Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Business Nieuws: 05 september 2013 Gedeputeerde Staten Noord-Holland vragen aanpassing ontwerpbestemmingsplan Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein Hollands Kroon

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten (GS) hebben de gemeente Hollands Kroon verzocht het ontwerpbestemmingsplan Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) aan te passen.

GS achten de ontwikkeling van het bedrijventerrein van groot belang voor de economische ontwikkeling voor de Kop van Noord-Holland, maar vinden wel dat het plan moet voldoen aan de provinciale eisen.

Het gaat om het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuw bedrijventerrein bij de Haven van Den Helder dat gefaseerd ontwikkeld wordt. Het plan dat nu ter inzage ligt, voorziet in fase 1 en 2 met een oppervlakte van 48 hectare bruto en 35 hectare netto en biedt ruimte voor havengerelateerde bedrijvigheid, de zogenoemde ‘natte bedrijventerreinen’.

Windturbines

Het ontwerpbestemmingsplan is op diverse punten niet in overeenstemming met het provinciale beleid. Zo zouden volgens het plan windturbines met een hoogte van maximaal 25 meter mogelijk zijn en dit gebied is niet aangeduid als windgebied in de provinciale structuurvisie.

Ruimtelijke kwaliteit

GS vinden het belangrijk om het huidige bedrijfsleven te faciliteren en in de Provinciale Structuurvisie is daarom ook de doorontwikkeling van de Haven van Den Helder opgenomen. De offshore industrie moet regionaal en nationaal een belangrijke motor worden. Om dit verder in te vullen is uitbreiding van bedrijventerrein voor offshore of hieraan gelieerde bedrijven nodig. Naast intensiever gebruik van het bestaande haventerrein is uitbreiding noodzakelijk door de aanleg van het RHB.

De bijzondere en gevoelige locatie voor het bedrijventerrein, dichtbij de Waddenzee, vereist een zorgvuldige inpassing in het landschap. De polder heeft een open karakter en plannen zijn vooralsnog niet voldoende afgestemd op de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. Aan de oostkant van het plangebied wordt het plan ingepast met begroeiing en grondwallen. Gelet op de openheid en de structuurlijnen van het gebied getuigt deze manier van inpassen volgens GS niet van een samenhangende ruimtelijke structuur die aansluit op de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. Aan de noord-, zuid- en westzijde van het plangebied is nog geen aandacht besteed aan de ruimtelijke kwaliteitseisen. Er wordt onvoldoende duidelijk hoe het plangebied aan deze zijden wordt ingericht.

Juist door de ligging van het RHB ten opzichte van de omgeving maar ook als entree van de stad ontstaan kansen om aan de regio meer kwaliteit toe te voegen. De ruimtelijke kwaliteit van een gebied is immers een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven.

Intensieve veehouderijen

De tekst uit het ontwerpbestemmingsplan komt niet overeen met de bepalingen uit de Provinciale Structuurvisie en GS willen er zeker van zijn dat het plan geen oprichting van intensieve veehouderij mogelijk maakt. Daarom wordt de gemeente gevraagd de definitie van intensieve veehouderij uit de verordening over te nemen in de bestemmingsplanregels.

Overige aspecten

Het plangebied ligt nabij het Natura 2000-gebied ‘Waddenzee’ en het plan voorziet in een vaargeul.

GS hebben de gemeente Hollands Kroon erop gewezen dat voor deze aspecten vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn van de Natuurbeschermingswet 1998 en de provinciale scheepvaartwegenverordening Noord-Holland 1995.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl