Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 28 januari 2013 Aanwijzing op bestemmingsplan buitengebied Harenkarspel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland geven de nieuwe gemeente Schagen een reactieve aanwijzing op delen van het bestemmingsplan voor het buitengebied bij Harenkarspel.

Het gaat om de vervanging van windmolens, het toestaan van honderd procent bebouwing van bestemmingsvlakken van niet agrarische bedrijven en de mogelijkheid om kassen van 4000 m2 aan te leggen.

Op deze punten is het bestemmingsplan van de gemeente Schagen in strijd met het provinciaal beleid zoals dat is vastgelegd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. De provincie wil dat de gemeente Harenkarspel haar bestemmingsplan voor het buitengebied van Harenkarspel op genoemde punten aanpast, zodat het overeenkomt met de Structuurvisie. Door de reactieve aanwijzing treden delen van het bestemmingsplan niet in werking.

In een goed bestuurlijk overleg heeft gedeputeerde Talsma aan wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen medegedeeld dat Gedeputeerde Staten hebben besloten om een reactieve aanwijzing te geven op deze delen van het bestemmingsplan.

Volledige bebouwing van percelen van niet-agrarische bedrijven

De Structuurvisie verbiedt niet-agrarische bedrijven om in het landelijk gebied uit te breiden buiten het vastgestelde bouwvlak. Het bestemmingsplan van de gemeente stelt het bouwvlak gelijk met het gehele perceel. Dit kan leiden tot een sterke toename van de bebouwing in het landelijk gebied. Deze uitbreiding is alleen toegestaan als nut en noodzaak zijn aangetoond en als aangetoond is dat voldaan wordt aan de eisen van de ruimtelijke kwaliteit.

Vervangen en opschalen van windmolens

Het bestemmingsplan maakt de plaatsing van windturbines met een as-hoogte van 85 meter mogelijk, mits het aantal turbines afneemt. Het betreft acht molens met een masthoogte van ongeveer 55 meter langs de N245. Volgens de Structuurvisie van de provincie is het opschalen van windturbines alleen mogelijk als in het bestemmingsplan regels worden opgenomen. Het bestemmingsplan vermeldt alleen dat de as-hoogte maximaal 85 meter mag zijn. Verder zijn er geen regels opgenomen.

De provincie heeft hierover geen zienswijze kunnen indienen omdat het voornemen tot opschaling van de turbines niet aan de provincie is voorgelegd. De gemeente vermeldt ook geen goede ruimtelijke onderbouwing van nut en noodzaak.

Kassen

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk kassen van maximaal 4000 m2 op te richten. In de provinciale Structuurvisie is echter maximaal 2000 m2 aan kassen toegestaan. De provincie verzoekt de gemeente het bestemmingsplan hierop aan te passen. De gemeente heeft deze zienswijze, die de provincie eerder heeft ingediend, over het toelaten van kassen, ook niet overgenomen.

Vrije vestiging in Zaadveredelingsconcentratiegebied

Verantwoordelijk gedeputeerde Talsma is over dit punt nog in gesprek met wethouder Beemsterboer. De zaadveredelingssector is voor Noord-Holland een belangrijke economische drager. Deze groeisector concentreert zich in het gebied tussen Warmenhuizen en Enkhuizen, ook bekend als Seed Valley. De provincie wil bijdragen aan het versterken van de concurrentiepositie van deze sector, omdat de zeer innovatieve bedrijven zorgen voor hoogwaardige werkgelegenheid. Om te kunnen groeien heeft de sector ruimte nodig.

Daarom heeft de provincie in haar Structuurvisie twee concentratiegebieden aangewezen voor zaadveredelingsbedrijven, in Harenkarspel en Enkhuizen. Daar mag de vestiging van nieuwe zaadveredelingsbedrijven niet worden beperkt of onmogelijk worden gemaakt. Het bestemmingsplan legt echter wel beperkingen op. De gemeente heeft hierin vastgelegd dat nieuwe zaadveredelingsbedrijven alleen zijn toegestaan in bestaande agrarische bouwpercelen en dat de vestiging van nieuwe zaadveredelingsbedrijven daarbuiten alleen is toegestaan na een besluit van het college. (Bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl