Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 04 april 2014 Ondersteuning voor verduurzaming particuliere woningbouw

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van een groot aantal doelstellingen uit het in september 2013 ondertekende SER Energieakkoord. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is door de VNG het Ondersteuningsprogramma Energie 2014-2016 opgezet.

Het Servicepunt Duurzame Energie begeleidt de Noord-Hollandse regio's (en onderliggende gemeenten) bij het opstellen van goede regionale aanvragen voor budget uit dit ondersteuningsprogramma en zorgt voor optimale provinciale afstemming, samenwerking en coördinatie tussen de Noord-Hollandse regio's en de landelijke betrokken partijen.

Het VNG-ondersteuningsprogramma bestaat uit twee deelprogramma's. Vanuit het Deelprogramma bedrijven, huur- en vastgoedsector, mobiliteit en duurzame energieproductie zet de VNG extra capaciteit in om gemeenten te adviseren bij onder andere het stimuleren en handhaven van energiebesparing bij bedrijven via de Wet milieubeheer, het verduurzamen van de sociale huurvoorraad en maatschappelijk vastgoed (o.a. schoolgebouwen), duurzame mobiliteit en duurzame energieproductie. Meer informatie over dit deelprogramma is te vinden op de http://www.vng.nl/energie

Het Deelprogramma gebouwde omgeving richt zich op lokale en regionale energiebesparing en opwekking van duurzame energie bij particuliere woningeigenaren. Het Ministerie van BZK heeft voor de uitvoering van dit deelprogramma in de periode 2014-2016 aan de VNG een bedrag van Ä15 miljoen beschikbaar gesteld. Vanuit dit programma worden gemeenten in regioverband ondersteund bij het opschalen en versnellen van (bestaande) initiatieven.

Er is voor iedere regio een financiële bijdrage beschikbaar voor de vorming en doorontwikkeling van regionale allianties bestaande uit gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven die aan de slag gaan met energiebesparing en duurzame energieopwekking bij de particuliere woningeigenaar. Bij de regionale ondersteuning wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden, waarbij een regio ten minste vijf gemeenten en minimaal 70.000 koopwoningen moet omvatten. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2014 tot 15 juni 2014. De financieringsvoorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de VNG-website.

Naast het beschikbaar stellen van financiële middelen voor de regio's, wordt vanuit het VNG Ondersteuningsprogramma ook ingezet op:

Ondersteuning vanuit het servicepunt

Het Servicepunt Duurzame Energie kan en wil de gemeenten/regio's in Noord-Holland helpen bij het doen van een aanvraag bij het VNG Ondersteuningsprogramma Energie. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de wensen en behoeften voor een coördinerend en ondersteunende rol vanuit het Servicepunt bij de ontwikkeling en uitvoering van een aantal regio-overstijgende (provinciale) activiteiten. Zo wordt het beschikbare budget per regio zo effectief en efficiënt mogelijk ingezet & worden de onderlinge contacten en uitwisseling van kennis en ervaring tussen de Noord-Hollandse gemeenten/regio's zo goed mogelijk gestimuleerd en gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan:

De insteek blijft uiteraard dat iedere regio een eigen aanpak en aanvraag opstelt, en dat hiervoor ook een regionale coördinator/penvoerder wordt aangewezen. In de regio-aanvraag past iedere regio haar eigen maatwerk toe (passend bij lokale/regionale situatie) met de daaraan gekoppelde acties die de gemeenten samen willen opstarten, versterken en breder uitrollen.

Op 8 april 2014 organiseert het Servicepunt Duurzame Energie een overleg voor de regionale aanspreekpunten uit de provincie Noord-Holland. Doel van dit overleg is elkaar helpen met de regionale aanvragen bij het VNG Ondersteuningsprogramma Energie en onderlinge afstemming over de provincie-overkoepelende zaken die hierbij van toepassing c.q. wenselijk zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Bregje van der Brand via 06 - 180 669 61 of neem contact op met uw regioconsulent. (Bron: Servicepunt Duurzame Energie)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl