Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 18 Augustus 2006 Jaarverslag 2005 NoordWest8 geeft terugblik op groei

Tijdens de ledenvergadering van NoordWest8 op 5 juli 2006 in Andijk is het jaarverslag 2005 van de vereniging vastgesteld. In dit jaarverslag wordt een korte terugblik gegeven op het ontstaan van NoordWest 8 in 2001 en de ontwikkeling naar de verenigingsorganisatie van nu. NoordWest8 werkt hoofdzakelijk aan lobby- en netwerkversterking voor de bijna dertig gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven in het noordwestelijk gebied van Noord-Holland. In het jaarverslag wordt uitgelegd hoe de vereniging aan deze taken is begonnen.

In 2005 hebben de leden van NoordWest8het werkplan voor de periode 2005-2008 aangenomen. De reden van het bestaan van NoordWest8 is expliciet vastgelegd in dit werkplan. "NW8 voert zelf geen projecten uit, dat doen de gemeenten, maatschappelijke organisaties en Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord. De belangrijkste taak van de vereniging is om "de weg te plaveien" door middel van lobbyen en netwerken voor dié publieke en maatschappelijke organisaties in Noord Holland Noord die de belangrijke sociaal-economische en ruimtelijke projecten daadwerkelijk uitvoeren."

Lobby en netwerken

Aan de hand van het werkplan heeft vereniging NoordWest8 in 2005 inhoud gegeven aan het proces van lobby- en netwerken. Drie regiegroepen Agro & Co, Route 8 en Lobby zijn begonnen. Hun taak is drieledig. Lokale producties verbinden naar werk in regionaal belang. Informatie uitwisselen op regionaal niveau over ruimtelijk sociaal-economische ontwikkelingen. En tenslotte de platformfunctie, waarin regionaal strategie wordt afgesproken over wie voor welk doel gaat lobbyen. De regiegroepen melden in het jaarverslag hun eerste activiteiten en de resultaten die daardoor reeds zijn geboekt.

De regiegroep Agro & Co werkt aan plattelandsontwikkeling en sociale cohesie. In 2005 heeft NoordWest8 zich via deze regiegroep laten gelden bij bijeenkomsten van de provincie over de toekomstige inrichting van onze regio. Hierdoor wordt NoordWest8 inmiddels door de provincie als partij gezien voor samenwerking in de toekomst en betrokkenheid bij dit proces. Er is NoordWest8 veel aan gelegen om de regionale visie blijvend bij de provincie in te brengen. Agro & Co verzorgde tevens een symposium over de toekomst van de glastuinbouw en de mogelijkheden van de regio daarin. De heer Han ter Heegde, burgemeester van Heerhugowaard, is aangemeld en geaccepteerd als vertegenwoordiger van NoordWest8 in het platform Flower Mainport Aalsmeer (FMA). Dit verbetert de relatie en wederzijdse invloed tussen de regio en deze greenport. Ruimte en bereikbaarheid zijn problemen waar FMA mee kampt en waarvoor onze regio kan meewerken bij de zoektocht naar oplossingen. Agro & Co is in het verslagjaar ook begonnen aan ondersteuning voor Den Helder en Texel, bij het binnenhalen van nieuw kennisinstituut IMARES.

Route 8 is het platform voor mobiliteit, infrastructuur en bereikbaarheid. Het platform wordt ondermeer gevormd door Kamer van Koophandel, gemeenten Alkmaar, Hoorn en Niedorp, Transport en Logistiek Nederland, NS en Connexxion. Openbaar vervoer en wegverkeer zijn zo vertegenwoordigd, de regiegroep streeft nog naar aanvulling vanuit rijks- en provinciale overheid. Route 8 heeft in 2005 steun betuigd aan gemeente Bergen, die voor de verbetering van de N9 opteert voor de omleggingsvariant met halfverdiepte ligging. De regiegroep wil waar mogelijk blijven bijdragen aan verdere plan- en besluitvorming. De verwachting is dat in 2007 de uitvoering van het nieuwe tracé van de N9 begint. Route 8 heeft ook gereageerd richting Den Haag op de twee rijksnota's 'Mobiliteit' en 'Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2006' (MIT), vanwege het cruciale belang voor de regio. Ons gebied heeft strategische betekenis voor de randstad. Er is een dossier gemaakt over de belangrijkste thema's en MIT-projecten. Dankzij lobby is de dienstregeling van de NS voor 2007 intensiever in NoordWest8. Concreet voorbeelden zijn de trein die tweemaal per uur zal rijden op de lijn Hoorn-Schiphol en de vier intercity's die per uur vanuit Alkmaar vertrekken naar Nijmegen en Maastricht. Op het gebied van transport en logistiek pakt Route 8 projecten op als stimuleren van gezamenlijk vestigingsbeleid en onderzoek naar logistieke knooppunten in Noordwest-Holland, het leveren van bijdragen aan het provinciale verkeers- en vervoersplan en organisatie GOVERA (Goederen Vervoer Randstad). In GOVERA werken vier provincies en de directies rijkswaterstaat samen met het bedrijfsleven aan gezamenlijke aanpak en oplossing van goederenvervoerproblematiek. Ook is NoordWest8 vertegenwoordigd in de provinciale stuurgroep van de Westfrisiaweg en de integrale projectstudie N23 van Alkmaar tot Zwolle.

De regiegroep Lobby spant zich in om de belangen van de regio voor het voetlicht te krijgen bij hoofdrolspelers in economisch landelijk beleid. Het lobbywerk is niet eenvoudig. Daarom is deze groep begonnen met een leerproces ter verkrijging van meer kennis hierover. Twee expertmeetings, in Enkhuizen en Heiloo en het positionpaper 'van Groei naar Bloei' voor de EU structuurfondsen 2007-2013 zijn de eerste activiteiten. Succesvolle lobby is bereikt in het positief besluit van Gedeputeerde Staten over het voortzetten van provinciale subsidie van het project voorzieningenwinkels (voorheen project 'Hartwinkels') in de kleine kernen van het landelijk gebied. Hiervoor is 1.5 miljoen euro subsidie gereserveerd en personele inzet vanuit de provincie. Dit resultaat is mede dankzij lobby van de regiegroep Agro & Co geboekt. Kortom: het bundelen van krachten werpt vruchten af.

De jaarrekening en begroting

Het totaal aan baten dat NoordWest8 in 2005 vanuit de leden ontving is € 212.293,-. Er stond ruim 60.000 euro meer begroot, het aantal aanmeldingen van nieuwe leden is tegengevallen. Omdat ook een interim-manager werd ingehuurd en dit tot onverwachte kosten leidde, is het boekjaar afgesloten met een verlies van € 56.080,-. Dit is opgevangen met het eigen vermogen dat in 2004 werd opgebouwd, juist om de startfase te bekostigen. Het eigen vermogen is niet groot: € 10.802,-, maar voldoende voor de vereniging die niet werkt met winstoogmerk. Voor de nabije toekomst zijn besparingen gevonden in personele lasten. De begroting voor 2006 is vastgesteld op een totaal van € 236.560,- aan lasten en € 229.226,- aan baten. Het lichte negatieve resultaat van € 7.334,- zal opgevangen worden uit het eigen vermogen.

Het complete jaarverslag kunt u downloaden www.noordwest8.nl (Bron: NW8)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl