Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 10 September 2001 Kustveiligheid, Kust 2050

Gezamenlijk persbericht provincies Noord-Holland en Zuid-Holland

Zeewaartse verdediging is een reŽele oplossing voor kustveiligheid

Een belangrijke conclusie van het eindrapport over de kust 'Strategische visie Hollandse kust, stap 3', is dat een zeewaartse verdediging in kosten ongeveer gelijk is aan een landwaartse. Een zeewaartse verdediging biedt vaak een maatschappelijke meerwaarde boven de landwaartse. In een bestuurlijke werkconferentie op 14 september zal ondermeer deze conclusie een belangrijk punt van bespreking zijn. Met het uitkomen van het eindrapport gaat de laatste fase van het project Kustvisie 2050 in. Het rapport behandelt de mogelijk te kiezen maatregelen voor de veiligheid van de kustlijn van Noord- en Zuid-Holland op lange termijn.

De hoofdbevindingen uit het rapport zijn de volgende:

  1. Hoewel het directe risico voor de veiligheid aan de Hollandse kust en het achterland meevalt, blijkt toch uit de studie dat voor een aantal zwakke plekken op korte en middellange termijn extra maatregelen nodig zijn. Het gaat hierbij om de Kop van Noo
  2. Voor de gehele kust geldt dat er een samenhangend beleid nodig is. Maatregelen in het ene kustvak hebben immers gevolgen voor het andere kustvak. De rollen en taken van de verschillende overheden moeten goed op elkaar afgestemd zijn.
  3. De studie heeft nieuwe inzichten in de ontwikkeling van zandsuppletie ('zandbankieren') als maatregel voor kustverdediging opgeleverd. Stelregel is verder: "meewerken met de natuurlijke dynamiek: zacht waar het kan, hard waar het moet'.
  4. Bij kustplaatsen is de ruimte voor landwaartse maatregelen per definitie beperkt en duur. Beperkt zeewaartse oplossingen met daarbij oog voor de ontwikkeling van de badplaatsen lijkt hiervoor de beste benadering.

Vervolg

De provincies Noord- en Zuid-Holland geven met het project Kustvisie 2050 het Rijk aan hoe de veiligheid van onze kustlijn op lange termijn het beste kan worden gewaarborgd. Samenwerking met het Rijk, de gemeenten en de waterschappen bij de uitwerking van de kustvisie is essentieel voor succes. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening en het rijksproject 'Kust Bewust' bieden hiervoor aanknopingspunten. De Kustvisie 2050 kent immers een aantal vervolgvragen die in samenwerking met de verantwoordelijke overheden langs de kust moeten worden beantwoord. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over de risico's van en voor activiteiten in de kustzone, of over de rolverdeling in de samenwerking en over de financiering. Ook moeten nieuwe instrumenten (zoals zandbankieren) op geŽigende plekken daadwerkelijk een kans krijgen.

Werkconferentie en regiobijeenkomsten

Op 14 september organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland een werkconferentie over de conclusies uit het eindrapport. Deze werkconferentie is vooral bedoeld voor vertegenwoordigers van de kustgemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties, statenleden en vertegenwoordigers van het Rijk. In oktober en november vinden in de kustgemeenten bijeenkomsten plaats voor iedereen die woont en werkt in het gebied. De stuurgroep verwerkt de uitkomsten van de werkconferentie en de regiobijeenkomsten in haar aanbevelingen aan beide colleges van Gedeputeerde Staten. Daarna bepalen de beide colleges in november hun standpunt. In februari 2002 vindt definitieve besluitvorming over de Kustvisie 2050 door Provinciale Staten van beide provincies plaats.

Het gehele rapport is vanaf donderdag 13 september opvraagbaar via internet: www.kustvisie.nl (Bron: Prov. NH)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variŽrend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dť site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl