Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen : 27 mei 2010 Provinciale Noord-Holland woonvisie 2010-2020 vastgesteld

Noord-Holland Noord verwerft een sterke internationale positie met grootschalige landbouw en een duurzaam energiecluster.

Voldoende woningen in 2020, afgestemd op de behoeften van de inwoners van Noord-Holland. Dat is de doelstelling van de provincie, zoals die is verwoord in de ontwerp-Provinciale woonvisie.

De woonvisie, met als titel Goed wonen in Noord-Holland, is op 25 mei vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Provinciale Staten behandelen het stuk in september. De woonvisie sluit aan op de provinciale structuurvisie en schetst de kaders voor regionaal woonbeleid.

De productie en doorstroming op de woningmarkt stagneren en vraag en aanbod zijn niet voldoende op elkaar afgestemd. Er is gebrek aan betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jongeren, senioren en zorgvragers. De woonconsument van vandaag neemt geen genoegen meer met zomaar een woning. Hij stelt steeds meer kwaliteitseisen, niet alleen aan de woning zelf, maar ook aan de locatie en de woonomgeving.

Als het gaat om woningbouw heeft de nadruk jarenlang gelegen op het aantal te bouwen woningen. In deze woonvisie pleit ik voor een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, aldus Sascha Baggerman, gedeputeerde Wonen. Samen met gemeenten en woningbouwcorporaties wil de provincie in Regionale actieprogrammas de woonvisie uitwerken tot concrete afspraken op maat. Het realiseren van voldoende woningen met de juiste kwaliteit is volgens de provincie alleen mogelijk als er op regionaal niveau een goede afstemming komt tussen alle partijen die zijn betrokken bij het bouwen van woningen. De provincie heeft hierbij vooral een rol als kennismakelaar en wil regionale partijen bij elkaar brengen.

De provincie gaat regelmatig de feitelijke woningbouwproductie en de woningbehoefte monitoren. Gedeputeerde Baggerman geeft aan dat flexibel omgaan met de woningbouwopgaven een voorwaarde is om de huidige woningvoorraad af te stemmen op de wensen van de woonconsument. "Dan kan beter en sneller worden ingespeeld op ontwikkelingen aan de vraagzijde, bijvoorbeeld door uitwisseling tussen de regios of bijstelling van de opgave.

De Ontwerp-Provinciale woonvisie is te vinden op www.noord-holland.nl

Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord bestaat uit de regioís Kop van Noord-Holland, Alkmaar en West-Friesland. In de gebiedsagenda is de hoeveelheid te bouwen woningen voor de regio vastgelegd, namelijk netto 24.800 woningen voor de periode 2010- 2020. Deze opgave is gebaseerd op bouwen voor de eigen behoefte, aangevuld met een migratiesaldo zoals dat de afgelopen jaren is gerealiseerd. Er is ruim voldoende plancapaciteit voor deze opgave. De vervangingsbehoefte omvat maximaal 3200 woningen (volgens de huidige sloopquote).

In de Gebiedsagenda is aangegeven, dat delen van de regio Noord-Holland Noord op langere termijn te maken krijgen met bevolkingskrimp. Inmiddels blijkt uit de laatste prognoses dat er niet zozeer sprake is van krimp, maar van demografische ontwikkelingen. Het gaat dan om ontwikkelingen als een sterk toenemende vergrijzing, ontgroening, afname van de schoolgaande jeugd, afname van de beroepsbevolking en gezinsverdunning. Het is van groot belang hier tijdig op in te spelen. Daartoe hebben de regio en het Rijk in het MIRToverleg afgesproken om in het najaar van 2010 een conferentie over demografische ontwikkeling te organiseren om de kansen en gevolgen van verwachte demografische ontwikkeling in beeld te brengen voor de diverse beleidsterreinen, waaronder wonen. De uitkomsten hiervan zullen leiden tot afspraken in de RAPís.

Duurzaamheid is ook een speerpunt in het gebiedsdocument van Noord-Holland Noord. Daarom hebben wij met Noord-Holland Noord afgesproken in te zetten op wijkgerichte innovaties, waar energiebesparing onderdeel van uitmaakt. Deze afspraken zijn neergelegd in het gebiedsdocument voor verstedelijkingsafspraken Noord-Holland Noord (2009), wat de onderlegger is geweest voor de Gebiedsagenda Noordwest-Nederland 2010-2020.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes vari√ęrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl