Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 08 maart 2013 Texel: Bijna 400 zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied

"Texelaars zeer betrokken bij totstandkoming nieuwe bestemmingsplan Buitengebied"

Vanaf 14 januari 2013 lag het Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied ter inzage, voor de duur van zes weken. In totaal zijn 390 zienswijzen ingediend. Uit deze grote hoeveelheid zienswijze blijkt dat veel Texelaars de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan alert volgen. Dat is ook belangrijk omdat de planologische situatie met een bestemmingsplan weer voor 10 jaar wordt vastgelegd.

De gemeente heeft tijdens de ter inzage periode twee inloopbijeenkomsten gehouden, deze zijn goed bezocht met gemiddeld zo'n 50 bezoekers. Ook hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak te maken met een van de medewerkers om een mondelinge zienswijze in te dienen. Bij de balie van het Klant Contact Centrum zijn veel klanten geweest om het plan in te zien, vragen te stellen, of een zienswijzenformulier op te halen. In de Centrale hal van het gemeentehuis waren de computers voorzien van een gebruikershandleiding om het plan in te zien. Op verzoek werden klanten hierbij geholpen door een van de medewerkers. Uiteraard waren alle stukken ook digitaal beschikbaar.

Veel zienswijzen over agrarische grond en bedrijven

Zo'n 200 zienswijzen gaan over agrarische grond of agrarische bedrijven. Een flink aantal hiervan is gericht op de tegenvallende ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven in het plan, waaronder het verbod op nieuwe veestallen. Andere voorkomende onderwerpen zijn verzoeken voor een bestemmingswijziging van een agrarische blok wanneer de agrarische bedrijfsvoering is gestopt of aanpassingen van het bouwvlak of het erf. De vrij stringente regels voor gebieden met archeologische waarden, en de grote gebieden waar deze waardes voorkomen, geven ook veel zienswijzen. LTO Noord heeft een standaardzienswijze voor agrarische bedrijven voorbereid. Enkele tientallen agrariërs hebben deze gebruikt voor het indienen van hun eigen zienswijze, al dan niet aangevuld met specifieke zaken over de betreffende locatie. Binnenkort is er overleg tussen gemeente en LTO, om te kijken of er mogelijkheden zijn om het bestemmingsplan meer aan te passen aan de wensen van de agrarische sector.

Ongeveer 100 zienswijzen komen uit de recreatiesector. Deze zienswijzen gaan vaak over slaapplaatsen en toekomstige bouw- en uitbreidingsmogelijkheden. Circa 70 zienswijzen gaan over woningen in het Buitengebied, met name verzoeken om het bestemmingsvlak of bouwvlak aan te passen komen vaak voor. Daarnaast zijn er nog algemene zienswijzen, zoals van de Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Staatsbosbeheer, Texels Ondernemersplatform, Landschapszorg, Werkgroep kernwaarden etc.

Vervolgprocedure

Momenteel werkt de gemeente aan de behandeling van de zienswijzen. Dit wordt in april 2013 voorgelegd aan het college. Het college adviseert vervolgens de raad, die volgens planning, in mei 2013 de zienswijzen en het bestemmingsplan behandelt en hier een besluit over neemt. Degenen die een zienswijze hebben ingediend, krijgen hiervan bericht voorafgaand aan de behandeling in de commissie. Na de vaststelling treedt het plan nog niet direct in werking; eerst komt nog de beroepsfase. Hiervoor wordt het plan weer opnieuw ter visie gelegd en kunnen belanghebbenden eventueel een beroep indienen bij de Raad van State. (Bron: Gemeente Texel)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl