Algemeen: 26 januari 2017 Speciale werkgroep voor zeegrasherstel

Programma Naar Een Rijke Waddenzee logoBron: Programma Naar Een Rijke Waddenzee - Om natuurlijk herstel van zeegras in de Waddenzee mogelijk te maken moet er een Community of Practice worden opgericht. Hierin kunnen de verantwoordelijke partijen samenwerken om beleid, beheer, gebruik en onderzoek te bundelen en beschikbare budgetten samen te voegen. Hierbij dient een flexibele adaptieve werkwijze te worden gehanteerd.

Dit is de belangrijkste aanbeveling van een rapport dat is gemaakt door het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Al sinds de jaren Ď90 wordt geprobeerd om de zeegrasvelden in de Nederlandse Waddenzee te herstellen. Uit modelstudies en kansenkaarten op basis van hydrodynamiek en morfologie lijken de omstandigheden op meerdere locaties geschikt te zijn voor (met name litoraal) zeegras. Toch is er tot dusver geen sprake van natuurlijk herstel.

Vanuit Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten is PRW daarom gevraagd om te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn en hoe verschillende initiatieven beter op elkaar kunnen worden afgestemd. Waar eerst werd ingezet op een samenhangende programmering en prioritering van te ondernemen stappen, is tijdens het opstellen van deze rapportage het inzicht ontstaan dat een flexibele, adaptieve werkwijze zinvoller is.

Een belangrijke conclusie is dat de oorzaken achter het gebrek aan herstel en overleving nog onvoldoende duidelijk zijn. Daarom is het niet zinvol om nu in te zetten op programmering, maar om juist een flexibele, adaptieve werkwijze te hanteren. Dat maakt het mogelijk om goed in te spelen op nieuwe kennis en inzichten.

Vanuit de ambitie om de kennisleemten te vullen en zeegrasherstel te bevorderen, willen betrokkenen gaan samenwerken om beleid, beheer, gebruik en onderzoek te bundelen en beschikbare budgetten zoveel mogelijk samen te voegen. Voorgesteld wordt om hiertoe een Community of Practise (CoP) op te richten.

Betrokkenen zien de periode 2017-2021 als de periode om vanuit de CoP grip te krijgen op de sleutelfactoren, zodat in de periode ná 2020 gericht kan worden ingezet op het daadwerkelijke herstel. Of dat ambities en doelen dienen te worden bijgesteld. In de periode 2016-2020 moeten de argumenten boven tafel komen om investeringen voor de periode ná 2021 te rechtvaardigen.

Achtergrond

In 2015 hebben Rijkswaterstaat (RWS) en Natuurmonumenten (NM) gezamenlijk het initiatief genomen om de verschillende zeegrasherstelprojecten beter op elkaar af te stemmen en krachten van beide organisaties te bundelen. Om dit te bereiken is aan het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gevraagd om een Toekomstvisie Zeegras op te stellen. Dit rapport is tot stand gekomen met inbreng vanuit RWS, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen en NIOZ/Ecospace.

Nieuws

Aanmelden

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl