 tot 1,4. Daarnaast is tijdens de onderhandelingen voor de aanvullende begroting 2016 besloten om incidentele meevallers onder twee voorwaarden te storten in de reserve strategische visie. Ten eerste dat een reserve voor het Sociaal Domein wordt gevormd en ten tweede dat het financiële weerstandvermogen voldoende is. Aan beide voorwaarden is voldaan, waardoor besloten is het resterende positieve resultaat voor de 'strategische visie' aan te wenden. En niet zoals gebruikelijk toe te voegen aan de algemene reserve.

Positief eindresultaat

In de jaarrekening 2015 wordt per programma (onder meer economie, zorg, veiligheid en sport) omschreven wat er bereikt is, wat hiervoor gedaan is en wat de kosten waren. Het positief eindresultaat 2015 wordt met name veroorzaakt door de opgebouwde reserves voor het zorgdomein. Haitsma: "Daarnaast hebben we strak gestuurd op het verminderen van kosten voor bedrijfsvoering, en dat is goed gelukt. In de kadernota 2017-2020 zijn hiervoor een aantal voorstellen gedaan."

Behandeling in raad

De jaarrekening wordt op 11 juli 2016 behandeld in de raadsvergadering.

Download

Download jaarrekening 2015 www.denhelder.nl/bestuur/publicatie/programmarekening

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl