Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Onroerend Goed en Wonen: 20 mei 2015 Terinzagelegging ontwerpprojectplan Versterking Waddenzeedijk Texel

Provincie Noord-Holland logoBron: Prov. N-H - Terinzagelegging ontwerpprojectplan Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10, bijbehorend milieueffectrapport (MER) en bijbehorende ontwerpuitvoeringsbesluiten.

Inspraak op:

  1. Ontwerpprojectplan Versterking Waddenzeedijk Texel secties 1 tot en met 8 en sectie 10.
  2. Milieueffectrapport Versterking Waddenzeedijk Texel.
  3. Ontwerpvergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998.
  4. Ontwerpontheffing Flora- en faunawet.
  5. Ontwerpomgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteiten afwijken van bestemmingsplan, bouwen en monumenten.
  6. Ontwerpomgevingsvergunning 1e fase voor afwijken van bestemmingsplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  7. Ontwerponttrekkingsbesluit openbare weg in het kader Wegenwet en Wegenverkeerswet.
  8. Ontwerppeilbesluit.
  9. Ontwerpontheffing Provinciale Milieuverordening.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat vanaf 20 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 de bovengenoemde, op de versterking van de Waddenzeedijk Texel betrekking hebbende, planproducten voor een ieder ter inzage liggen samen met de bijbehorende ontwerpuitvoeringsbesluiten en achtergrondinformatie.

Coördinatie uitvoeringsbesluiten

Het Dagelijks Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, afgekort het Dagelijks Bestuur (DB) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), heeft ten behoeve van de versterking van de Waddenzeedijk secties 1 tot en met 8 en sectie 10, een projectplan met onderliggende Milieu Effect Rapportage (MER) in ontwerp vastgesteld. In de Milieu Effect Rapportage (MER) is een beschrijving gegeven van de milieueffecten van de alternatieve oplossingen om de veiligheid van de Waddenzeedijk voor de betreffende secties te verbeteren.

Het voorkeursalternatief is uitgewerkt in het ontwerpprojectplan. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een als gevolg van de versterking van de Waddenzeedijk benodigd ontwerppeilbesluit vastgesteld.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft, ter uitvoering van het projectplan, vergunningen/ontheffingen aangevraagd bij:

De bovengenoemde bestuursorganen hebben het voornemen om de gevraagde uitvoeringsbesluiten (vergunningen/ontheffingen) te verlenen en hebben deze in ontwerp vastgesteld. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland coördineren, ingevolge artikel 5.8 Waterwet, deze uitvoeringsbesluiten voor het betreffende projectplan. Gedeputeerde Staten zorgen daarnaast voor de bekendmaking en tervisielegging van alle ontwerpbesluiten.

Waar en wanneer kunt u het ontwerprojectplan met bijbehorend MER en de ontwerpvergunningen / ontheffingen inzien?

Het ontwerpprojectplan, Milieu Effect Rapportage (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen/-besluiten liggen ter inzage van 20 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 tijdens kantooruren op de volgende adressen:

Hoe kunt u reageren?

Een ieder kan tot en met 30 juni 2015 schriftelijk zienswijzen over het ontwerpprojectplan met bijbehorend Milieu Effect Rapportage (MER) en de ontwerpvergunningen/-ontheffingen/-besluiten indienen bij:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Directie Beleid/sector Water,
P. Boon, versterking Waddenzeedijk Texel,
Zaaknummer 605610
Postbus 3007
2001 DA Haarlem.

U kunt uw zienswijzen ook per email versturen aan onder vermelding van "zienswijze versterking Waddenzeedijk Texel zaaknummer 605610". Het is ook mogelijk om een zienswijze mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak.

Voor het maken van een afspraak belt u met de heer P. Boon, tel.: 023 514 46 83.

Informatiebijeenkomsten

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier organiseert in het kader van de bovengenoemde terinzagelegging voor een ieder drie informatiebijeenkomsten:

Crisis- en herstelwet

Op de besluitvorming is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet betekent dat belanghebbenden na afloop van de beroepstermijn van zes weken geen nieuwe beroepsgronden meer kunnen indienen. Overheden, niet zijnde de rijksoverheid, kunnen geen beroep instellen tegen de besluiten, indien deze besluiten niet zijn gericht tot die overheid.

Wat gebeurt er met uw zienswijzen?

Gedeputeerde Staten sturen ingediende zienswijzen door naar bovengenoemde bestuursorganen. Deze behandelen de zienswijzen en nemen definitieve besluiten over de besluiten waarvoor zij bevoegd zijn. Na vaststelling van het definitieve projectplan inzake de Waterwet door het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, wordt deze door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland getoetst conform artikel 5.7 Waterwet. Na goedkeuring van het definitieve projectplan door Gedeputeerde Staten maken zij hun goedkeuringsbesluit bekend en leggen zij dit besluit, samen met alle planproducten en uitvoeringsbesluiten, voor zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn bestaat voor belanghebbenden de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere inlichtingen

Voor inlichtingen en mondelinge informatie over de ontwerpbesluiten kunt u contact opnemen:

Meer informatie en diverse documenten zijn te vinden op www.noord-holland.nl

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl