Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 Februari 2005 Gemeenteraad Anna Paulowna - Een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied

De gemeenteraad van Anna Paulowna heeft besloten om de huidige bestemmingsplannen voor het landelijk gebied te herzien. Wat een bestemmingsplan is en welke procedure wordt gehanteerd bij het vaststellen ervan, leest u in dit artikel.

Een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied

De bestemmingsplannen zijn ruim 10 jaar oud. Ze zijn niet meer toegesneden op de hedendaagse ontwikkelingen in het landelijk gebied. In dit verband kunt u bijvoorbeeld denken aan het herbestemmen van in de loop van de tijd vrijgekomen agrarische woningen en gebouwen en het bestemmen van woningen in overeenstemming met de eis van deze tijd.

De gemeenteraad van Anna Paulowna heeft besloten om de huidige bestemmingsplannen voor het landelijk gebied te herzien.

Toekomstvisie

De gemeente Anna Paulowna heeft in 2001 de Toekomstvisie 2015 vastgesteld. Deze visie is een koers op hoofdlijnen, een brede visie die Anna Paulowna plaatst binnen de regio en bovenal een visie die ontwikkeld is in nauwe samenspraak met alle betrokkenen. De visie wordt gebruikt bij het programma voor en de uitwerking van het bestemmingsplan.

Een nieuw plan voor het gehele landelijk gebied

De gemeentelijke herindeling is op 1 januari 1990 een feit geworden. Voor deze datum waren door de voormalige gemeente Barsingerhorn bestemmingsplannen vastgesteld voor het landelijk gebied. De gemeente Anna Paulowna heeft dit voor het voormalige grondgebied van Anna Paulowna gedaan in 1992. Het is nu de bedoeling dat er één bestemmingsplan voor het gehele landelijk gebied van de gemeente komt.

Ook u kunt meepraten!

De gemeente heeft besloten om de bewoners van het landelijk gebied en andere belanghebbenden al in een vroeg stadium te informeren over de totstandkoming van het bestemmingsplan. Bovendien wil zij u graag in de discussie betrekken nog voordat het plan feitelijk wordt opgesteld. De gemeente wijst erop dat de begrenzing van het nieuwe bestemmingsplan op sommige plaatsen afwijkt van de oude begrenzing. Dit betekent dat er percelen die tot nu toe binnen een bestemmingsplan voor een bepaalde kern vallen, vanwege hun ligging en/of gebruik nu binnen het bestemmingsplan voor het landelijk gebied vallen.

De gemeente organiseert daarom in de maand juni, nog voordat de nota van uitgangspunten door de raad wordt vastgesteld, een publieke discussie.

De inspraakavond vindt plaats in het voorjaar van 2006. In die periode zal het voorontwerpplan ook gedurende vier weken ter inzage liggen. In de formele vaststellingsprocedure zal het ontwerpplan dan wederom vier weken ter inzage liggen.

Waarom zou ik meepraten?

Ondanks de uitgebreide voorlichting door de gemeente is het voor bewoners met uitbreidingsplannen of verbouwplannen of andere plannen, maar eigenlijk voor iedereen belangrijk te weten wat er op zijn of haar perceel of omgeving mag c.q. kan gebeuren. Wij roepen daarom iedereen op de procedure van het bestemmingsplan nauwkeurig te volgen. Dit kan teleurstellingen in de toekomst voorkomen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan is een gemeentelijke verordening, waarin de gemeente de ruimtelijke ordening regelt binnen een bepaald gebied, in dit geval het buitengebied. Iedereen, burgers en overheid, moeten zich aan dit bestemmingsplan houden.

Het plan bestaat uit een plankaart met bijbehorende voorschriften. De gemeente legt in bestemmingsplan het volgende vast:

Daarbij tracht de gemeente zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Het gaat tenslotte om vele individuele belangen, zoals van bewoners, agrarische en andere ondernemers, recreanten, etc. én het algemeen belang.

Hoewel een bestemmingsplan van nature het karakter heeft van een plan dat beperkingen oplegt, biedt het ook kansen voor nieuwe gebruiks- en bouwmogelijkheden. Het bestemmingsplan is geen uitvoeringsplan, maar het kan wel ontwikkelingen mogelijk maken of tegengaan.

Hoe wordt een bestemmingsplan gemaakt?

Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de gemeente verplicht om eens in de tien jaar een bestemmingsplan voor het landelijk gebied op te stellen, waarin het gemeentelijk ruimtelijk beleid is opgenomen. Het maken van een nieuw bestemmingsplan Buitengebied gebeurt stap voor stap. Het proces dat voert naar het uiteindelijke voorontwerpbestemmingsplan ziet er als volgt uit:

Iedere stap wordt afgerond met een rapportage op basis waarvan het uiteindelijke bestemmingsplan wordt samengesteld. De te nemen stappen zijn hieronder toegelicht.

Veldinventarisatie

De gemeente heeft inmiddels een veldinventarisatie opgesteld. Deze gegevens worden momenteel intern verwerkt. Dit betekent dat van alle bebouwing de voor het bestemmingsplan noodzakelijke gegevens worden verzameld. Het is mogelijk dat van individuele percelen nadere informatie nodig is. Hiervoor zullen de eigenaren c.q. gebruikers benaderd worden. De veldinventarisatie vormt onder andere de basis van de nota "Inventarisatie en analyse".

Nota van uitgangspunten

Het woord uitgangspunten zegt het eigenlijk al. Deze nota geeft aan binnen welke kaders het bestemmingsplan opgesteld moet worden. Het vormt dus de fundering van het bestemmingsplan. Hierin wordt de inhoud van het bestemmingsplan dus feitelijk bepaald. In eerste instantie wordt de nota door het college geaccordeerd en vrij gegeven voor.

Publieke discussie

Met het oog op een breed draagvlak onder de bevolking wordt de Nota van uitgangspunten vervolgens aan het publiek gepresenteerd en bediscussieerd. Op deze avond zal de nota in discussiegroepen worden besproken. De uitkomsten hiervan worden gerapporteerd en de belangrijkste resultaten worden aan de commissie grondgebiedzaken gepresenteerd. De raad kan bij de vaststelling van de Nota van uitgangspunten dus rekening houden met de resultaten.

Voorontwerpbestemmingsplan

De inventarisatie en de uitgangspunten worden uitgewerkt in een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen dat er een plankaart wordt getekend en voorschriften worden opgesteld. Op de kaart is de grens van het plangebied ingetekend en zijn de bestemmingen van de grond binnen dat gebied aangegeven. In de voorschriften is vastgelegd wat er binnen de bestemmin mag en kan.

Formele procedure

Pas wanneer het voorontwerpbestemmingsplan klaar is, gaat de wettelijke procedure van start. Het voorontwerp wordt voorgelegd aan diverse (overheid)instanties met het verzoek reacties in te dienen. Daarnaast zal de gemeente een inloopavond organiseren. De bevolking krijgt zo de kans om op een directe manier kennis te nemen van het bestemmingsplan. Het plan zal vier weken ter inzage liggen. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Uiteindelijk moet het bestemmingsplan door de raad worden vastgesteld en door de provincie worden goedgekeurd.

Tot slot

De gemeente gaat er niet vanuit dat door deze publicatie alle vragen zijn opgelost. Overigens kunnen aan deze publicatie geen rechten worden ontleend. Als u nog vragen heeft kunt u die kenbaar maken bij het gemeentehuis. De gemeente verzoekt u dit of schriftelijk of per e-mail te doen. Op deze wijze kunnen de vragen verzameld worden en gezamenlijk beantwoord worden. Het postadres is:

Burgemeester en wethouders van Anna Paulowna, Postbus 8, 1760 AA in Anna Paulowna. Het e-mailadres is: info@annapaulowna.nl. (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl