Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 05 Maart 2007 Verlenging inspraaktermijn Bestemmingsplan Buitengebied 2006 (Anna Paulowna)

De inzagetermijn van het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2006’, is verlengd met twee weken. Daarmee is ook de inspraaktermijn verlengd: tot 22 maart 2007. U kunt het bestemmingsplan inzien via deze website, in het gemeentehuis en in de bibliotheken van Wieringerwaard en Anna Paulowna. Ook het beeldkwaliteitplan, een onderdeel van het bestemmingsplan, kunt u vinden op de hierboven genoemde locaties.

Verlenging inspraaktermijn

Tot verlenging is besloten omdat dit bestemmingsplan het hele buitengebied van de gemeente Anna Paulowna beslaat. Daarom is het van groot belang dat alle bewoners en gebruikers van het buitengebied gebruik kunnen maken van deze ter inzage legging.

Zienswijze

Tijdens de inzageperiode kunt u bekijken welke veranderingen er op uw perceel van toepassing zijn. Wanneer dit niet klopt, of u het liever anders zou zien, dan kunt u tegen dit bestemmingsplan zienswijzen indienen. Dat kunt u schriftelijk doen, door een korte maar duidelijke brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders of door een afspraak te maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met het secretariaat van de sector Grondgebiedzaken (0223) 53 61 66.

Nieuwe ontwikkelingen

Het nieuwe bestemmingsplan is nodig omdat de oude bestemmingsplannen onvoldoende rekening houden met nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied. Daarbij gaat het in de eerste plaats om ontwikkelingen in de landbouw. Zoals schaalvergroting van de landbouw, de verschuiving naar een bredere plattelandseconomie en het invullen van vrijkomende agrarische bedrijven met functies als wonen, bedrijvigheid, recreatie en toerisme. De gemeente wil ruimhartig omgaan met de agrarische bedrijfsontwikkeling en andere ontwikkelingen in het buitengebied. Zodat er kan worden bijgedragen aan de vergroting van de landschappelijke kwaliteit en een vitaal platteland.

Bijzondere waarden

Naast nieuwe ontwikkelingen gaat het bestemmingsplan ook over het bewaren van bijzondere waarden. Zoals bodembeschermingsgebieden, de archeologische waarden en de natuur- en landschappelijke waarden.

De bodembeschermingsgebieden zijn overgenomen uit het provinciale Streekplan. Dit is sinds 2004 van kracht. Hierin wordt gesproken over gebieden met aardkundige waarden/monumenten en cultuurhistorische waardevolle gebieden. Natuurwaarde is te vinden in het Kruiszwin en het Hoge en Lage Oude Veer. Deze locaties maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur die ook in het Streekplan staat aangegeven. De Archeologische waarde komt voort uit de wetgeving van het verdrag van Malta. Dit speelt voornamelijk in de Wieringerwaard- en Oostpolder.

Verdere procedure

Na de ter inzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan worden de ingediende zienswijzen meegewogen in de besluitvorming rondom het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan wordt vervolgens ook ter inzage gelegd. Op dit ontwerp bestemmingsplan kunt u, wanneer u van mening bent dat er onvoldoende rekening gehouden is met uw belangen, weer zienswijzen indienen. Deze zienswijzen worden dan meegewogen bij de definitieve besluitvorming over het bestemmingsplan.

Hierna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld door de raad en wordt het ter goedkeuring voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Als deze stappen doorlopen zijn, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. Op deze laatste stappen zijn bezwaar- en beroepprocedures mogelijk. Deze zijn te verkrijgen bij de gemeente.

Meer informatie: www.annapaulowna.nl (Bron: Gemeente Anna Paulowna)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl