Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 17 Februari 2005 Verslag van de openbare informatiebijeenkomst Marina Petten

Verslag van de openbare informatiebijeenkomst Marina Petten d.d. 29 november 2004 in de Watersnip te Petten.

Aanwezig : de heer P. Morsch (voorzitter),
de heer V. Albers (NZO),
de heer A. Bergsma (Grontmij.),
Notulist : de heer K.J. Adema.

Opening.

De heer Morsch opent om 19.40 uur de bijeenkomst en is verheugd over de overweldigende grote opkomst. Hij geeft een kort overzicht van de actuele stand van zaken bij de voorbereiding van het project Marina Petten en de inpassing van dit project in het traject Uitvoering Kustvisie 2050 van de provincie. Presentatie.

Vervolgens verzorgen de heren V. Albers en A. Bergsma een PowerPoint presentatie met toelichting over het onderwerp Marina Petten. Om ca 20.40 uur volgt een pauze. In de pauze is gelegenheid voor het stellen van vragen en het bekijken van de website op internet.

Beantwoording vragen.

De heer Morsch heropent de bijeenkomst om ca 21.05 uur en nodigt alle aanwezigen uit tot het stellen van vragen. Daar wordt in ruime mate gebruik van gemaakt. De beantwoording wordt verzorgd door de heren P. Morsch, V. Albers en A. Bergsma.

De heer Morsch beantwoord de vragen die voor de pauze reeds zijn gesteld, te weten wordt de N9 ook aangepast en hoe staat het met de geplande woningbouw. De noodzakelijke aanpassingen van de N9 zullen zeker in de verdere uitwerking worden meegenomen. Dat geld ook voor de te ontwikkelen woningbouw.

Dhr. Koning. De gemeente werkt plannen uit in gebieden, die door de provincie van een andere bestemming zijn voorzien. Dat is gemeenschapsgeld verspillen, want daarvoor krijgt de gemeente op voorhand geen toestemming. Dit geldt met name voor de polder L en Q.

Antw.: De heer Morsch geeft aan, dat dit plan reeds is ingebracht in het ontwikkelingsbeeld Noord Holland Noord. De mogelijkheid bestaat dat lagere overheden planvorming afwijkend van de huidige bestemming voor goedkeuring voorleggen, mits aan de uitwerkingseisen wordt voldaan. De raad van de gemeente heeft aangegeven naar 15.000 inwoners te willen uitgroeien en 't Zand is daarbij als groeikern aangewezen. Onze inspanningen zijn er dan ook op gericht die kern uit te breiden, maar dat zal ten enenmale onvoldoende zijn om het beoogde aantal inwoners te verkrijgen. Daarom is Marina Petten daarop een welkome aanvulling boven de reden, dat dit plan de kustveiligheid positief beÔnvloed en voor de noodzakelijke economische impuls in het zuidwesten van onze gemeente kan zorgdragen.

Dhr. Plugge: Er is door het RIVM een veiligheidsrapport uitgebracht waarin wordt aangegeven, dat mensenlevens minder dan voorheen worden beschermd. Daarom wordt gepleit voor compartimentering en uitsluiting van bouwlocaties. Dit plan is daarmee in tegenspraak. Kan je met een windkracht 9 wel veilig in de jachthaven liggen?

Antw.: De heer Albers geeft aan, dat het antwoord op de eerste vraag door de kustvisie wordt gegeven. De veiligheid van de jachthaven zal in overeenstemming met de aanwezige risico's worden aangelegd. De staatssecretaris heeft aangegeven dat voor zo'n gebied een geheel andere veiligheidsnorm zal gelden dan voor bijvoorbeeld Petten. Bij storm moet de bebouwing voldoende weerstand bieden, maar je krijgt op de begane grond wel natte voeten. Met windkracht 9 kan je veilig in de jachthaven liggen. De golfopstuwing wordt voldoende geremd en voor het probleem van verhoogde waterstand is technisch een oplossing voorhanden.

Dhr Hulsman: De provincie heeft aangegeven dat het morfologisch onderzoek heeft uitgewezen, dat goedkoper en beter 8 pieren kunnen worden aangelegd dan twee lange zoals dit plan aangeeft.

Antw.: De heer Albers geeft aan, dat deze bevindingen van WL Delft overeenkomen met de eigen berekeningen van Boskalis. Daarom is dit plan intussen reeds op deze uitgangspunten bijgesteld en gaat uit van een aantal korte pieren.

Dhr de Haan: U suggereert, dat u met dit plan de kustveiligheid op uw nek neemt.

Antw.: De heer Albers geeft aan, dat dat geenszins het geval is. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van de kustveiligheid, wij ondersteunen dat slechts. Dhr Stapel uit Den Helder: - Er bestaat geen behoefte aan nog een jachthaven.

Antw.: De heer Morsch geeft aan dat een onderzoek van de provincie, waarbij de ondervraging van zeezeilers een onderdeel van uitmaakte, heeft aangetoond dat wel degelijk behoefte aan meer jachthavens bestaat.

Dhr Boon. Hoeveel woningen worden er gebouwd en bestaat daar wel de mogelijkheid voor een bankfiliaal?

Antw.: De heer Albers geeft aan, dat er ca 2600 woningen zijn ingepland. Het haalbaarheidsonderzoek zal uitwijzen wat het juiste aantal zal worden, maar dat zullen er niet meer worden. Bij voldoende bezetting zal een bank zeker brood zien in een filiaal of een geldautomaat.

Mevr. Breids: Is jaarronde recreatie wel te realiseren? Hoe snel kan met de aanleg van de pieren worden begonnen?

Antw.: De heer Morsch geeft aan, dat verbreding van het seizoen zal optreden. De heer Albers voegt toe, dat niet exact is aan te geven wanneer met de uitvoering van de uitkomsten van de adviezen van de Kustvisie kan worden gestart. Mevrouw Stokman, in de zaal aanwezig, geeft aan dat de planning aangeeft dat besluitvorming eind 2005, begin 2006 mogelijk is.

Mevr. Philips: Hoeveel woonlagen komen er?

Antw.: De heer Bergsma zegt dat er in de getoonde tekening 4 woonlagen zijn ingetekend met garages eronder. De woningen in de buitenste laag zouden hoger kunnen worden, 5 lagen. De daadwerkelijk voor te stellen indeling zal na de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek worden uitgewerkt.

Mevr. van Brederode: Hier wordt door u enorm gemanipuleerd. De dijkgraaf heeft mij gezegd dat er nog geen uitsprak over de dijkversterking is gedaan. Er zal ook geen bank in Petten komen. Dit is niet democratisch, de wethouder geeft nu al de uitkomst aan. U geeft aan dat binnendijks geregeld moet worden hoe we dat willen inrichten, ander kunnen daar projectontwikkelaars later ongewenste ontwikkelingen opzetten. Daar zal geen sprake van zijn en daarom behoeft dat niet geregeld te worden.

Antw.: De heer Albers geeft aan dat het juist is dat er nog geen keuze is gemaakt, dat is ook aangegeven en herhaalt de getoonde sheet waarop staat welke oplossingen mogelijk zijn voor dijkversterking. Daar is beslist niet aangegeven welke keuze wordt gemaakt. Democratisch is dit proces wel degelijk, want wij geven alleen maar aan hoe we bezig zijn met de voorbereiding. Besluiten worden door de raad genomen.

Wij zijn voorstander van het vastleggen van de inrichting van het binnendijkse gedeelte voor een optimale integratie van het plan met het bestaande Petten. Wanneer daar de jachthaven is aangelegd en succesvol blijkt kan dat aanzuigend werken voor nieuwe bouwmogelijkheden en dan moeten we vooraf hebben aangegeven wat we wel en wat we daar niet willen, dan houden we dat in de hand.

Mevr Jansen. Waarom blijven we niet bij de oplossing voor de aanleg van 8 pieren, dan is die jachthaven toch niet nodig?

Antw.: De heer Albers geeft aan dat aanleg van een jachthaven een besparing zal opleveren voor de kustversterking en het zal, zoals door de wethouder reeds heeft aangegeven, een noodzakelijke economische impuls aan dit gebied geven. Deze combinatie maakt dat dit een sterk plan is.

Dhr. Postuma. Waarom roeren jullie zo in mijn achtertuin?

Antw.: De heer Morsch geeft aan dat diverse rapportages reeds hebben aangeven dat het zuid westelijk gedeelte van onze gemeente een economische impuls nodig heeft. Dat kunnen we ook zelf waarnemen, Petten heeft een terugloop. Met dit plan kunnen we die economische impuls geven en tevens de zeewaartse kustveiligheid versterken.

De heer Albers voegt toe, dat dit plan past in het voornemen van de NZO een keten van jachthavens langs de kust te ontwikkelen, daar is duidelijk behoefte aan. De locatie Petten is gekozen omdat hier sprake is van een zwakke schakel. Hr Koning. Waarom laten we ons manipuleren door deze geldwolven. Het hele landschap wordt verpest.

Dhr Tuin. Waarom zo negatief. Jullie praten alleen maar voor eigenbelang, de bevolking van Petten wil echt wel dat er iets gebeurt.

Dhr Tilroe. Voor de aansluiting van het kanaal op Het Noord Hollands Kanaal zal een kruising moeten worden ontworpen. Dit plan zal veel opstoppingen op de N9 veroorzaken.

Antw.: De heer Bergsma geeft aan dat bekend is dat de N9 een stoomfunctie vervuld. We zullen nader gaan uitzoeken hoe deze aansluiting gerealiseerd kan worden. Daar komen we zeker op terug.

Dhr Marees Groet: Er is voor dit onderwerp veel belangstelling. Wordt in vervolg hierop ook aangegeven wanneer een volgende bijeenkomst gehouden wordt?

Antw.: De heer Morsch geeft aan dat in ieder geval op onze website tijdig zal worden aangeven wanneer een volgende bijeenkomst wordt georganiseerd. Met name de inwoners van Petten en directe omgeving zullen tijdig op de hoogte worden gesteld.

Mevr Koning gemeente Bergen. Aanleg van strekdammen is ook een voordeel voor Callantsoog. We houden van dit landschap. Maar wat zie ik straks als ik in Groet op de dijk naar het noorden kijk?

Antw.: Zoals aangegeven is voor Petten en economische impuls nodig, maar we zullen zeer voorzichtig met het landschap omgaan. Onbekend. Zijn er nog andere plannen die voor deze impuls kunnen zorgen?

Antw.: De heer Morsch geeft aan dat de raad van Zijpe heeft besloten dat we naar 15.000 inwoners moeten groeien. We richten ons nu in eerste instantie op de groeikern 't Zand, maar dat zal niet genoeg zijn om dit aantal te halen. Op dit moment richten we ons op uitwerking van dit plan.

Onbekend. Kan de gemeente hiervoor een goed planologisch plan maken?

Antw.: De heer Morsch geeft aan dat de gemeente hiervoor kan en moet zorgdragen. We wachten nu op de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie en op basis van die uitkomsten gaan we een Beeldkwaliteitsplan opstellen.

Dhr Vogelsang. Hoe wordt de overtoom gemaakt, komt daardoor niet veel zout water in de polder?

Antw.: De heer Albers geeft aan dat hier een droge overtoom komt die de zeiljachten droog over de dijk heen tilt. Er komt dus daarmee geen zout water in de polder.

Dhr. Doorn. U geeft aan dat we in de natuur investeren, maar vervolgens maakt u daar een golfbaan.

Antw.: De heer Bergsma geeft aan dat de aanleg van een golfbaan nog maar een idee is, meer niet. Maar er zijn wel voldoende voorbeelden van golfbanen die aantonen dat de milieubelasting daarvan veel minder is dan bijvoorbeeld een stuk grasland met vee.

Onbekend. U haalt bij uw motivatie voor een ecologische golfbaan natuur en milieu door elkaar.

Antw.: De heer Bergsma geeft aan dat voortaan zorgvuldiger te benoemen zodat die verwarring niet meer zal voorkomen.

Mevr van Brederode. Waarom moeten de woningen binnendijks een zeejacht voor de deur te hebben liggen? Die moet steeds over de dijk getild worden. Wat is het voordeel? Is op drukke dagen de capaciteit van de overhaal wel voldoende?

Antw.: Er is zo blijkt veel behoefte aan een bootje bij de deur. Als dat een zeejacht is kan die voor betrekkelijk weinig kosten droog over de dijk getild worden. Er ontstaat ook de mogelijkheid voor aansluiting op de staande mastroute. Op drukke dagen zal er soms even gewacht moeten worden, maar de verwachting is dat wachttijden niet langer zullen zijn dan bij "normale" sluizen gebruikelijk is. Sluiting.

De heer Morsch dankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit hierbij om ca 22.20 uur de bijeenkomst. (Bron: Marina Petten)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl