Deze website maakt gebruik van Google Adsense - zie onze Privacyverklaring

Technologie & Milieu : 31 Oktober 2003 Eerste bespreking concept beleidsnota -Evenwichtig omgaan met water- oogst positieve kritieken

Op donderdag 23 oktober is in de commissie Natuur, Landschap, Water en Milieu (NLWM) de beleidsnota "Evenwichtig omgaan met water" besproken. Na een excursie door de omgeving van Heerhugowaard en een kort uitstapje naar het zweefvliegveld in de duinen bij Castricum werd de commissievergadering goed benut door insprekers, die speciaal voor de waternota naar Heerhugowaard waren gekomen.

Gedeputeerde Patrick Poelmann, binnen het college van gedeputeerde staten verantwoordelijk voor het waterbeleid van de provincie, heeft in de nota de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van het Nationaal Bestuursakkoord Water in Noord-Holland verwoord.

Tijdens de excursie hebben de commissieleden voorbeelden van fijnmazige maatregelen kunnen zien. Gemeente Heerhugowaard heeft in 1994 veel problemen ondervonden door overvloedige regenval. Sinds die tijd heeft men in de omgeving van het bedrijfsterrein de Zandhorst maatregelen getroffen om dit voor de toekomst te voorkomen. Zo zijn sloten verbreed, wordt er consequent gebaggerd en worden oevers natuurvriendelijk gemaakt. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in de omgeving van Heerhugowaard kleine bergingslocaties aangelegd, waar pieken in regenval opgevangen kunnen worden. Kleine locaties, passend binnen de agrarische omgeving, die goed werken.

Enkele personen en instanties grepen de excursie en commissievergadering aan om te reageren op de beleidsnota. De reacties waren overwegend positief. Zo omschreef de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (WLTO) de beleidsnota als een geschenk uit de hemel. De organisatie is blij met de fijnmazige oplossingen die nu al worden uitgevoerd in het agrarisch gebied en zijn gelukkig met het standpunt dat stedelijke waterproblemen niet in het landelijk gebied opgelost worden.

Dijkgraaf Monique de Vries van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier benutte de vergadering om de kennis en ervaring van waterbeheer binnen haar organisatie te benadrukken. Daarmee vroeg ze de provincie ook de waterschappen nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van het beleid, zodat er ook daadwerkelijk werkbare oplossingen gevonden en gerealiseerd worden. Het hoogheemraadschap is in haar ogen de meest geschikte organisatie om fijnmazige maatregelen uit te voeren, terwijl de provincie een belangrijke taak heeft om in het kader van Ruimtelijke Ordening rekening te houden met de eisen en mogelijkheden van het watersysteem.

De leden van de statencommissie zelf kwamen uitgebreid aan het woord. De heer Cornelis van Diest van het CDA was ingenomen met het feit dat de bij vele eerdere gelegenheden door het CDA verwoorde opmerkingen die kunnen leiden tot draagvlak voor het uitvoeren van de wateropgave in de nota een plaats hebben gekregen. Commissielid Bouwens van de VVD oordeelde positief over de nota, maar stelde gedeputeerde Poelmann de vraag om de uitvoeringsprojecten voor waterberging mee te nemen in de nota. Hij miste de koppeling tussen de nota en de maatregelen die nu al uitgevoerd worden, zoals de Horstermeer en het Wieringerrandmeer. Ook de vertegenwoordigers van D66 (Le Belle), Ouderenpartij (Bruystens), SP (Kuyt), ChristenUnie/SGP (Voordewind) en LPF (Admiraal) konden zich, met kanttekeningen, aansluiten bij de benadering van het college in de nota.

Kritische geluiden werden ook verwoord. De Partij van de Arbeid was bij monde van de heer Ton van der Meché kritisch over het gebrek aan visie en durf. Met de voorkeur voor fijnmazige oplossingen, loopt de provincie weg voor haar verantwoordelijkheden. De grote problemen met water vragen volgens de PvdA ook om grote bergingslocaties. De partij deed daarom een oproep aan de gedeputeerde om het zoeken naar bergingslocaties niet tegen te houden. Mevrouw Ria Beens van GroenLinks gaf aan dat het onderwerp waterkwaliteit in de nota volstrekt niet uit de verf komt en vroeg het college daar in de nadere voorstellen gedegen rekening mee te houden. Breder werd door de statencommissie aandacht gevraagd voor de Europese Kaderrichtlijn Water, ook in relatie tot de economische aspecten.

De aanwezige insprekers meldden voorstander te zijn van fijnmazige oplossingen, maar wel op zo'n manier dat het landschap niet veranderd zal worden. Daarnaast vroeg men om uitbreiding van de maalcapaciteit, omdat niet alle capaciteit nu benut wordt. Eén aanwezige deed een oproep tot waakzaamheid. De overheid moet altijd bewust zijn van de kracht en onvoorspelbaarheid van water.

Met de drie waterschappen binnen de provincie wordt expliciet nader overleg gepleegd, immers zij zijn de uitvoerders van de wateropgaven waar Noord-Holland in de komende jaren voor staat. De inbreng van de leden van de statencommissie, van de waterschappen en van organisaties en personen binnen de provincie, worden meegenomen bij de opstelling van de definitieve voordracht voor Provinciale Staten. De aangepaste beleidsnota zal in de Provinciale staten vergadering van 8 december worden behandeld. (bron: prov. nh)

Nieuws

NoordTopics

Gesponsorde koppelingen

WandelNetwerk Noord-Holland
Ook bij jou om de hoek hebben we de leukste routes geselecteerd, door mooie landschappen, lintdorpen en natuurgebieden, over boerenlandpaden, eeuwenoude dijken en langs historische locaties. En nog mooier: jaarlijks worden er nieuwe routes toegevoegd. Zo biedt Wandelnetwerk in Noord-Holland steeds meer mogelijkheden voor een gezonde, sportieve en interessante wandeling in het prachtige Noord-Holland! wandelnetwerknoordholland.nl

Noord-Hollandpad
Het Noord-Hollandpad is een langeafstandswandelpad langs water, duinen, schapen, bloembollen, historische dorpen, molens, gemalen, boerenlandpaden, dijken, slootjes, trekpontjes en heide. Eigenlijk alles wat Nederland zo bijzonder maakt. De hoofdroute is 284 km lang en verdeeld in 16 etappes variërend van 10 tot 25 km. noordhollandpad.nl

Natuurwegwijzer
dé site voor buiten-activiteiten in de provincie Noord-Holland, ontdek met de mooiste fiets- of wandelroutes, excursies, speelplekken en natuur-gebieden www.natuurwegwijzer.nl