Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws : 27 Januari 2004 Rechter spreekt zich uit over geschillen Deen en gemeente Anna Paulowna

Op 22 januari 2004 is door de Gemeente Anna Paulowna een persbericht verspreid over de uitspraak in het geschil tussen supermarkt Deen en de gemeente.

De tekst van het persbericht luidt:

Anna Paulowna, 22 januari 2004. In juni 2001 heeft Deen supermarkt zich in het winkelcentrum van Kleine Sluis gevestigd. Naar het oordeel van de gemeente handelde Deen hiermee in strijd met de Woningwet, het bestemmingsplan en de Bouwverordening. Zo beschikte Deen naar het oordeel van de gemeente niet tijdig over de vereiste gebruiksvergunning. Bovendien had de gemeente twee aanvragen om een bouwvergunning geweigerd omdat ze in strijd waren met het bestemmingsplan. De gemeente heeft onder andere met toepassing van opgelegde dwangsommen geprobeerd ervoor te zorgen dat Deen alsnog de regels zou naleven die het bedrijf naar het oordeel van de gemeente had of zou gaan overtreden

Deen is tegen de besluiten van de gemeente in bezwaar en beroep gegaan.

Op 12 januari 2004 deed de rechtbank drie uitspraken over de geschillen tussen de gemeente en Deen. De rechtbank heeft de gemeente voor het merendeel in het gelijk gesteld. De gemeente ziet dan ook geen reden om tegen deze uitspraken in hoger beroep te gaan. De advocaat van Deen heeft laten weten wel in hoger beroep te gaan bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Hieronder worden de drie uitspraken van de rechtbank kort toegelicht.

De geweigerde bouwvergunning en de aanschrijving met betrekking tot Molenvaart 27.

In deze zaak draait het om de vraag of collegebesluit om een verbouwing aan het pand Molenvaart 1 ongedaan te maken, gehandhaafd kan blijven. Daarnaast is de vraag of het besluit tot weigering van de bouwvergunning voor diezelfde verbouwing en voor plaatsing van een lichtbak stand kan houden.

De rechtbank is evenals de gemeente van oordeel dat ten aanzien van de verschillende elementen van de door Deen uitgevoerde verbouwing sprake is van bouwen in de zin van de Woningwet. De nieuwe deur tussen de panden Molenvaart 27 en Doorlaat 1, de koelcellen en de brood- en toiletafdeling vormen volgens de rechter een constructie met een plaatsgebonden karakter van een zodanige omvang dat er sprake is van een bouwwerk in de zin van de Woningwet. Hiervoor is volgens de rechtbank terecht bouwvergunning geweigerd wegens strijd met het bestemmingsplan. Ook heeft het college terecht een dwangsom aan Deen opgelegd om aan deze strijdigheden een einde te maken. Alleen ten aanzien van de fastpack-afdeling gaat de rechter er vanuit dat deze afdeling bestaat uit losstaande elementen, wat tot gevolg heeft dat voor deze afdeling geen bouwvergunning vereist is.

Alleen met betrekking tot de fastpack-afdeling is het beroep van Deen gegrond bevonden.

De aanschrijving met betrekking tot artikel 17 Woningwet

In deze zaak heeft het college Deen aangeschreven om binnen zes weken in het pand aan de Doorlaat 1 een aantal voorzieningen te treffen op straffe van betaling van een dwangsom. Deze voorzieningen bestonden uit het realiseren van een afsluitbare toiletruimte, een drinkwatervoorziening en een stallingruimte voor fietsen.

Voor wat de toiletten en de drinkwatervoorziening betreft heeft de rechtbank geoordeeld dat het voldoende is dat deze voorzieningen in het aangrenzende pand, Molenvaart 27, aanwezig zijn. Het gaat immers om voorschriften die ertoe strekken te waarborgen dat drinkwater en toiletten beschikbaar zijn. Het feit dat het pand aan de Doorlaat 1 in het kader van de gebruiksvergunning als een zelfstandig pand is aangemerkt doet daar niets aan af. Met betrekking tot de stallingruimte voor fietsen heeft de rechtbank geoordeeld dat het hier niet gaat om een noodzakelijke voorziening. Volgens de rechtbank is de voorziening niet noodzakelijk nu de gemeente de veiligheid en de bruikbaarheid van het openbare gebied en de fietsverkeeraantrekkende werking van de supermarkt heeft aangevoerd. De rechtbank heeft in zijn oordeel laten meewegen dat er rondom het pand aan de Doorlaat 1 voldoende ruimte is voor het stallen van fietsen, waarbij ook fietsrekken en fietstegels aanwezig zijn.

Het beroep van Deen is door de rechtbank gegrond bevonden.

Dwangsom en bestuursdwang gebruiksvergunning

In deze zaak gaat het erom dat Deen de panden Doorlaat 1 en 8 zonder gebruiksvergunning als supermarkt in gebruik heeft genomen. Het college heeft Deen gelast onder aanzegging van bestuursdwang en vermelding van kostenverhaal het gebruik van deze panden uiterlijk dinsdag 3 juli om 8 uur símorgens te beŽindigen. Deen is tegen dit besluit in beroep gegaan.

De rechtbank stelt vast dat Deen de supermarkt willens en wetens in gebruik heeft genomen in strijd met de geldende voorschriften en in de wetenschap dat de gemeente zich op het standpunt stelde, dat gezien de omstandigheden, geen gebruiksvergunning kon worden verleend. Ook heeft Deen de waarschuwingen van de gemeente de supermarkt niet te openen, genegeerd. Ze wilde niet wachten of er eventueel onder andere voorwaarden wel een supermarkt geopend kon worden. De rechtbank acht handhaving van wettelijke voorschriften en het voorkomen van precedentwerking bijzonder belangrijk voor de overheid in het algemeen en de gemeente Anna Paulowna in het bijzonder.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de gemeente rechtmatig tot de aanschrijving heeft besloten. De opgelegde dwangsom van 1 miljoen gulden oordeelt de rechtbank niet onredelijk hoog. Het bedrag staat in een redelijke verhouding tot de zwaarte van de geschonden norm.

Het beroep van Deen is door de rechtbank ongegrond verklaard. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl