Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 09 Mei 2003 Onderzoek hoogheemraadschap onderschrijft conclusie staatssecretaris Verkeer en Waterstaat

Het rapport "Beheerdersoordeel zwaardere golfbelasting Noordzeekering" door de heer Peter Leegwater, hoogheemraad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, is aangeboden aan gedeputeerde Ada Wildekamp. Zij heeft het rapport op haar beurt overhandigd aan de ambtelijk vertegenwoordiger van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. Het beheerdersoordeel onderschrijft de conclusie van de staatssecretaris. Op verschillende locaties moeten maatregelen worden genomen om aan de veiligheidsnorm te blijven voldoen.

Aanleiding

De veiligheid van de waterkeringen langs de Nederlandse kust is minder positief dan tot nu toe uit toetsingen is gebleken. De belangrijkste aanleiding hiervoor is dat langs de kust rekening moet worden gehouden met zwaardere golven dan tot nu toe werd gedacht.

Uit recent onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat van de zogenaamde harde zeeweringen (dijken) de Hondsbossche, de Pettemer en wellicht de Helderse Zeewering mogelijk niet aan de veiligheidsnorm voldoen bij deze zwaardere golven. Van de zogenaamde zachte kust - de duinen - voldoen de duinen van Callantsoog (met name tussen de aansluiting op de Zuidschinkeldijk en het Botgat) niet aan de veiligheidsnorm. De duinkust bij de dorpen Egmond en Bergen aan Zee is niet in dit onderzoek van Rijkswaterstaat meegenomen.

Beheerdersoordeel

In het bestuurlijk overleg kust, d.d. 31 januari 2003, is tussen de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de betreffende provincies en waterschappen overeengekomen dat de waterkeringbeheerders een beheerdersoordeel zullen geven over de consequenties van de zwaardere golfbelasting. Het gaat om locaties langs de Noordzeekust waar de golfbelasting (mogelijk) te hoog is volgens de rapportages van Rijkswaterstaat.

Het hoogheemraadschap heeft de gehele kustlijn binnen zijn beheersgebied in beschouwing genomen en die locaties onderzocht waar sprake kan zijn van een veiligheidsprobleem. Aanvullend op de locaties van de staatssecretaris is de Helderse Zeewering onderzocht.

Verder is het traject bij Callantsoog uitgebreid van het Botgat tot het Zwanenwater. Ten slotte zijn de kustdorpen Bergen en Egmond aan Zee onderzocht om de risicotoename van de bebouwing in beeld te brengen.

Conclusies onderzoek

Hondsbossche, Pettemer en Helderse zeewering

Onder maatgevende omstandigheden zal meer water over de dijk van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering heen slaan dan volgens de veiligheidsnorm is toegestaan. De dijk is niet hoog genoeg om zwaardere golven voldoende te keren. Daarnaast is de grasbekleding en het daaronder aanwezige kleidek onvoldoende bestand tegen het overstromende water. Er zijn daarom maatregelen nodig om snel weer te kunnen voldoen aan de veiligheidsnorm.

De tijdelijke oplossing die de voorkeur krijgt van het hoogheemraadschap is het beperken van golfoverslag door het plaatsen van een damwand in de kruin van de dijk. Deze kruinverhoging is snel realiseerbaar en kan bij een definitieve oplossing weer worden verwijderd. De damwandplanken kunnen worden hergebruikt. Deze oplossing is financieel de meest aantrekkelijke en is snel uitvoerbaar. In 2004 kunnen de werkzaamheden, samen met de verharding van het boventalud, zijn uitgevoerd.

Als een mogelijk definitieve en duurzame oplossing ziet het hoogheemraadschap een verhoging van de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Voor de definitieve oplossing zal een planstudie moeten starten.

Voor de Helderse Zeewering moet een strook vegetatiedek op het buitentalud worden vervangen door een harde bekleding.

Aansluitingen duin-dijk

Ook de aansluitingen van de harde keringen op de duinen blijken kwetsbaar, er bestaat echter onzekerheid over de mate waarin. Het hoogheemraadschap acht een krappe veiligheidsmarge niet acceptabel en ziet voor de aansluitconstructies een zandsuppletie op korte termijn als noodzakelijk.

Duinen omgeving Callantsoog

Voor de zachte kering – de duinen – vindt meer afslag plaats dan tot dusver werd voorzien. Dit leidt op verschillende locaties tot een bedreiging van de veiligheid van het achterland. Op korte termijn zijn daarom zandsuppleties noodzakelijk om te zorgen dat het duin voldoende zand bevat.

Kustdorpen Bergen en Egmond aan Zee

Door de extra afslag verschuiven de afslaglijnen landwaarts in de kustdorpen Egmond en Bergen aan Zee. Dit leidt niet tot een vermindering van de veiligheid van het achterland. Het areaal binnen de kustdorpen dat zich zeewaarts van de 1:10.000 -lijn bevindt wordt wel vergroot; het risico voor de bebouwing van Egmond en Bergen aan Zee neemt toe. In de Strategische visie Hollandse kust 2050 van de provincies Noord- en Zuid-Holland wordt het standpunt gehanteerd om de huidige afslaglijn van 1:10.000 voor langere periode niet verder landwaarts te laten verschuiven.

Het hoogheemraadschap onderschrijft dit standpunt en acht een zandsuppletie voor de instandhouding van de ligging van de huidige afslaglijnen als structurele oplossing noodzakelijk. Daarnaast ziet het hoogheemraadschap op korte termijn een noodzaak voor de instandhouding van de afslaglijn 1:500. Met een zandsuppletie in 2003 kan de 1:500-lijn worden teruggebracht als in de oorspronkelijke situatie.

De totale kosten voor de maatregelen op korte termijn worden geschat op circa € 25 miljoen. (Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl