Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 12 Januari 2005 Duidelijke richtlijnen voor permanente bewoning recreatieverblijven gemeente Texel

Aanleiding

De discussie over de permanente bewoning van recreatieverblijven loopt al jaren. Deze discussie dient zich indringend aan op grond van de lange duur en de voortdurende onzekerheid bij de betrokkenen. Kern van het probleem is dat het permanent bewonen van recreatieverblijven in bestemmingsplannen niet is toegestaan, maar dat het desondanks in de praktijk voorkomt.

Om daadwerkelijk de precieze omvang van de permanente bewoning van recreatiewoningen op Texel te bepalen is een uitvoerige en langdurige inventarisatie nodig. De benodigde menskracht daarvoor is momenteel niet beschikbaar.

In november 2003 heeft de gemeente Texel, om een start te maken met de handhaving, een inventarisatie gemaakt op basis van een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA).

Bij deze inventarisatie is een beperkt aantal gevallen naar voren gekomen. Of dit het topje van de ijsberg is of dat er sprake is van een beperkt probleem, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen.

Minister

Begin november 2003 heeft minister Dekker van VROM een brief aan de Tweede Kamer geschreven waarin ze de hoofdlijnen aangeeft van haar beleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatieverblijven. De volgende uitgangspunten worden in de brief genoemd:

  1. duidelijkheid voor de burger op korte termijn (uiterlijk vóór 31-12-2004);
  2. slagvaardig en voortvarend;
  3. vermindering van de handhavinglast voor gemeenten;
  4. samenhangend ruimtelijk beleidskader voor reguliere woningbouw en recreatiewoningen;
  5. decentrale uitwerking;

Doel van het beleid is om op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te bieden voor de op 31 oktober 2003 voorkomende situaties van onrechtmatige bewoning. Voor alle situaties van onrechtmatige bewoning die ná 31 oktober 2003 zijn ontstaan dient de gemeente terstond over te gaan tot actief handhavend optreden.

Beleidsnotitie gemeente

Door het college van de gemeente Texel is op 21 december 2003 de beleidsnotitie "permanente bewoning recreatieverblijven" vastgesteld. Hierbij zijn de volgende aanbevelingen overgenomen:

  1. Geen legalisatie van permanente bewoning door aanpassing van bestemmingsplannen.
  2. De met het bestemmingsplan strijdige gevallen actief te gedogen, waar mogelijk, door het afgeven van éénmalige persoonsgebonden beschikkingen voor recreatieverblijven die reeds voor 31-10-2003 permanent werden bewoond.
  3. Een aanvraag voor een persoonsgebonden beschikking alleen in behandeling nemen op basis van een gemotiveerde aanvraag, waarin tevens een toetsing is opgenomen van de bouwkundige staat van de woning.
  4. Het huidige beleid waarbij onder voorwaarden medewerking wordt verleend aan aanvragen voor het tijdelijk permanent bewonen van recreatieverblijven waarvoor in het bestemmingsplan al dan niet een vrijstellingsregeling is opgenomen te continueren.
  5. Het handhaven van strijdig gebruik van de gevallen die niet in aanmerking komen voor een persoonsgebonden beschikking en de betreffende recreatiewoning weer beschikbaar te maken voor recreatief gebruik.

Aan legalisering door aanpassing van het bestemmingsplan wordt geen medewerking verleend. De gemeente Texel staat op het standpunt dat een recreatiewoning een recreatiewoning moet blijven. Het college heeft nu besloten dit uitgangspunt voor de komende periode te handhaven.

Persoongebonden beschikking

Wel wil het college voor de in het verleden scheef gegroeide situaties nu de mogelijkheid van een pardon geven. Bewoners die op 31 oktober 2003 aantoonbaar permanent hun recreatieverblijf bewoonden wordt de gelegenheid geboden om hiervoor een persoons- en objectgebonden beschikking aan te vragen. Deze beschikking strekt ertoe dat de betreffende bewoner(s) in het betreffende recreatieverblijf mogen blijven wonen. Nadat niet meer aan de voorwaarden van een beschikking wordt voldaan, zal de woning weer moeten worden gebruikt conform de recreatieve bestemming en zal hier ook actief op moeten worden gehandhaafd. Op deze wijze is er sprake van een zogenaamde uitsterfconstructie. Om voor de beschikking in aanmerking te komen dient het recreatieverblijf te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit aan een recreatieverblijf stelt. Bewoners die denken voor de regeling in aanmerking te komen kunnen tot 1 mei 2005 bij de gemeente een beschikking aanvragen.

Bestaande vrijstellingsregeling blijft

De bestaande mogelijkheid om een aanvraag te doen om tijdelijk permanent te wonen in een recreatieverblijf blijft in stand. In de huidige praktijk is er toch een behoefte aan enige vorm van bewoning van een recreatieverblijf in de vorm van tijdelijke overbrugging. Deze behoefte speelt met name bij calamiteit (bijvoorbeeld brand), relatieproblemen, verkoop of verbouwing van een woning. Ten tweede moet rekening worden gehouden met het feit dat er momenteel op Texel onvoldoende woningen beschikbaar zijn op de reguliere markt om alle permanente bewoners te kunnen huisvesten. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl