Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 06 februari 2014 Voorontwerp bestemmingsplan Oudeschild ter inzage - inloopavond op woensdag 12 februari 2014

Gemeente Texel logoBron: Gemeente Texel - Het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Texel heeft ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan Oudeschild. Het plan ligt gedurende 6 weken ter inzage, van maandag 10 februari 2014 tot en met maandag 24 maart 2014. Het college roept belangstellenden op goed naar het plan te kijken. Een ieder kan schriftelijk een inspraakreactie indienen.

Het voorontwerp wordt eveneens opgestuurd naar de Provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap en de dorpscommissie Oudeschild. Het plan is tot stand gekomen op basis van de "Nota van Uitgangspunten komplannen" en het geldende beleid. Op sommige punten wordt afgeweken van de "Nota van Uitgangspunten":

  1. Er is geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het mogelijk maken van horecaclusters in de haven. De bestaande horeca is specifiek bestemd. Dit omdat we in afwachting zijn van de uitwerking van de "Ontwikkelingsvisie Haven Oudeschild"
  2. Voor het centrumgebied is geen bestemming "Gemengd" gebruikt maar debestemming "Centrum", omdat dit beter aansluit bij de detailhandelsvisie uit de"Toekomstvisie Voorzieningenstructuur" op Oudeschild en de systematiek van denieuwe bestemmingsplannen.
  3. Het uitwisselbaar maken van verschillende functies in het centrum is mogelijkbinnen de bestemming "Centrum". Het wonen op de begane grond is bij "afwijking"mogelijk. Indien het een bestaande situatie betreft is het wonen op de beganegrond ook toegestaan.

Het bestemmingsplan is grotendeels vergelijkbaar met de voorgaande versie, waarbij de bestaande regeling voor de gronden in het plangebied is geactualiseerd. De reeds gevoerde procedures zijn verwerkt in het plan.

De inhoud en opzet van het bestemmingsplan is vergelijkbaar met het nieuwe bestemmingsplan van De Koog, dat op 12 juni 2013 door de raad is vastgesteld.

Het plangebied betreft de hele kern, inclusief de haven en wordt globaal begrensd door De Ruyterstraat/Het Buurtje (inclusief de oude rioolwaterzuiveringsinstallatie), Bolwerk/Waddenzee, de Haven en Jachthaven, bedrijventerrein IJsdijk en De Vang, bedrijventerrein Vliegwiel/Schilderweg en Mieland.

Voor de locatie van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het omliggende groen is een wijzigingsgebied in het plan opgenomen. Hierdoor is het mogelijk de bestemming te wijzigen naar "Agrarisch" en "Verkeers- Verblijfgebied", zodat een aantal parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden en de rest aansluit bij de agrarische bestemming in het bestemmingsplan Buitengebied.

Inloopavond

Tijdens de periode van ter inzage legging vindt op woensdag 12 februari 2014 van 19.00 – 20.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis plaats.

Belangstellenden kunnen dan het bestemmingsplan inzien en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl