Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 23 Januari 2007 Inspraakavond Bestemmingsplan Buitengebied 2007 Anna Paulowna - 8 februari

Op 8 februari 2007 vindt er een inspraakavond over het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied plaats in het Wapen van Holland.

De gemeente Anna Paulowna heeft in 2005 besloten om de geldende bestemmingsplannen voor het landelijk gebied te herzien. Het nieuwe bestemmingsplan is nodig, omdat de oude plannen onvoldoende rekening houden met de verschillende nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied.

Landbouw

Het gaat in de eerste plaats om ontwikkelingen die betrekking hebben op de landbouw. Binnen het landelijk gebied is sprake van een verschuiving van een landbouw- naar een bredere plattelandseconomie. Ook zal de komende jaren het proces van schaalvergroting in de landbouw onverminderd doorgaan. Een belangrijk gevolg is dat blijvende agrarische bedrijven worden vergroot. Een ander gevolg is dat vrijkomende bedrijven een nieuwe functie krijgen. Wonen is hierbij de belangrijkste nieuwe functie, maar ook bedrijfsfuncties zijn denkbaar en wenselijk. De gemeente wil in zín algemeenheid ruimhartig omgaan met agrarische bedrijfsontwikkeling. Ook ziet de gemeente ruimte voor nieuwe functies voor vrijkomende agrarische bedrijven. Beide ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de vergroting van de landschappelijke kwaliteit en een vitaal platteland.

Recreatie en toerisme

Naast de landbouw vormt recreatie en toerisme een andere belangrijke poot onder het landelijk gebied. De gemeente gaat uit van een voor burgers toegankelijk platteland. Het gaat daarbij om voldoende recreatiemogelijkheden en ruimte voor ondernemers in de toerisme- en recreatiesector. Het nieuwe bestemmingsplan biedt hiervoor enige ruimte.

Bijzondere waarden

Naast nieuwe ontwikkelingen worden in het bestemmingsplan ook gebieden met bijzondere waarden beschermd. Daarom beperkt de gemeente daar ontwikkelingen die deze waarden onherstelbaar kunnen aantasten. Het gaat daarbij om gebieden met archeologische waarden, die met name vůůrkomen in de Wieringerwaard en de Waardpolder. Het gaat ook om gebieden met natuur- en landschappelijke waarden. Te denken valt aan het Kruiszwin en het Hooge en Lage Oude Veer.

Beeldkwaliteitsplan

Met betrekking tot de bescherming van de landschappelijke waarden in het gebied is een bijzondere rol weggelegd voor het Beeldkwaliteitsplan. De gemeente vindt het belangrijk om bijvoorbeeld bij het bouwen van een loods naast een bestaand erf ervoor te zorgen dat het erf wordt aangepast aan de nieuwe situatie en dat de loods zich niet te veel opdringt. Het moet passen binnen het karakter van het bestaande landschap. Het nieuwe krijgt daarmee een zekere logica. Het nieuwe past daardoor beter bij het al bestaande, waardoor de identiteit van de gemeente Anna Paulowna wordt versterkt.

Paardenbakken

Een ander voorbeeld van een ontwikkeling waar de gemeente bij stil wil staan, is het verschijnsel van de paardenbak. In het bestemmingsplan zijn geen beperkingen voor het realiseren van paardenbakken opgenomen. Met het oog op de inpassing in het landschap stelt de gemeente momenteel een notitie op voor de inwoners van de gemeente, waarin onder meer met voorbeelden zichtbaar is gemaakt op welke wijze een paardenbak op een aantrekkelijke wijze kan worden gerealiseerd.

Denkt u mee?

Kortom, het nieuwe bestemmingsplan voor het landelijk gebied biedt volop kansen. Daarbij zijn de bijzondere waarden die in de gemeente voorkomen, niet uit het oog verloren. De gemeente stelt zo'n bestemmingsplan niet vast zonder dat de inwoners van de gemeente daarover hebben kunnen meedenken en meepraten. In 2005 en 2006 hebben verschillende stukken die geleid hebben tot het voorontwerp-bestemmingsplan, ter inzage gelegen, zoals de Uitgangspuntennotitie en de inventarisatie van de verschillende functies die in het landelijk gebied voorkomen. Het voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied 2007 zal vanaf 25 januari 2007 voor een ieder ter inzage liggen gedurende een periode van 6 weken. Tijdens deze periode kunt u zowel schriftelijk als mondeling inspraakreacties indienen. Daarnaast vindt er op 8 februari 2007 een inspraakavond plaats in het Wapen van Holland. Meer informatie over de terinzagelegging en de inspraakavond vindt u bij de gemeentelijke publicaties. Wij raden iedere belanghebbende in het buitengebied aan het proces goed te blijven volgen en de stukken in te komen zien, zodat u na de uiteindelijke inwerkingtreding van het bestemmingsplan niet voor verrassingen komt te staan.

Het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied is ook te vinden op www.annapaulowna.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl