Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 13 februari 2014 Provincie Noord-Holland stemt in met omgevingsvergunning voor trafostation Hollands Kroon

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stemmen in met het verlenen van een omgevingsvergunning voor de bouw van een transformatorstation in ít Veld, gemeente Hollands Kroon.

De provincie is van mening dat het plan voldoet aan de eisen van nut en noodzaak en ruimtelijke kwaliteit. Daarmee is voldaan aan de mogelijkheden om af te wijken van het bestaande verstedelijkingsverbod.

Locatie

Het plan voorziet in de bouw van een trafostation op een locatie die na zorgvuldig onderzoek is gekozen. Er zijn eerst vier grote zoekgebieden geselecteerd en beoordeeld aan de hand van een aantal ruimtelijke landschappelijke en technische criteria. Vervolgens is binnen het meest geschikte zoekgebied gezocht naar de beste locaties.

Nut en noodzaak

In de Kop van Noord-Holland is het noodzakelijk om de capaciteit van het stroomnet en de capaciteit van verdeelstations te vergroten. TenneT en Liander willen daarom twee nieuwe trafostations realiseren: één in het noordwesten, bij Schagen en één in het noordoosten, in de Wieringermeer. Nu aan de orde is de trafo in het noordwesten. De gekozen locatie is gunstig gelegen onder de 150 kv hoogspanningslijn Oterleek Ė Anna Paulowna.

Ruimtelijke kwaliteit

Voor bouwen buiten bestaand bebouwd gebied heeft de provincie regels vastgelegd in de Provinciale Structuurvisie. Naast het aantonen van nut en noodzaak dienen plannen te getuigen van een goede ruimtelijke inpassing. De gekozen locatie ligt in een grootschalig agrarisch gebied. Er zijn geen belemmeringen vanuit EHS, weidevogelgebied, aardkundige waarden, archeologie en dergelijke. De inpassing door middel van aarden wallen en groenstructuur achten GS verdedigbaar en passend bij de ruimtelijke situatie in de omgeving.

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl