Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 25 oktober 2013 Noord-Holland: Op korte termijn stokkende stads- en dorpsontwikkeling vlottrekken

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Door het ondersteunen van stokkende projecten die de woon- en leefomgeving van steden en dorpen in Noord-Holland versterken, willen Gedeputeerde Staten van Noord-Holland uitvoering geven aan een motie van Provinciale Staten.

Gekozen is voor een brede aanpak die varieert van de inzet van het Noord-Hollands Woningbouwberaad tot het gebruik van subsidies. Door deze steun aan kansrijke projecten krijgen de woningmarkt en de werkgelegenheid een extra impuls. Het zorgt voor afronding van vastgelopen projecten. Het versterkt bovendien de leefbaarheid en duurzaamheid van Noord-Hollandse gemeenten en stimuleert de lokale en regionale economie. Als Provinciale Staten met deze aanpak instemmen, willen Gedeputeerde Staten voor de financiering van de subsidies het rekeningresultaat over het jaar 2013 afwachten om dit deels hiervoor te benutten.

Provinciale Staten verzochten in de motie van 24 juni 2013 het creëren van een provinciaal fonds voor stokkende stads- en dorpsontwikkelingsprojecten te verkennen. Voor de financiële dekking van het fonds werd verwezen naar het rekeningresultaat over het jaar 2012. Dit laatste is niet mogelijk omdat bij de Zomernota is besloten dit geld voor vervroegde afschrijvingen in te zetten.

Vandaar het voorstel om een mogelijk positief rekeningresultaat 2013 hier deels voor in te zetten. Verder denken Gedeputeerde Staten eerder aan het gericht toekennen van subsidies aan kansrijke projecten dan aan een fonds van waaruit leningen worden verstrekt. Gedeputeerde Joke Geldhof: 'Gedeputeerde Staten delen de geest en intentie van de motie. Vanuit het oogpunt van werkgelegenheid, economie en de leefbaarheid in steden en dorpen zien wij hier een taak voor ons weggelegd. Wij zijn alleen van mening dat een bredere aanpak een betere garantie voor resultaten is.' Brede aanpak

Om op korte termijn projecten vlot te trekken willen Gedeputeerde Staten werken vanuit een brede aanpak. Er zal nog dit jaar worden gestart met het nader onderzoeken en inventariseren van kansrijke projecten. Daarbij wordt gekeken naar niet financiële oplossingen, zoals de inzet van het Noord-Hollands Woningbouwberaad. En daar waar een financiële oplossing de meest wenselijke is, zal in 2014 de mogelijkheid van een subsidie worden bepaald. Geschikte projecten moeten aan criteria voldoen, zoals substantieel bijdragen aan het creëren van werkgelegenheid, fysiek van karakter en haalbaar zijn, geen grondaankopen betreffen en gemeenten waarborgen de gehele afronding. Deze criteria worden de komende tijd verder uitgewerkt.

Probleemanalyse

Uit een eerste analyse van 132 projecten in 31 gemeenten blijkt dat het aantal projecten dat hinder ondervindt in de afronding groot is. De grootste problemen die gemeenten, marktpartijen en corporaties ervaren, zijn het gebrek aan financiële haalbaarheid, het niet aansluiten van het plan op de vraag, gebrek aan consumentenvertrouwen en de strenge financieringsnormen van banken. Ook ervaren ze de blijvend hoge grondprijzen van gemeenten als een groot probleem.

Niet alleen financieel

De provincie herkent een groot deel van de genoemde knelpunten, maar weet ook dat financiële haalbaarheid niet altijd het belangrijkste knelpunt is. Zo heeft recent onderzoek door het onafhankelijke Watertorenberaad naar elf stokkende woningbouwprojecten uitgewezen dat marktpartijen en gemeenten nog te vaak vasthouden aan oude plannen en dat van differentiatie in woningtype, woonvorm of prijs te weinig sprake is. De instrumenten die de provincie op dit moment inzet voorzien ook voor een groot deel in het oplossen van de knelpunten, zoals het recent ingestelde Noord-Hollands Woningbouwberaad, het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV), de inzet op OV-knooppunten en de Regionale Actieprogramma's wonen (RAP).

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl