Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 16 September 2002 Rapport ‘Wieringermeer - de ontbrekende schakel?’ openbaar gemaakt

Op 11 september hebben gedeputeerde H.W. Meijdam en wethouder RO van de gemeente Wieringermeer, P.J.F. Ruijter, het rapport ‘Wieringermeer - de ontbrekende schakel?’ overhandigd aan een aantal vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkelingskansen van de Wieringermeer tot 2020. De Wieringermeer speelt een belangrijke rol bij de versterking van de regionale economie en leefbaarheid van Noordwest-Holland. Zowel in GS als in B&W Wieringermeer is met grote interesse kennis genomen van de resultaten van de studie. De resultaten zijn dusdanig belangwekkend dat ze bouwstenen zijn voor de visie op Noord-Holland Noord die de provincie - in het kader van het streekplan - op dit moment ontwikkelt.

De ligging aan de A7 is een unieke troef voor Wieringermeer. Uit de studie blijkt dat deze weg kansen biedt voor verdere ontwikkeling van het gebied. Toekomstige ontwikkelingen zouden om die reden vooral langs de A7 en vanuit bestaande kernen moeten plaatsvinden.

Agrarische sector belangrijke economische pijler

De agrarische sector is één van de pijlers onder de economie in de regio. Deze bedrijfstak zal in de Wieringermeer een ontwikkeling laten zien van innovatie, groei van aanverwante bedrijvigheid, intensivering van het grondgebruik en verbreding met recreatieve activiteiten. De verwachting is dat in het oostelijk en zuidelijk deel traditionele akkerbouw blijft bestaan terwijl in de rest van de polder innovatie en intensivering van het grondgebruik door het verbouwen van andere gewassen gaat plaatsvinden. Voor de bollenteelt is het Noordwestelijk deel van de Wieringermeer een kansrijke nieuwe locatie. Ook zijn er mogelijkheden voor de ontwikkeling van een glastuinbouwcomplex van ca 225 ha in het zuidelijk deel van de polder én vanuit Wieringerwerf richting het zuiden (in beide gevallen langs de A7).

Om versterking van de agrarische sector kracht bij te zetten ligt er een mogelijkheid voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen voor met name agribusiness. Hiervoor is ca 50 ha nodig. Ook deze zoeklocatie bevindt zich in het zuidelijk deel van de polder langs de A7.

Ruimte voor motorcrossen

Door een combinatie van watersportfaciliteiten met vormen van verblijfsrecreatie én uitbreiding van de routenetwerken kan in 2020 het toerisme in de Wieringermeer een belangrijke impuls krijgen. Aanleg van het Wieringerrandmeer en uitbreiding van het toeristische aanbod in de Noordoost-hoek en langs de Ysselmeerdijk kunnen in 2020 zorgen voor een sterk toeristisch recreatief product. Uitbreiding van het toeristisch aanbod kan plaatsvinden door het ontwikkelen van een regionaal motorcrossterrein. Samen met een regionaal centrum voor durfsporten zou dit kunnen worden aangelegd langs de A7.

Om de economische ontwikkeling in het gebied te verhogen en de bereikbaarheid te versterken is het nodig via de A7 een nieuwe verbinding aan te leggen tussen Den Helder en de noordvleugel van de Randstad (Hoorn).

Woningbouw bij bestaande kernen

De genoemde ontwikkelingen in de Wieringermeer zullen tot 2020 naar schatting 4700 directe arbeidsplaatsen gaan opleveren. De ervaring leert dat 65% van de beroepsbevolking werkt in de eigen gemeente. Dit betekent dat er in dit gebied behoefte is aan minstens 2700 extra woningen die gefaseerd gebouwd moeten gaan worden. Nieuwe woningbouw moet aansluiten bij de bestaande kernen. Tot slot zal het inwonertal van de polder stijgen van 12.000 nu naar 20.000 in 2020.

Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Wieringermeer. Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven uit de regio zijn geïnterviewd. Uit deze gesprekken is duidelijk geworden dat er in grote lijnen draagvlak is voor de geschetste ontwikkelingen. De Raadscommissie van de gemeente Wieringermeer buigt zich op 10 oktober over het rapport, een week later doet de Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur dit. (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl