Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 21 Februari 2005 Gemeente Texel - Planmatig handhaven in 2005

In 2005 heeft de gemeente Texel een zevental speerpunten op het gebied van handhaving. De gemeente kan niet alle regels tegelijk controleren, daarom heeft het college van B&W een keuze gemaakt. Illegale bouw en veiligheid hebben de hoogste prioriteit gekregen.

Speerpunten 2005

In 2005 zal de gemeente Texel - naast de reguliere handhavingsactiviteiten op het gebied van milieu en bouwen - in het bijzonder aandacht besteden aan handhaving van de regels op de volgende gebieden:

1) Illegale bouw op recreatieterreinen

Illegale bouw op recreatieterreinen vormt een grote en groeiende groep illegale situaties op Texel. De illegale situaties worden momenteel gefaseerd aangepakt. De Krim is als grootste park het eerste gecontroleerd.

2) Objecten in bermen, zicht bij uitritten, verkeersveiligheid

Naar aanleiding van verschillende verkeersongelukken is besloten dat op veiligheidsaspecten in bermen en rond uitritten gecontroleerd moet worden. Er zal speciaal gelet worden op:

3) Veiligheid op campings

Voor de veiligheid van de circa 16.500 recreanten die in de zomerperiode op campings verblijven zijn regelmatige controles gewenst. Deze controles zijn gericht op de plaatsing van kampeermiddelen in relatie tot regelgeving ter voorkoming van brandoverslag.

4) Kamperen bij de boer

Over het algemeen wordt de regeling kamperen bij de boer door de vergunninghouders op correcte wijze uitgevoerd. Regelmatige controle blijft noodzakelijk, waarbij speciaal gelet wordt op veiligheidsaspecten.

5) Externe veiligheid inrichtingen

In 2005 wordt een wetswijziging verwacht, namelijk het nieuwe Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen. Handhaving zal toezien op deze nieuwe regelgeving.

6) Illegale bouw in beschermd dorpsgezicht

De afgelopen periode is gebleken dat er in de beschermde dorpsgezichten (Den Hoorn en Oosterend) veel illegale bouwwerken worden geplaatst zoals schuttingen, carports, en andere bouwwerken voor de voorgevel. De bestaande waardevolle elementen en karakteristieke bebouwing met cultuurhistorische waarden worden tenietgedaan door deze bouwwerken.

7) Speelautomaten

De gemeente Texel geeft vergunningen af voor behendigheidsautomaten en speelautomaten conform de Wet op de kansspelen. Een extern bureau zal in 2005 controles uitvoeren op de naleving van de vergunningen.

Achtergrond

Uitgangspunt van het handhavingsbeleid is dat Texel veilig, schoon en aantrekkelijk moet blijven voor bewoners en bezoekers. De regels en de handhaving daarvan hebben dus een duidelijk doel. De gemeente heeft de moeilijke taak om telkens weer de afweging te maken tussen de belangen van de individuele burger of ondernemer tegenover dit algemene belang. Iedere Texelaar zal het algemene belang onderschrijven dat het eiland op de eerste plaats veilig moet zijn en dat het schoon moet zijn en blijven. De aantrekkelijkheid van het eiland is niet alleen in abstracte termen als woongenot of natuurwaarde belangrijk. Voor heel veel Texelaars is de aantrekkingskracht van het eiland op toeristen een bron van inkomsten. Voor deze grote groep inwoners is de algemeen geformuleerde doelstelling ook een economische waarde.

Het gemeentebestuur heeft vertrouwen in haar burgers. Zij gaat er vanuit dat de Texelaars uit welbegrepen eigenbelang zullen bevorderen dat het eiland aantrekkelijk is voor toeristen. Dat veiligheid daarvoor een belangrijke voorwaarde is hoeft niet nader uitgelegd te worden. Dat het eiland schoon moet zijn om haar landschappelijke aantrekkingskracht te behouden is overduidelijk. Iedere Texelaar zal begrijpen dat het nodig is om regels op te stellen en te handhaven om dit algemene belang te dienen.

De gemeenteraad heeft uitgesproken dat de inspanningen om die regels te handhaven niet méér geld mogen gaan kosten. Daaruit spreekt vertrouwen in de Texelaar, die immers zelf belang heeft bij een veilig, schoon en aantrekkelijk eiland. De gemeente zal daarom slechts beperkt regels kunnen handhaven. Zij kiest daarbij haar prioriteiten zorgvuldig. Niet alles kan met de beperkte capaciteit. Na uitvoerige discussie is besloten om de handhavingsactiviteiten te beperken tot een aantal speerpunten die tegemoet komen aan de doelstellingen die de gemeente nastreeft met het handhaven van regels: een veilig, schoon en aantrekkelijk Texel. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl