Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 30 augustus 2001 Bollentelers en US pakken samen lozingen aan

EDAM - De kwaliteit van het oppervlaktewater in de bollenconcentratiegebieden - ruwweg gezegd de Noord-Hollandse kustgemeenten - is problematisch. Een belangrijke oorzaak daarvan zijn de lozingen door intensieve bollenteelt. Een mogelijkheid om de waterkwaliteit te verbeteren is het saneren van lozingen (meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen) van bollenbedrijven. Het pakket algemene voorschriften, zoals gesteld in het lozingsbesluit 'Open Teelt en Veehouderij', om die lozingen aan te pakken, is niet toereikend. Vandaar dat het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen genoodzaakt is om voor de circa 450 bedrijven op de specifieke bedrijfsvoering afgestemde vergunning op maat te maken. Deze maand worden de eerste tien vergunningen gepubliceerd.

Vragenlijst
Uitwaterende Sluizen klaart deze ingrijpende klus in samenwerking met adviseurs van DLV (v/h Dienst Landbouw Voorlichting). Bollentelers kregen een vragenlijst die US inzicht verschaft in de bedrijfsspecifieke situatie. In 'keukentafelgesprekken' met de telers is vervolgens een saneringsplan voor elk afzonderlijk bedrijf gemaakt. Een pilot met tien bedrijven, die representatief zijn voor de sector, heeft veel inzicht verschaft in de mogelijkheden van sanering van lozingen. De ontwerp-vergunningen voor deze tien pilot-bedrijven worden eind augustus gepubliceerd, waarna ze tussen nu en medio 2002 van kracht worden.

Bemestingsplan
Aan deze vergunningen zijn voorschriften verbonden die het vrijkomen van ongewenste stoffen in de sloot zoveel mogelijk beperken. Zo moeten telers preventieve maatregelen nemen om verontreiniging op hun erf te voorkomen. Via de vergunning worden ze verplicht op verantwoorde wijze gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen te gebruiken. De telers dienen een bemestingsplan op te stellen en moeten zich houden aan spuit- en mestvrije zones en bepaalde spuittechnieken hanteren om 'drift' van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te voorkomen. De telers gaan ook een waarschuwingssysteem voor de ziekte 'vuur' hanteren.

Op percelen met een hoge natuurwaarde gelden aanvullende voorschriften.

Achtergrond
De bloembollenbedrijven kenden in het verleden een vrijwel ongesaneerde lozingssituatie. In 1995 is Uitwaterende Sluizen gestart met het verlenen van lozingsvergunningen aan bloembollenteeltbedrijven. Doel daarvan is het terugdringen van voor de kwaliteit van het oppervlaktewater schadelijke lozingen. Dit gebeurde conform de afspraken tussen de bloembollensector en de overheden, verenigd in het Doelgroepenoverleg Bloembollensector. Deze eerste vergunningen hadden een relatief hoog uniform karakter, met de bedoeling enkele jaren later 2000 nieuwe vergunningen af te geven die meer waren afgestemd op de bedrijfsspecifieke situatie. Begin 1999 vernietigde de Raad van State een aantal van deze vergunningen echter omdat ze te algemeen en daarmee ontoereikend waren om lozingen tegen te gaan.

De vergunningen op maat zijn alleen noodzakelijk voor bollenconcentratiegebieden langs de kust waar sprake is van intensieve bollenteelt en vaak een hoge natuurwaarde. De overige gebieden vallen onder de Algemene Maatregel van Bestuur Open Teelten en Veehouderij.

Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl