Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 29 januari 2013 College vraagt raad in te stemmen met koersdocument Waddenpoort Den Oever

Het college van B&W stelt de gemeenteraad van Hollands Kroon voor om op 28 februari 2013 in te stemmen met het plan Waddenpoort Den Oever. Het plan is een strategisch koersdocument voor een duurzame, economische en recreatieve ontwikkeling van Den Oever.

Waddenpoort Den Oever

Waddenpoort Den Oever

Het college heeft het project Waddenpoort Den Oever in januari 2012 als één van de projecten met bestuurlijke prioriteit aangemerkt. Naast een ambtelijke projectgroep onder leiding van portefeuillehouder Theo Meskers wordt ook een klankbordgroep, met daarin vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen, nauw betrokken bij de uitwerking van het project.

Het project Waddenpoort Den Oever kan worden uitgesplitst in vier kernonderdelen, namelijk:

Recreatietransferium (gebied tussen Havenweg en N99)

Het gebied van het Recreatietransferium is één van de belangrijkste ontwikkelingen binnen het project. Sinds 1999 heeft de voormalige gemeente Wieringen als doel gehad de plek om te vormen tot een aantrekkelijke verblijfsplek, informatief startpunt en een pleisterplaats voor eten, drinken en boodschappen.

Herindeling havens

Parallel aan de ontwikkeling van het project speelt de voorgenomen dijkverzwaring in Den Oever. De dijkverhoging binnen het dorp wordt zodanig uitgevoerd, dat dijkterrassen ontstaan die dagjesmensen de gelegenheid bieden over haven en wad uit te kijken. De dijkverzwaring is de primaire verantwoordelijkheid van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

De dijkverhoging leidt er toe, dat de teen van de dijk richting haven verschuift. Dit gaat ten koste van de huidige grootte van het haventerrein. Het HHNK zal deze ruimte compenseren in samenspraak met de havengebruikers en de gemeente. Hierdoor ontstaat een andere indeling van het haventerrein, die nader ingevuld gaat worden. Lees meer over de dijkverhoging op www.hollandskroon.nl

Opwaardering Voorstraat en Zeestraat

De mogelijkheid bestaat dat de Dekamarkt in de Voorstraat wordt verplaatst naar het recreatietransferium. Hierdoor kan voor deze locatie een alternatieve en (mogelijk) recreatieve invulling worden ontwikkeld. Hierbij worden ook de Voorstraat en Zeestraat betrokken.

De raad wordt daarnaast voorgesteld om de bestaande coupure te sluiten en een nieuwe coupure te realiseren op een plek tegenover de huidige Dekamarkt. De nieuwe coupure ligt dan centraler vanuit het dorp richting haventerrein. Op deze wijze wordt ook een natuurlijke scheiding gemaakt tussen het bedrijfsmatig deel van de haven en het recreatief/toeristisch deel. Tussen de beide coupures ontstaat een autoluw gebied met aandacht voor winkels, galeries en eetgelegenheden. Rond café Tante Pietje wordt een horecaplein ingericht met de afgesloten coupure als historisch element.

Versterking recreatieve functie

De recreatieve functie van Den Oever zal verder worden versterkt met:

Duurzaamheid

Het aspect duurzaamheid is bij de ontwikkelingen van het project één van de speerpunten. De centrale doelstelling is om van de haven van Den Oever een duurzame Unesco-haven te maken.

In de uitwerking van het project Waddenpoort Den Oever wordt in alle stadia van het plan duurzaamheid als kwaliteitsaspect aan de orde gesteld. Het gebruik van duurzame materialen en een goede afstemming met de cultuurhistorische omgeving zijn daar voorbeelden van. Deze aspecten zijn al terug te vinden in de gerealiseerde brandweergarage en het brandstoffenstation van Marees in het Recreatietransferium, waar C02-neutraal gebouw de norm is.

Informatiebijeenkomst

Begin maart 2013 zal er een openbare informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor inwoners van Den Oever over het project. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen nader worden toegelicht en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

De Nieuwe Afsluitdijk

Naast de instemming met het plan, vraagt het college de raad ook in te stemmen om het project Waddenpoort Den Oever onder de paraplu van de het project De Nieuwe Afsluitdijk te brengen. Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de regio, bestaande uit de provincies Noord-Holland en Fryslân en de gemeenten Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen. Rijk en Regio werken samen aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon De Afsluitdijk. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de veiligheid en de vergroting van de afvoercapaciteit. De Regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen zorgen Rijk en Regio voor een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

De reden om het project Waddenpoort Den Oever onder het project De Nieuwe Afsluitdijk te laten vallen is tweeledig. Enerzijds was het doel om via deze weg financiering vanuit subsidieregelingen (met name vanuit het Waddenfonds) makkelijker bereikbaar te maken. Anderzijds is het belangrijk om project hierdoor geografisch beter in balans te brengen.

Constructief overleg met de regio heeft er toe geleid dat de regionale stuurgroep in november 2012 groen licht heeft gegeven voor het toevoegen van het project als nieuwe ambitie in het project De Nieuwe Afsluitdijk. Daarmee scharen de Provincies Noord-Holland, Friesland en de gemeenten Sudwest-Fryslân en Harlingen zich vierkant achter het project.

Achtergrondinformatie

In 2011 heeft de raad van de voormalige gemeente Wieringen ingestemd met het project Waddenpoort Den Oever (voorheen Masterplan Havenvisie Den Oever genaamd) als strategisch koersdocument. Hierbij is ook de Notitie Winkelvoorzieningen, gericht op de ontwikkeling van het gebied tussen de Havenweg en de N99 (Recreatietransferium) vastgesteld. Op basis van deze toekomstgerichte beleidsstukken zijn diverse zaken in gang gezet, van strategie naar uitvoering.

Om nu verder concrete stappen te kunnen zetten is het noodzakelijk dat de gemeenteraad van Hollands instemt met de koers die is uitgezet.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de projectenpagina van De Nieuwe Afsluitdijk op www.hollandskroon.nl (Bron: Gemeente Hollands Kroon)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl