Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Bedrijfsregio : 05 Oktober 2006 Leader+ steunt agrarische innovatie

Het behoud van de agrarische sector in de Kop van Noord-Holland is afhankelijk van innovatie binnen de branche. De bouw van het grootschalige moderne kassencomplex bij het logistiek centrum Agriport A7 is hier een voorbeeld van. Zes agrarische ondernemingen hebben de uitdaging van deze unieke ontwikkeling aangegrepen om de stichting Groene Energie Centrale (GEC) op te richten. Samen met andere partijen willen ze een co-vergistingsinstallatie realiseren op Agriport A7. Leader+ Kop van Noord-Holland, het Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling, steunt het initiatief met ruim € 47.000, meer dan een kwart van de totale kosten van het onderzoek en ondernemersplan, en van de vergunningenprocedures en communicatie.

Innovatief en duurzaam

De co-vergistingsinstallatie met een capaciteit van 300.000 ton per jaar, kan aan de naastgelegen glastuinbouw elektriciteit, CO2 en water leveren. De installatie draagt hiermee bij aan de duurzaamheiddoelstellingen van de glastuinbouw. Niet alleen deze sector profiteert van het initiatief maar ook de akkerbouw, die volgens het plan energiegewassen zoals maïs en tarwe gaat leveren waarvoor hij marktconforme vergoedingen krijgt. De installatie vergist deze gewassen - de zogenaamde co-substraten - samen met de rundveemest. Het voordeel voor de veehouders is dat zij tegen redelijke kosten mestoverschotten kunnen laten verwerken waardoor hun mineralenboekhouding op orde blijft. De warmte die vrijkomt wordt benut om de vergiste mest en co-substraten te verwerken tot geconcentreerde meststoffen die tegen lage kosten te exporteren zijn. Op deze manier draagt het initiatief dus bij aan het oplossen van het mineralenoverschot dat ontstaat door de verscherpte richtlijnen. Een innovatieve aanpak die zowel kan bijdragen aan een verduurzaming van de agrarische sector als aan nieuwe inkomsten voor de agrariër. De interesse voor het project is groot; tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten in het voorjaar zijn zo'n 300 bezoekers geweest.

Gevolgen MEP-stop

Voorwaarde is wel dat de MEP (Milieukwaliteit Elektriciteit Productie) subsidie ook voor een dergelijke grootschalige installatie blijft bestaan. Voorlopig lijkt dit echter van de baan.

Gedeputeerde Hans Schipper van de provincie Noord-Holland, bestuurlijk verantwoordelijk voor Leader+ : "Ons land moet kunnen vertrouwen op overheidsregelingen, zeker als die regelingen verwachtingen wekken bij burgers, bedrijven en instellingen. Het is onverstandig dat de overheid grote installaties met een hoog milieurendement nu uitsluit. Het initiatief van GEC heeft innovatieve elementen die alleen toegepast kunnen worden bij een grootschalige aanpak. De overgangsregeling voor de MEP geldt alleen voor kleinschalige projecten. Voor de diversificatie van de agrarische sector in de Kop van Noord-Holland is de realisatie van een grote co-vergistingsinstallatie op korte termijn juist zo belangrijk!"

Het plan van de stichting Groene Energie Centrale is samen met LTO-Noord, ECOS Energy, Trilance, Power Partners en Proeftuin Zwaagdijk reeds op hoofdlijnen uitgewerkt. De partijen zullen nu alle creativiteit aan de dag moeten leggen om nieuwe fondsen te vinden die een rendabele bedrijfsvoering van de co-vergistingsinstallatie mogelijk maken.

Voor de redactie

Meer informatie kunt u opvragen bij Pieter Bergmeijer (Trilance), tel. 023 - 55 199 79 of lezen in de onderstaande digitale nieuwsbrief B(io) E(nergie) C(entrale) mail.


BEC-mail, nummer 3-2006

Dit is de derde uitgave van B(io)E(nergie)C(entrale)-mail. Hiermee willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond de centrale biomassavergister bij Agriport A7 die we voorlopig de BEC AA7 zullen noemen.

In het vorige nummer meldden we vertraging doordat de BEC AA7 een aparte artikel 19-procedure moet voeren. Nu gooit Den Haag roet in het eten door de MEP-subsidie stop te zetten.

Stopzetting MEP

In een brief aan de Tweede Kamer deelde minister Wijn van Economische Zaken mee dat hij besloten heeft met ingang van 18 augustus de MEP-subsidie stop te zetten. Als belangrijkste argument noemde hij dat uit inventarisatie was gebleken dat de doelstelling van 9% duurzame elektriciteit in 2010 gehaald zal worden. De MEP-regeling is succesvol gebleken en kan dus worden stopgezet vindt de minister. Veel organisaties, waaronder LTO, hebben direct protest aangetekend omdat de schade bij veel initiatieven groot is. Gemaakte kosten voor onder meer planologische procedures kunnen niet meer worden terugverdiend. LTO Noord denkt dat in Noord-Holland alleen al ruim 30 MW aan biomassa-installaties (waaronder de BEC AA7) in de agrarische sector getroffen zijn door deze maatregel van de overheid.

Uit een algemeen overleg op 31 augustus en een plenair debat met de minister op 7 september bleek dat kamerbreed groot ongenoegen bestaat over de actie van de minister. Totaal werden er 5 moties ingediend. Op 11 september stuurde Wijn zijn reactie op de moties naar de Tweede Kamer. Daarin komt hij de kamer deels tegemoet door een 'overgangsfaciliteit' te creëren voor co-vergistings-installaties met een vermogen van maximaal 2 MWe. De MEP-subsidie voor de BEC AA7 met 10 MWe is dus van de baan.

Gevolgen voor BEC AA7

Het is duidelijk dat de stopzetting van de MEP grote gevolgen heeft voor de BEC AA7. Zoals we in de vorige BEC-mail schreven hebben we gekozen voor een installatie met een maximaal vermogen van 10 MWe. Inkomsten uit de MEP zouden per jaar ruim € 7 miljoen bedragen. Het is duidelijk dat het mislopen hiervan de oorspronkelijke opzet op losse schroeven zet. Zonder MEP is het ondenkbaar het certificatensysteem voor de levering van energiegewassen op basis van marktconforme prijzen te handhaven. Dus levert het project onder deze condities geen nieuwe markt en inkomsten voor de akkerbouw.

Alternatieve optie?

In de vorige BEC-mail gaven we aan dat een oriëntatie op mestbewerking meer voor de hand ligt dan op warmteproductie voor de glastuinbouw van Agriport A7. We hebben ons dan ook de vraag gesteld of een mestvergistings- en verwerkingsinstallatie kan draaien zonder MEP. Dat blijkt alleen mogelijk als meststromen en co-substraatstromen met een negatieve waarde verwerkt worden. Aangezien er ook bij de huidige gebruiksnormen voor mineralen voldoende plaatsingsruimte voor rundveemest in Noord-Holland bestaat is de waarde ervan voorlopig nog niet sterk negatief. Blijft dus over (geïmporteerde) varkensdrijfmest en pluimveemest. Een installatie die per jaar ca. 100 kton mest en 100 kton agrarische reststromen verwerkt vergt een investering van ruim € 16 miljoen en heeft, afhankelijk van variaties in uitgangspunten, een terugverdientijd van ruim 6 tot bijna 12 jaar. Het is duidelijk dat een dergelijke installatie ver af staat van het oorspronkelijke doel, namelijk het verwerken van rundveemest en tarwe en/of maïs uit de regio als co-substraten.

Businessplan

Zonder meer duidelijkheid over de toekomst van de MEP is het dus niet zinvol een gedetailleerd businessplan uit te werken. Op dat punt zullen we dan ook vertraging oplopen.

Excursie onzeker

In de vorige BEC-mail beloofden we meer te vertellen over de excursie. Gezien de onzekerheden als gevolg van de stopzetting van de MEP zal de excursie voorlopig niet worden georganiseerd. Eerst moet er zicht zijn op een overgangsregeling of een nieuwe MEP-regeling die een rendabele BEC AA7 mogelijk maakt.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl